Missie FCIGG

DRAFT 13/02/3005

 

 

OPDRACHTSVERKLARING VAN DE FACULTAIRE COMMISSIE INTERNATIONALISERING GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN (FCIGG)

 

De FCIGG is een commissie binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en opereert binnen de opdrachtverklaring van de Faculteit en van de Universiteit Gent.

 

De FCIGG heeft tot doel adviezen te geven aan de Faculteit over een gevarieerd spectrum van onderwerpen en beleidsdomeinen binnen het terrein van internationale gezondheid.

 

De FCIGG heeft de volgende taken:

 

Algemeen

 

De missie van de FCIGG bestaat uit de ondersteuning van een wetenschappelijk kritische reflectie rond internationale samenwerkingsprojecten, binnen en buiten Europa, op gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, en in de organisatie van internationale studenten- en docentenmobiliteit.

 

De FCIGG bewaart hierbij een evenwicht tussen onderwijs, onderzoek en dienstverlening, waarbij kwaliteit, internationale solidariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

 

De FCIGG vormt een denktank voor de aandachtspunten van de opdrachtverklaring van de Universiteit Gent, meer in het bijzonder de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, welke een binding hebben met internationalisering en ontwikkelingssamenwerking op het gebied van gezondheid en welzijn.

 

Specifiek

 

1. Onderwijs en opleiding

 

1.1 Europa

 

De Europese samenwerking beoogt voornamelijk studenten- en docenten mobiliteit en uitwisseling. De studentenmobiliteit omvat zowel stage als theoretische opleiding in het buitenland. Daarnaast wordt ook heel wat aandacht besteed aan contacten en netwerken met internationale instanties en onderwijsinstellingen.

 

De Europese samenwerking wordt geïmplementeerd via specifieke samenwerkingsprogramma's (Socrates Erasmus, Tempus, …). Rekening houdend met de vooropleiding wordt voor iedere student, naargelang het studiejaar, een individueel aangepast theoretisch of stageprogramma opgesteld. Na goedkeuring door de diensthoofden worden de studenten voor hun stageprogramma aan de professionele zorgen van de lokale stagebegeleiders toevertrouwd.

Meer informatie:

http://www.UGent.be/ge/nl/faculteit/raden/fcigg

http://www.ugent.be/ge/nl/faculteit/raden/verslagen_index (na inloggen)

 

1.2 Ontwikkelingslanden

 

 

Sensibiliseren en informeren van publiek, studenten, academisch en gezondheidspersoneel over problemen van de derde wereld, met de nadruk op internationale solidariteit en onderlinge betrokkenheid.

 

Ontwikkelen van een opleidingscontinuüm rond 'internationale gezondheid' in de verschillende opleidingen van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, zodat de aandacht van onze studenten en gezondheidswerkers voor de ontwikkelingsproblematiek levendig blijft en er aan onze Faculteit een kritische massa blijft bestaan met interesse voor internationale gezondheid en solidariteit.

 

Ondersteunen van onderwijs en opleidingsinitiatieven met aandacht voor de 'brain gain' in ontwikkelingslanden, met als doel de lokale capaciteit te verstevigen.

 

  • Onderwijsondersteuning en curriculum development zowel hier als in faculteiten in de derde wereld.
  • Stage in ontwikkelingslanden: de FCIGG werkt hiervoor nauw samen met de stagecommissie en speelt de beleidsinitiatieven door naar de faculteit.

 

 

2. Onderzoek

 

Gezien het belang van internationaal gezondheidsonderzoek biedt de FCIGG de mogelijkheid aan geïnteresseerde onderzoekers om het proces van voorbereiding van onderzoeksvoorstellen op gebied van internationalisering en duurzame ontwikkeling te laten begeleiden door de FCIGG.

 

Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het creëren van mogelijkheden tot participatie van studenten en jonge onderzoekers in internationaal onderzoek.

 

3. Dienstverlening

 

De FCIGG is ex officio vertegenwoordigd in de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de UGent.

 

Het secretariaat van de FCIGG, gehuisvest binnen het decanaat, neemt de volgende taken op zich

 

  • Het vormen van een aanspreekpunt waar betrokkenen ten alle tijde terecht kunnen met administratieve, logistieke en technische vragen
  • Het opzetten en onderhouden van een website met internationale initiatieven van de Faculteit
  • Het opzetten en ondersteunen van de validatie en evaluatie van de verschillende stageplaatsen (bijhouden stageverslagen, uitwerken criteria, opzetten communicatie- en uitwisselingskanalen)
  • Communicatie met geaffilieerde stageplaatsen

 

 

In naam van de FCIGG

 

Prof. dr. Jan Philippé

Voorzitter FCIGG