FAQ Frequently Asked Questions

1.       Wanneer ben je geslaagd?

Een student is geslaagd wanneer hij minstens de helft van de punten behaald heeft in elk van de af te leggen opleidingsonderdelen (10 op 20)

Hier kan je de deliberatieprincipes van het FFW terugvinden

2.       Wat is het verschil tussen een overdracht van examencijfers, credit en een vrijstelling?

klik hier

3.       Wanneer heb je een credit?

Een student die niet geslaagd is heeft een credit verworven voor die vakken waarvoor hij minstens 10/20 heeft behaald.

Deze credit blijft onbeperkt geldig, maar kan door de faculteit na vijf jaar aan actualisering onderworpen worden.

Voor alle andere vakken  beslist de examencommissie welke vakken je opnieuw moet afleggen in de 2e examenperiode, standaard zijn dat uiteraard alle vakken onder de 10/20.

4.       Niet deelnemen aan een examen: Afwezig of Pro Forma

Vroegere jaren konden bissers enkel aanspraak maken op een jaaroverdracht, als ze aan elk examen hadden deelgenomen. Hierdoor was het soms aangewezen om een examen Pro Forma af te leggen.  Door het verdwijnen van deze verplichting, is ook het nut van een Pro Forma examen verdwenen.

Welk verschil is er nu nog tussen Afwezig zijn en Pro Forma?

- Bij Pro Forma maak je kennis met de examenvragen

- Op je puntenbriefje staat bij Afwezig “Afw” en bij Pro Forma “0”

Kies je om afwezig te blijven voor een mondeling examen, dan is het wel beleefd om het examensecretariaat hiervan op de hoogte te brengen (de prof wordt dan per e-mail verwittigd).

5.       Ziek tijdens de examens

- Zorg voor een doktersattest!!

- Verwittig het examensecretariaat waarbij je vermeldt voor WELKE examens (en profs) je zal afwezig zijn.  Het examensecretariaat verwittigt dan de professoren in kwestie zodat zij niet nodeloos hoeven te wachten.   OPM: Indien je zelf reeds contact hebt opgenomen met de professoren vermeld je dit, op die manier kan er vermeden worden dat men 2x dezelfde boodschap overbrengt.

- Stuur het doktersattest zo vlug mogelijk (binnen de 48 uur) naar het examensecretariaat (het adres vind je altijd op je examenrooster).

- Je contacteert de professoren in kwestie om, indien mogelijk, met hen een andere regeling te treffen (het inhaalexamen moet binnen hetzelfde deel (semester) van dezelfde examenperiode plaatsvinden).

6.       Inschrijven voor de examens - Uitschrijven voor 1 examen

Het is een hardnekkige fabel dat je je kan "uitschrijven" voor 1 examen.  Inschrijven voor de examens doe je altijd voor alle examens, Uitschrijven ook. Het ontstaan van deze fabel is te vinden in het vroegere examenreglement.  Bissers konden toen enkel een overdracht verwerven als ze een gewogen gemiddelde behaalden van 50%. Men hoopte door zich "uit te schrijven voor 1 vak" makkelijker aan dat gemiddelde te raken. Dat was vroeger al een verkeerde interpretatie en nu de 50% vereiste is weggevallen uit het examenreglement is dit helemaal niet meer van toepassing.

Je kan uiteraard altijd beslissen niet deel te nemen aan een of meerdere examens (zie vorige vraag), dan verwittig je gewoon het examensecretariaat.

7.       Hoe vaak mag ik deelnemen aan een examen - bissen - trissen – enz

Zie art.43 “ weigering tot inschrijving” Onderwijs – en examenreglement  p 4

8.       Wanneer start de examenperiode, vakantie, 2e semester enz

Zie de academische kalender, daar staan alle data (ook vakantiedagen) vermeld.