Coronavirus: info en richtlijnen faculteit Farmaceutische wetenschappen

(12-03-2020) De Covid-19 epidemie verspreidt zich razendsnel over de hele wereld. We vragen alle studenten Farmaceutische wetenschappen de informatie en richtlijnen vanuit de UGent hieromtrent te lezen en op te volgen.

Op www.ugent.be/coronavirus vind je informatie die toegespitst is op de werking van de universiteit. Let in het bijzonder op de preventieve maatregelen inzake hand- en hoesthygiëne. De informatie op die website wordt systematisch geüpdatet.

 

Coronavirus: info en richtlijnen faculteit Farmaceutische wetenschappen

Laatste update 18-03-2020 om 21u

De Covid-19 epidemie verspreidt zich razendsnel over de hele wereld. We vragen alle studenten Farmaceutische wetenschappen de informatie en richtlijnen vanuit de UGent hieromtrent te lezen en op te volgen.

UPDATE 18/03/2020

UGent verscherpt coronabeleid

https://www.ugent.be/nl/actueel/ugent-corona-beleid-implicaties-maatregelen.htm

(13-03-2020)

Op www.ugent.be/coronavirus vind je informatie die toegespitst is op de werking van de universiteit. Let in het bijzonder op de preventieve maatregelen inzake hand- en hoesthygiëne. De informatie op die website wordt systematisch geüpdatet.

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te vertragen en onze gezondheidszorg maximaal te beschermen, neemt de overheid, de UGent en de faculteit enkele ingrijpende maatregelen.

Een woordje uitleg. 

De Covid-19 pandemie verloopt zoals een ernstige griepepidemie. Het Belgische gezondheidszorgsysteem kan een griepepidemie aan. Maar alles wat meer is, kan het gezondheidszorgsysteem blokkeren. Daarom is het belangrijk dat elke burger er mee voor zorgt dat de corona-verspreiding niet erger wordt dan een griepepidemie.

flattening_the_curve_final.jpg

 

Deze maatregelen zijn belangrijk en noodzakelijk maar een nog mogelijks belangrijkere rol is weggelegd voor ieder van ons persoonlijk.

Neem zeker onderstaande preventiemaatregelen in acht en volg de updates op de UGent-pagina over corona: .

  • Hoesthygiëne: als je niest, bedek je mond en neus dan met een wegwerpzakdoek en gooi die daarna weg
  • Als je geen wegwerpzakdoek hebt, nies dan tegen je arm, niet in je handen
  • Vermijd het om iemand de hand te schudden bij het begroeten
  • Goede handhygiëne toepassen: handen grondig wassen met water en zeep of ontsmetten met een handgel op basis van alcohol.
  • Wees alert voor symptomen: hoest, koorts, kortademigheid... Neem telefonisch contact op met je huisarts als dergelijke symptomen opduiken.
  • Als je ziek bent, blijf dan thuis en blijf uit de buurt van personen met mogelijks verminderde weerstand (vanaf 60 jaar, zieken, mensen met een chronische aandoening, …)

Neem je verantwoordelijkheid, draag bij aan de beperking van deze epidemie door binnen je eigen sociale groepen de voorzorgsmaatregelen te communiceren en goed uit te leggen.

 

Algemene informatie

Info dag

De Infodag van 18 maart is geannuleerd.

https://www.ugent.be/fw/nl/voor-toekomstige-studenten/infodagen.htm

Dies Natalis

Dies Natalis en de ere-doctoraten die gepland waren op vrijdag 20 maart werden geannuleerd. Werknemers houden hun dag dienstvrijstelling.

 

Hoorcolleges en practica

Voor de FFW-opleidingen worden alle hoorcolleges met ingang van 13/03/2020 en minstens tot aan de paasvakantie opgeschort en vervangen door digitale/alternatieve lesvormen. Er zullen lesopnames ter beschikking worden gesteld of er zal live lesgegeven worden via streaming (weliswaar voor een lege zaal). Meer informatie zal per opleidingsonderdeel beschikbaar komen op Ufora.

Alle practica met fysieke aanwezigheid op de faculteit worden tot nader bericht opgeschort en, in de mate van het mogelijke, vervangen door alternatieve opdrachten.

Vermijd uitstel. Bekijk de beschikbare lesopnames of ander aangeboden lesmateriaal op tijd. Dit komt uw leerresultaten ten goede.

 

Stages

Farmaciestudenten bezig aan de “Stage met geïntegreerde farmaceutische kennis” vormen een bijzondere groep. Het is zeer belangrijk naast de instructies van UGent ook de instructies op de werkvloer (officina waar men stage loopt) strikt op te volgen en toe te passen. De voorgeschreven hygiëne- en preventiemaatregelen goed toepassen is immers van uiterst belang voor jezelf, de collega’s, de patiënten en de volksgezondheid. We benadrukken hierbij dat alle stagiairs die ziek zijn of symptomen vertonen verplicht zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen en bijgevolg minstens 7 dagen thuis moeten blijven, dit o.a. ter bescherming van iedereen en om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Neem in dergelijke gevallen onmiddellijk contact op met de stagecoördinator (Inge.VanTongelen@UGent.be). We willen onze stagiairs ook met aandrang wijzen op hun verantwoordelijkheid t.o.v. de volksgezondheid en t.o.v. hun stageplaats. We rekenen er dan ook op dat de stagiairs ook in hun privéleven de aanbevelingen van de overheid en de UGent opvolgen en hun gezond verstand gebruiken. 

Een belangrijke website met info voor gezondheidswerkers is hier terug te vinden: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx

Farmaciestudenten bezig aan de “Stage met geïntegreerde farmaceutische kennis” zijn voor ons zowel student als 1e lijn gezondheidszorgwerker. We roepen op om jullie verantwoordelijkheid te nemen in de gezondheidszorg zoals je dat later ook zal doen, zeker in deze uitdagende tijden voor de gezondheidszorg in zijn geheel.

Voor meer details over de concrete maatregelen kunnen stagiairs en stagemeesters terecht op de Ufora-vaksite van het opleidingsonderdeel “Stage met geïntegreerde farmaceutische kennis” https://ufora.ugent.be/d2l/home/52971 of bij de stagecoördinator Apr. Inge Van Tongelen (Inge.VanTongelen@UGent.be)

 

Bachelorproef

Alle activiteiten in het kader van de Farmaceutische Bachelorproef vallen onder de maatregelen ivm practica met fysieke aanwezigheid op de faculteit.

Dwz dat ook alle activiteiten m.b.t. FaBaP tot nader bericht opgeschort worden en dat studenten dus niet in de laboratoria verwacht worden.

 

Masterproeven

De UGent neemt haar verantwoordelijkheid om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen. Daarom volgen de UGent en onze faculteit de aanbevelingen van de overheid dd. 12/03/2020 strikt op.

Voor jou als masterproefstudent betekent dit dat vanaf maandag 15/03 en minstens tot en met 19/04 (einde van de paasvakantie) ook het praktisch/experimenteel werk dat fysieke aanwezigheid of contacten met derden (vb patiënten) omvat, in het kader van de masterproef dient gestaakt te worden, ongeacht waar dit voorheen plaatsvond (universitair laboratorium, externe instelling/bedrijf of buitenlandse partnerinstelling).  Werk dat volledig via digitale weg kan uitgevoerd worden (bv analyse van datasets, telefonische of online bevragingen, tele-conferenties, …) kan wel verder gezet worden, voor zover dit praktisch haalbaar is.

Dit geldt ook voor Erasmusstudenten. Wij hebben als UGent een verantwoordelijkheid voor onze studenten, ook, zo niet nog meer, als ze extern aan de slag zijn. De situatie is, eigenlijk doorheen Europa, dermate dat we eerst aan de volksgezondheid moeten denken en dan pas aan onze individuele aspiraties. Dit betekent niet dat we Erasmus studenten oproepen om huiswaarts te keren. Dit blijft, tenzij in bepaalde regio’s (zie eerdere communicatie) waar de terugkeer is gevraagd, een eigen beslissing. Mogelijks klaart één en ander op en kunnen sommigen alsnog terug op de Erasmusplaats aan de slag.

Je kan je best wenden tot jouw UGent promotor om te overleggen hoe je tijdens deze periode nuttig werk kunt verrichten m.b.t. je scriptie.  In veel gevallen zal het erop neerkomen dat het accent van je masterproef zich zal verleggen van (het origineel gepland) experimenteel onderzoek naar een literatuurstudie, of een combinatie van beide.

UPDATE 18/03/2020

Bij de omzetting van je masterthesis naar een (gedeeltelijke) literatuurstudie hoef je je uiteraard niet langer te houden aan de richtlijnen die tijdens de infosessie gegeven werden rond de opbouw van het manuscript (Inleiding, Doelstellingen, Materiaal & Methodes, …). Je kan best met je UGent promotor overleg plegen over de meest geschikte structuur. Respecteer wel de limiet van 50 bladzijden!

Als alternatief voor de geplande midterm evaluatie, kan je best op regelmatige basis je UGent promotor contacteren

-          voor inhoudelijke vragen

-          om deze laatste te informeren i.v.m. de voortgang van je scriptie 

Als de situatie tegen 20/04 zou genormaliseerd zijn, is het niet uitgesloten dat het experimenteel onderzoek nog een aantal weken verder gezet wordt. Ook dit dient in samenspraak met je UGent promotor te worden bekeken.

We bevinden ons in een erg ongebruikelijke situatie, die van iedereen een zekere flexibiliteit vergt, niet in het minst van jullie professoren. Uiteraard zal bij de beoordeling van je masterproef dan ook rekening gehouden worden met deze ongewone gang van zaken.

Voor studenten die momenteel hun masterproef in het buitenland uitvoeren is Annelies Cornelis het facultaire aanspreekpunt voor vragen (Annelies.Cornelis@UGent.be).

 

Doctoraatsverdedigingen

UPDATE 18/03/2020

Info hierover vind je op de webpagina's van de Doctoral Schools.

https://www.ugent.be/doctoralschools/en/doctoraltraining/courses/folder-ds-response-covid19/ds-response-covid19#PhDdefenses

 

Communicatie

Er wordt gevraagd aan de studenten om het onderwijzend personeel niet te contacteren voor de bespreking van individuele gevallen, zoals bijvoorbeeld een regeling voor het al dan niet inhalen van practica. De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning volgt de situatie op de voet en zal in samenspraak met de centrale Directie Onderwijsaangelegenheden zo snel mogelijk concrete maatregelen communiceren over de weggevallen onderwijsactiviteiten. Hierbij zal rekening gehouden worden met een situatie van overmacht. De studenten worden op de hoogte gesteld van de maatregelen zodra deze gekend zijn.

 

Maximaal telewerk

UPDATE 18/03/2020

De facultaire algemene diensten (decanaat, FDO monitoraat FSA) werken via telewerk en blijven telefonisch en via email bereikbaar.

 

KCGG

Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (KCGG) is gesloten. Hou de Facebookpagina in de gaten om te weten wanneer het KCGG opnieuw opent.

 

Bovenstaande maatregelen gelden minstens tot en met het einde van de paasvakantie.

Tevens graag de volgende link bekijken:

https://www.ugent.be/nl/actueel/ugent-telewerk-digitale-lesvormen-corona.htm

 

Tot slot: als student van onze faculteit, als gezondheidswerker in spe, ben je goed geplaatst om ook bij te dragen aan de beperking van deze epidemie door binnen je eigen sociale groepen de voorzorgsmaatregelen te communiceren en goed uit te leggen.