Stages binnen de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Stageoverzicht

Stages Revaki

 

Kijkstages in rust- en verzorgingstehuis en privaatpraktijk:

In tweede bachelor krijg je reeds de kans om gedurende telkens twee dagen kennis te maken met de dagelijkse werking in een rust- en verzorgingstehuis en een privaatpraktijk.  Aan deze kijkstages is ook een tweedaagse gekoppeld waarbij je een representatief beeld krijgt van het kinesitherapeutisch en methodisch handelen binnen de gezondheidszorg.

Klinische stages in ziekenhuis en privaatpraktijk

Tijdens de derde bachelor doorloop je twee stageperiodes van respectievelijk 18 dagen en 10 dagen. De stage van 18 dagen handelt binnen het interventiedomein musculoskeletale aandoeningen, neurologische aandoeningen, pneumocardiovasculaire aandoeningen of geriatrie in een ziekenhuis of instelling. Voor de stage van 10 dagen zoek je zelf een stageplaats in een ziekenhuis of instelling.

Tijdens de eerste master doorloop je telkens drie stageperiodes van ongeveer 20 dagen waarbij de opleiding ernaar streeft dat je minstens éénmaal in een privaatpraktijk stage loopt.

Na het beëindigen van je stages in derde bachelor en eerste master heb je minstens één stage gelopen in de inteventiedomeinen musculoskeletale aandoeningen,  neurologische aandoeningen, pneumocardiovasculaire aandoeningen of geriatrie en één stage binnen een interventiedomein naar keuze.

Klinische stages binnen de afstudeerrichting

In tweede master loop je uitsluitend stage in je gekozen afstudeerrichting:

 • afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen: twee periodes van ongeveer 16 dagen
 • afstudeerrichting kinderen: een periode van 16 dagen en een periode van 24 dagen
 • afstudeerrichting inwendige aandoeningen:  vier periodes van ongeveer 16 dagen
 • afstudeerrichting ouderen: een periode van 16 dagen en een periode van 24 dagen
 • afstudeerrichting lerarenopleiding:  twee periodes van ongeveer 16 dagen

Stagedoelen

De klinische stages laten ervaringsleren in de beroepspraktijk toe gekoppeld aan het opmaken van een portfolio met leerdoelen, reflectie en het opstellen van een patiëntenverslag.

De stage heeft tot doel de student de kans te geven de al verworven kennis, vaardigheden en attitudes te integreren tot competenties. Voornamelijk volgende competenties worden nagestreefd door middel van de stages:

 • Relevante gegevens in relatie tot de hulpvraag van de patiënt/cliënt verzamelen en kritisch interpreteren
 • Een kinesitherapeutisch onderzoek plannen, doelgericht uitvoeren
 • Een kinesitherapeutische diagnose opstellen op basis van de verzamelde gegevens en uitgevoerde onderzoek
 • Een kinesitherapeutisch interventieplan op basis van de diagnose opstellen
 • Een kinesitherapeutische interventie planmatig uitvoeren
 • Een kinesitherapeutische interventie kritisch evalueren
 • Intra- en interdisciplinair samenwerken
 • Omgaan en communiceren met patiënten/cliënten en relevante anderen
 • Als kinesitherapeut het eigen handelen voortdurend in vraag stellen
 • Als kinesitherapeut handelen vanuit een kritische wetenschappelijke gerichtheid
 • Als kinesitherapeut administratie beheren
 • Professioneel handelen vanuit ethische, deontologische en juridische context .

In Bachelor 3 wordt verwacht dat je deze competenties in een eenvoudige situatie en onder begeleiding toepast.

In Master 1 wordt verwacht dat je deze competenties vrijwel zelfstandig toepast in een situatie met een gemiddelde graad van complexiteit.

In Master 2 wordt verwacht dat je deze competenties vrijwel zelfstandig toepast in een situatie met een gemiddelde graad van complexiteit en in een gespecialiseerde setting.

Contact

Stagecoördinator tweede Bachelor en tweede Master - Wiene Merlevede

Stagecoördinator derde Bachelor en eerste Master - Sandrien Fiers

Locatie

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Universitair Ziekenhuis Gent (Campus Heymans)
Gebouw B3, 2de verdieping
De Pintelaan 185
B-9000 Gent