Facultair onderzoeksbeleid 2018-2022

Het Strategisch Beleidsplan Onderzoek FGE 2018-2022 is een leidraad voor het facultair onderzoeksbeleid van de komende vijf jaar voor iedereen aan de faculteit die met onderzoek is begaan.

Het Beleidsplan Onderzoek van de Universiteit Gent (2017-2022) vormt het brede, richtinggevende kader. Bovendien is het strategisch beleidsplan onderzoek gealigneerd met de facultaire missie en visie: ‘De faculteit, als kloppend hart van de UGent, beoogt excellent onderzoek dat gezondheid én welzijn voor elk individu en de samenleving wil behouden, verzorgen en bevorderen. De kernwaarden zijn samen, integer en betrokken.‘ Binnen deze missie en visie zijn faculteit en UZ Gent onmiskenbare partners.

Strategische doelstellingen

Om onze positie in onderzoek te verstevigen en een maximale wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact te realiseren, ambieert de faculteit zes strategische doelstellingen:

 Strategische doelstellingen facultair onderzoek

1. Kwaliteit en valorisatie

Naast het nastreven van een kwalitatieve output en kwaliteitsvolle onderzoeksprocessen (o.a. wetenschappelijke integriteit en onderzoeksdatamanagement) dient ook de valorisatie van onderzoeksresultaten beoogd te worden. Valorisatie door middel van kwaliteitsvol translationeel en klinisch onderzoek is een belangrijke kerntaak van onze faculteit die onder meer in het kader van de re-integratie UGent - UZ Gent verder versterkt dient te worden.

2. Samenwerkingsgerichte onderzoeksomgeving

Door een open cultuur van samenwerken en kennis delen binnen een dynamische en efficiënte onderzoeksomgeving tillen we ons onderzoek op een hoger niveau. De faculteit zal hier maximaal op inzetten door middel van clustering van de onderzoeksinfrastructuur en technologie onder de vorm van core research facilities, thematische clustering en het faciliteren van netwerking.

3. Werving van onderzoeksfinanciering

De faculteit wil meer onderzoeksfinanciering binnen onze faculteit verwerven. Hiertoe wordt sensibilisering/coaching bij financieringsaanvragen beoogd, worden financieringsaanvragen in samenwerkingsverband gestimuleerd en extra aandacht besteed aan specifieke (onderbevraagde) bronnen voor onderzoeksfinanciering. Actieve facultaire vertegenwoordiging in evaluatiecommissies helpt tevens voeling te houden wat betreft de voorwaarden om een project gefinancierd te krijgen.

4. Zorg voor de onderzoeker

Een kwalitatief onderzoeksbeleid is nauw verweven met essentiële human resources inspanningen aan onze faculteit. Daarbij horen duidelijke afspraken tussen UGent en UZ Gent (o.a. betreffende de rol van de arts-onderzoeker) en een actief beleid om overbevraging en burn-out te voorkomen. Onze faculteit kent sinds 2010 echter een 0-groei aan personeelsmiddelen ondanks een grote onderbezetting. Deze 0-groei betekent de facto een inkrimping. De faculteit kiest ervoor om deze besparingen niet lineair door te voeren op het niveau van de vakgroep maar om in te zetten op een geïntegreerd facultair personeelsbeleid waarin aspecten van onderwijs, onderzoek en dienstverlening op elkaar zijn afgestemd.

5. Integratie onderzoek en onderwijs

Door het uitrollen van een meer geïntegreerd onderzoeks- en onderwijsbeleid beoogt de faculteit om kritische evidence based wetenschappers te vormen. Hiertoe worden onderzoeksleerlijnen in opleidingen versterkt, wordt research teaching gestimuleerd en worden studenten gemotiveerd tot een onderzoeksloopbaan.

6. Communicatie en visibiliteit

De faculteit wil de interne informatiestroom bundelen, gerichter communiceren (intern en extern) en het facultair onderzoek sterker onder de aandacht brengen door wetenschapscommunicatie te stimuleren en een communicatie-instrument op te zetten. Zo beoogt de faculteit naast openheid en samenwerking, een hogere maatschappelijke impact.

 

Volledige tekst Strategisch Beleidsplan Onderzoek FGE 2018-2022