Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds (FacMob)

De faculteit beschouwt mobiliteit in het kader van onderzoek als een evident onderdeel van de loopbaan van elke onderzoeker. Heeft u één van de onderstaande modaliteiten ingepland dan kan u een aanvraag tot financiering indienen bij het Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds (FacMob).

COVID-19 richtlijnen bij het indienen van een nieuwe FacMob-aanvraag - 17 juni 2020:

Er worden enkel nieuwe FacMob-kredieten verleend voor onderzoeksmobiliteit die valt binnen de UGent richtlijnen.

Enkel in geval van een positief reisadvies van de UGent én de onthaalinstelling zijn de onderstaande nieuwe FacMob-aanvragen met als uiterste indiendatum 1 december 2020 mogelijk:

  • een actieve deelname aan een internationaal congres, workshop of cursus (afreis na 15/06/2020 - parallelle FWO aanvraag verplicht*) - Gezien meer en meer congressen online plaatsvinden, verleent het FacMob tijdelijk ook kredieten voor de registratiekosten voor online deelname aan congressen die georganiseerd worden tussen 9 juli 2020 en 31 december 2020.
  • een buitenlands onderzoeksverblijf (afreis na 15/06/2020 - parallelle FWO aanvraag verplicht*)
  • een onderzoekssabbatical voor ZAP (afreis na 15/06/2020 - parallelle FWO aanvraag verplicht*)
  • een inkomend verblijf van een buitenlandse onderzoeker (afreis na 15/06/2020)
  • een inkomende internationale gastspreker in het kader van een facultair onderzoeksevenement (tussen 15/06/2020 en 31/12/2020)

*Opgelet: Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds (FacMob) is een parallelle FWO-aanvraag nog steeds verplicht (uitz. inkomende mobiliteit). De deadline voor de FWO-aanvraag is ten laatste drie maanden voor de afreis. Indien de FWO-aanvraag te laat wordt ingediend, zal de FacMob aanvraag eveneens onontvankelijk beschouwd worden.)

Bekijk het FacMob-reglement en de aanvraagformulieren op de onderstaande webpagina.

 

COVID-19 richtlijnen voor reeds toegekende FacMob-kredieten waarvan de onderzoeksmobiliteit werd uitgesteld of afgelast – 16 maart 2020:

Door de uitbraak van het coronavirus worden veel congressen en uitgaande/inkomende onderzoeksverblijven uitgesteld of afgelast. Het FacMob van onze faculteit kende voor sommige van deze congressen en onderzoekverblijven reeds kredieten toe. Voor deze reeds toegekende FacMob-kredieten* gelden onderstaande maatregelen:

  • ofwel wordt het toegekende FacMob-reiskrediet aangewend om de reeds gemaakte kosten van een geannuleerd of uitgesteld congres/onderzoeksverblijf te dekken (vb. vliegtuigticket, registratiekost congres). Hierbij vervalt de mogelijkheid om nog een aanvraag voor hetzelfde mobiliteitstype in 2020 in te dienen. Om deze terugbetaling te realiseren dient u: de terugbetalingsprocedure van het FacMob te volgen: zie Facultair Mobiliteitsreglement p12, een bewijs toe te voegen dat de gemaakte kosten niet kunnen worden teruggevorderd (vb. bewijs dat reisagentschap geen terugbetaling wenst uit te voeren), te vermelden dat dit om een terugbetaling omwille van het coronavirus gaat.
  • ofwel wordt het toegekende FacMob-reiskrediet aangewend voor hetzelfde congres/onderzoeksverblijf op een later tijdstip. Hierbij blijven de toekenningsmodaliteiten van het FacMob gerespecteerd (zie Facultair Mobiliteitsreglement) en dienen de verblijfsduur alsook de wetenschappelijke doelstelling(en) en onthaalinstelling(en) zoals in uw oorspronkelijke aanvraag beschreven nog haalbaar/van toepassing zijn. Om deze omboeking type 1 te realiseren dient u: de aanvraagprocedure van het FacMob te volgen: zie onderstaande aanvraagformulieren en het Facultair Mobiliteitsreglement. De aanvraag voor deze omboeking type 1 dient ingediend te worden voor afreis en voor 1/12/2020 met vermelding dat dit om een omboeking type 1 gaat.
  • ofwel wordt het toegekende FacMob-reiskrediet aangewend voor een nieuw congres/onderzoeksverblijf in 2020. Om deze omboeking type 2  te realiseren dient u: de aanvraagprocedure van het FacMob te volgen: zie onderstaande aanvraagformulieren en het Facultair Mobiliteitsreglement. De aanvraag voor deze omboeking type 2 dient ingediend te worden voor afreis en voor 1/12/2020 met vermelding dat dit om een omboeking type 2 gaat.

Een combinatie van de bovenstaande opties is niet toegelaten.

Sowieso geldt dat elke afreis (gebruik makend van FacMob-middelen) enkel toegestaan is mits positief reisadvies van de UGent én de onthaalinstelling. Daarbij dienen de van kracht zijnde richtlijnen en procedures van de UGent én de onthaalinstelling te worden gerespecteerd.

*Opgelet: Indien in geval van uitgaande mobiliteit de verplichte parallelle FWO-aanvraag werd toegekend, blijft de regel behouden dat de mogelijkheid voor financiering vanuit het FacMob vervalt. Bekijk zeker de richtlijnen voor FWO-reiskredieten naar aanleiding van het coronavirus.

Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds is een parallelle FWO-aanvraag verplicht (uitgezonderd inkomende mobiliteit).  De deadline voor de FWO-aanvraag is ten laatste drie maanden voor de afreis. Bijkomende regelgeving vindt u in het  Facultair Mobiliteitsreglement.

Uitgaande mobiliteit: Congres, workshop of cursus

Financiering voor deelname aan een internationaal congres in binnen- of buitenland of voor deelname aan een buitenlandse workshop of cursus, voornamelijk bedoeld voor jonge pre- en postdoctorale onderzoekers (ZAP-leden behoren niet tot de doelgroep).

Aanvraagformulier

Uitzonderlijk FacMob-krediet naar aanleiding COVID-19 pandemie: Registratiekosten voor online deelname aan congressen

De middelen van het Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds (FacMob) zijn gewoonlijk voorbehouden voor de financiering van uitgaande en inkomende mobiliteit van onderzoekers. Omdat dienstreizen, door de COVID-19 pandemie, slechts beperkt mogelijk zijn, worden echter meer en meer congressen online of hybride (deels online en deels fysiek) georganiseerd. Om hieraan tegemoet te komen, verleent het FacMob ook tijdelijk kredieten voor de registratiekosten voor online deelname aan congressen die georganiseerd worden tussen 9 juli 2020 en 31 december 2020.

Toekenningsmodaliteiten

Aanvraagformulier

Uitgaande mobiliteit: Onderzoeksverblijf in het buitenland

Financiering om pre- en postdoctorale onderzoekers te stimuleren de stap te zetten naar een verblijf aan een buitenlandse onderzoeksinstelling (incl. intersectorale mobiliteit naar een niet-academische instelling). Voltijdse ZAP-leden en deeltijdse ZAP-leden met een voltijdse UGent en/of UZ Gent aanstelling komen eveneens in aanmerking. Het heeft tot doel om het lopend onderzoek in de eigen onderzoeksgroep op een hoger niveau te kunnen tillen, om internationale samenwerking te faciliteren en als persoonlijke en professionele verrijking van de onderzoeker. De duur van het onderzoeksverblijf bedraagt minimum 2 weken en maximum 6 maanden.

Aanvraagformulier

Uitgaande mobiliteit: Onderzoekssabbatical (verlof wetenschappelijke opdracht)

Financiering om onderzoekers aan de UGent (voltijds benoemde ZAP-leden en deeltijds ZAP-leden met een voltijdse UGent en/of UZ Gent benoeming) aan te moedigen om gedurende minimum 3 en maximaal 12 maanden in een onderzoeksinstelling (universiteit, onderzoeksinstituut, onderzoeksafdeling in een bedrijf of ziekenhuis) te verblijven waarbij de expertise van deze instelling een belangrijke meerwaarde kan betekenen voor het eigen onderzoek en de UGent. Er wordt voorkeur gegeven aan een onderzoekssabbaticals in het buitenland maar ook een thuissabbatical aan de UGent is mogelijk.

Aanvraagformulier

Facultair beleid onderzoekssabbaticals

Rapport na afloop onderzoeksabbatical

Inkomende mobiliteit: onderzoeksverblijf buitenlandse onderzoeker

Financiering om buitenlandse postdoctorale onderzoekers (min. 2 jaar ervaring) aan te trekken die door hun expertise een belangrijke meerwaarde realiseren voor de UGent. De duur van het onderzoeksverblijf bedraagt minimum 1 week en maximum 6 maanden.

Aanvraagformulier

Inkomende mobiliteit: internationale gastspreker als onderdeel van een facultair onderzoeksevenement

Financiering van gastsprekers (buitenlandse onderzoeker met min. 5 jaar postdoctorale ervaring aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling) als stimulans voor het organiseren van wetenschappelijke seminaries, congressen en symposia binnen de faculteit. Door het uitnodigen van hoogstaande buitenlandse experts wil de faculteit een internationale onderzoekssetting creëren en samenwerking stimuleren. Deze mobiliteit zal naargelang de beschikbaarheid van het budget van het FacMob ad hoc aangekondigd en verleend worden.

Aanvraagformulier

 

Bijkomende inlichtingen                                                                                                                                                                                                                      Secretariaat Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds: - Bart Bontinck                                                                                                  Beleidsmedewerker Commissie Wetenschappelijk Onderzoek: Charlotte Crokaerts                                                                                                                               Voorzitter en ondervoorzitter Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds: Prof. Wim Derave en Prof. Robrecht Raedt