Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds (FacMob)

De faculteit beschouwt mobiliteit in het kader van onderzoek als een evident onderdeel van de loopbaan van elke onderzoeker. Heeft u één van de onderstaande modaliteiten ingepland dan kan u een aanvraag tot financiering indienen bij het Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds (FacMob).

Richtlijnen coronavirus voor het indienen van een FacMob-aanvraag - 25 maart 2020:

Door de uitbraak van het coronavirus worden alle dienst- en studiereizen uitgesteld of geannuleerd tot nader order. Er zullen geen FacMob-kredieten verleend worden aan onderzoeksmobiliteit tijdens de periode dat deze voorgenoemde richtlijn van kracht blijft. De eerstvolgende deadline van het FacMob (1/4/2020) wordt bijgevolg opgeschoven tot er meer duidelijkheid is hoe mobiliteit van onderzoekers zal toegelaten worden in de komende maanden. U kan nog een aanvraag voor een FacMob-krediet indienen, maar deze zal voorlopig niet behandeld worden (uitz. sabbaticalaanvragen). Van zodra internationale mobiliteit terug toegelaten is, zal het FacMob flexibel omspringen met deadlines voor afreis.

 

Richtlijnen coronavirus voor reeds toegekende FacMob-kredieten – 16 maart 2020:

Door de uitbraak van het coronavirus worden veel congressen en uitgaande/inkomende onderzoeksverblijven uitgesteld of afgelast. Het FacMob van onze faculteit kende voor sommige van deze congressen en onderzoekverblijven reeds kredieten toe. Voor deze reeds toegekende FacMob-kredieten* gelden onderstaande maatregelen:

  • ofwel wordt het toegekende FacMob-reiskrediet aangewend om de reeds gemaakte kosten van een geannuleerd of uitgesteld congres/onderzoeksverblijf te dekken (vb. vliegtuigticket, registratiekost congres). Hierbij vervalt de mogelijkheid om nog een aanvraag voor hetzelfde mobiliteitstype in 2020 in te dienen. Om deze terugbetaling te realiseren dient u: de terugbetalingsprocedure van het FacMob te volgen: zie Facultair Mobiliteitsreglement p12, een bewijs toe te voegen dat de gemaakte kosten niet kunnen worden teruggevorderd (vb. bewijs dat reisagentschap geen terugbetaling wenst uit te voeren), te vermelden dat dit om een terugbetaling omwille van het coronavirus gaat.
  • ofwel wordt het toegekende FacMob-reiskrediet aangewend voor hetzelfde congres/onderzoeksverblijf op een later tijdstip. Hierbij blijven de toekenningsmodaliteiten van het FacMob gerespecteerd (zie Facultair Mobiliteitsreglement) en dienen de verblijfsduur alsook de wetenschappelijke doelstelling(en) en onthaalinstelling(en) zoals in uw oorspronkelijke aanvraag beschreven nog haalbaar/van toepassing zijn. Om deze omboeking type 1 te realiseren dient u: de aanvraagprocedure van het FacMob te volgen: zie onderstaande aanvraagformulieren en het Facultair Mobiliteitsreglement. De aanvraag voor deze omboeking type 1 dient ingediend te worden voor afreis en voor 1/12/2020 met vermelding dat dit om een omboeking type 1 gaat.
  • ofwel wordt het toegekende FacMob-reiskrediet aangewend voor een nieuw congres/onderzoeksverblijf in 2020. Om deze omboeking type 2  te realiseren dient u: de aanvraagprocedure van het FacMob te volgen: zie onderstaande aanvraagformulieren en het Facultair Mobiliteitsreglement. De aanvraag voor deze omboeking type 2 dient ingediend te worden voor afreis en voor 1/12/2020 met vermelding dat dit om een omboeking type 2 gaat.

Een combinatie van de bovenstaande opties is niet toegelaten.

Sowieso geldt dat elke afreis (gebruik makend van FacMob-middelen) enkel toegestaan is mits positief reisadvies van de UGent én de onthaalinstelling. Daarbij dienen de van kracht zijnde richtlijnen en procedures van de UGent én de onthaalinstelling te worden gerespecteerd.

*Opgelet: Indien in geval van uitgaande mobiliteit de verplichte parallelle FWO-aanvraag werd toegekend, blijft de regel behouden dat de mogelijkheid voor financiering vanuit het FacMob vervalt. Bekijk zeker de richtlijnen voor FWO-reiskredieten naar aanleiding van het coronavirus.

Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds is een parallelle FWO-aanvraag verplicht (uitgezonderd inkomende mobiliteit).  De deadline voor de FWO-aanvraag is ten laatste drie maanden voor de afreis. Bijkomende regelgeving vindt u in het  Facultair Mobiliteitsreglement.

Uitgaande mobiliteit: Congres, workshop of cursus

Financiering voor deelname aan een internationaal congres in binnen- of buitenland of voor deelname aan een buitenlandse workshop of cursus, voornamelijk bedoeld voor jonge pre- en postdoctorale onderzoekers (ZAP-leden behoren niet tot de doelgroep).

Aanvraagformulier

Uitgaande mobiliteit: Onderzoeksverblijf in het buitenland

Financiering om pre- en postdoctorale onderzoekers te stimuleren de stap te zetten naar een verblijf aan een buitenlandse onderzoeksinstelling (incl. intersectorale mobiliteit naar een niet-academische instelling). Voltijdse ZAP-leden en deeltijdse ZAP-leden met een voltijdse UGent en/of UZ Gent aanstelling komen eveneens in aanmerking. Het heeft tot doel om het lopend onderzoek in de eigen onderzoeksgroep op een hoger niveau te kunnen tillen, om internationale samenwerking te faciliteren en als persoonlijke en professionele verrijking van de onderzoeker. De duur van het onderzoeksverblijf bedraagt minimum 2 weken en maximum 6 maanden.

Aanvraagformulier

Uitgaande mobiliteit: Onderzoekssabbatical (verlof wetenschappelijke opdracht)

Financiering om onderzoekers aan de UGent (voltijds benoemde ZAP-leden en deeltijds ZAP-leden met een voltijdse UGent en/of UZ Gent benoeming) aan te moedigen om gedurende minimum 3 en maximaal 12 maanden in een onderzoeksinstelling (universiteit, onderzoeksinstituut, onderzoeksafdeling in een bedrijf of ziekenhuis) te verblijven waarbij de expertise van deze instelling een belangrijke meerwaarde kan betekenen voor het eigen onderzoek en de UGent. Er wordt voorkeur gegeven aan een onderzoekssabbaticals in het buitenland maar ook een thuissabbatical aan de UGent is mogelijk.

Aanvraagformulier

Facultair beleid onderzoekssabbaticals

Rapport na afloop onderzoeksabbatical

Inkomende mobiliteit: onderzoeksverblijf buitenlandse onderzoeker

Financiering om buitenlandse postdoctorale onderzoekers (min. 2 jaar ervaring) aan te trekken die door hun expertise een belangrijke meerwaarde realiseren voor de UGent. De duur van het onderzoeksverblijf bedraagt minimum 1 week en maximum 6 maanden.

Aanvraagformulier

Inkomende mobiliteit: internationale gastspreker als onderdeel van een facultair onderzoeksevenement

Financiering van gastsprekers (buitenlandse onderzoeker met min. 5 jaar postdoctorale ervaring aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling) als stimulans voor het organiseren van wetenschappelijke seminaries, congressen en symposia binnen de faculteit. Door het uitnodigen van hoogstaande buitenlandse experts wil de faculteit een internationale onderzoekssetting creëren en samenwerking stimuleren. Deze mobiliteit zal naargelang de beschikbaarheid van het budget van het FacMob ad hoc aangekondigd en verleend worden.

Aanvraagformulier

 

Bijkomende inlichtingen                                                                                                                                                                                                                      Secretariaat Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds: - Bart Bontinck                                                                                                  Beleidsmedewerker Commissie Wetenschappelijk Onderzoek: Charlotte Crokaerts                                                                                                                               Voorzitter en ondervoorzitter Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds: Prof. Wim Derave en Prof. Robrecht Raedt