Werking kliniek in corona-tijden

  • Welke patiënten worden nog geholpen in de kliniek voor tand-, mond- en kaakziekten?

Alle patiënten met dringende klachten worden zo veel als mogelijk behandeld. Het gaat in de eerste plaats om mensen met pijnklachten al kunnen ook andere klachten in sommige gevallen dringend zijn (b.v. afgebroken tand die mondirritaties veroorzaakt). De tandarts bepaalt of de klacht als dringend kan worden beschouwd. Alle niet-dringende behandelingen zijn voorlopig opgeschort tot 5 april. Ingeboekte afspraken werden geannuleerd en patiënten werden hier zo veel als mogelijk van verwittigd. We verwachten echter dat er een verlenging komt van deze maatregel. 

 

  • Welke procedure wordt gehanteerd voor patiënten die zich aanmelden met klachten?

Patiënten melden zich aan bij de receptie. Ze worden naar een afzonderlijke box verwezen waar ze gescreend worden door een medewerker van de verpleging. Er wordt een vragenlijst doorlopen waarbij onder meer wordt gevraagd naar respiratoire klachten, andere ziektesymptomen en contacten met mogelijks besmette personen. Bij iedere persoon wordt ook de lichaamstemperatuur gecontroleerd. Als de screening in orde is, wordt de patiënt naar een andere box gebracht waar een korte intake gebeurt door een tandarts. Die bepaalt of de klacht dringend is en welke behandeling zal worden gegeven. Voor de behandelingen wordt telkens een afzonderlijke box gebruikt. Na elke patiënt wordt de box volledig ontsmet en die dag normaal gezien niet meer gebruikt. In nood zal er sowieso een minimum tussentijd van 6 uur gehanteerd worden. Er wordt ook telkens een box tussen behandelaars vrij gelaten. De behandeling wordt uitgevoerd met zo min mogelijk medewerkers. Waar assistentie nodig is, gebeurt dit door een collega-tandarts of door de verpleging.

 

  • Is er voldoende bescherming voor het personeel?
    Beschermende kledij bij aerosol behandelingen
    Beschermende kledij bij aerosol behandelingen

Op vlak van bescherming worden de richtlijnen van het UZ Gent strikt gevolgd. Er is voldoende materiaal voorhanden. Dit wordt ziekenhuisbreed ook continu gemonitord. Bij behandelingen waar aërosol geproduceerd wordt, volgen we een protocol waarbij het personeel uitgerust wordt met o.a. FFP2/3 maskers, beschermende pakken en aangezichtsschermen. Het gehele protocol - ook het gebruik van de boxen b.v. - is goedgekeurd door de dienst Ziekenhuishygiëne. 

 

  • Hoeveel tandartsen zijn er aanwezig?

Per expertiseteam zullen er vanaf maandag 30 maart nog 2 tandartsen aanwezig zijn. Een derde tandarts blijft oproepbaar. De noodzakelijke aanwezigheden worden week per week bekeken door het diensthoofd en de verantwoordelijken kliniek. In samenspraak met de teamleiders wordt een schema uitgewerkt. Alle tandartsen - dus ook wie in normale omstandigheden b.v. als praktijkassistent alleen met onderwijsondersteuning bezig is - worden hiervoor ingeschakeld. De dienst is zeer dankbaar voor de bereidwillige inzet van iedereen.

 

  • Hoe reageren de patiënten?

Op een paar uitzonderingsgevallen na, melden enkel patiënten met echt dringende klachten zich aan. De angst voor besmetting is voelbaar bij veel mensen maar de genomen veiligheidsmaatregelen boezemen wel vertrouwen in. Patiënten zijn over het algemeen ook zeer dankbaar dat ze geholpen kunnen worden. Er wordt van uitgegaan dat velen op dit moment een noodzakelijk tandartsbezoek eerder uitstellen. Dat zou binnen afzienbare tijd voor een rebound-effect kunnen zorgen waardoor tijdelijk weer meer patiënten op de wacht zullen moeten worden gezien. De situatie zal op de voet gevolgd worden door de verantwoordelijken zodat snel kan worden bijgestuurd.

 

 Heb je nog vragen hierover, !