Urbanisatie van Tell Tweini (2016-2017)

De urbanisatie van Tell Tweini van de Midden Brons- tot de IJzertijd II periode. (Doctoraatsonderzoek: Anne-Sophie Van Vyve)

 Opgraving Sector 5 - Tell Tweini (Syrië)
Opgraving Sector 5 - Tell Tweini (Syrië)
Sinds 1999 graaft het Syro-Belgisch team onder leiding van Prof. Dr. Joachim Bretschneider de site van Tell Tweini (het oude Gibala) aan de Syrische kust op. Na meer dan een decennium onderzoek op Veld A is er voldoende materiaal opgegraven, bestudeerd en geïnterpreteerd om algemene inzichten met betrekking tot de chronologie van de site te genereren. Ceramologisch materiaal werd steeds uitvoerig geanalyseerd en beschreven en diende als marker om de verschillende lagen te dateren. De realisatie van een architecturale tijdslijn is een aanval op de ceramologische bevindingen. Tijdens de verschillende opgravingscampagnes werd architectuur data consequent verzameld, maar niet altijd ten volle bestudeerd en geïnterpreteerd. Het onderzoek van deze resten en de interpretatie ervan vormt de basis van deze doctoraatsthesis. Het doel van de studie is niet enkel om alle structuren aan de juiste fase toe te schrijven en zo de urbane evolutie van Veld A in kaart te brengen, maar ook om de mate waarin structuren werden hergebruikt te onderzoeken.

Tell Tweini kent een bewoningscontinuïteit vanaf de Vroege Bronstijd, een periode gekenmerkt door de evolutie van landbouw- naar meer complexe urbane maatschappijen. Vooral opmerkelijk aan Tell Tweini is dat er materiële resten zijn gevonden die gedateerd kunnen worden in de overgangsperiode van de Brons- naar de IJzertijd, een onderbelichte periode in de Levant. Het was een tijd van onrust in het Middellandse Zeegebied met als voornaamste kenmerk het verdwijnen van belangrijke steden, koninkrijken en zelf volledige samenlevingen. De verwoesting van Ugarit is veruit het bekendste voorbeeld van deze onrustige periode in de Noordelijke Levant.

De materiële cultuur van Tell Tweini bevestigt de continuïteit in bewoning over een periode van meer dan 2000 jaar. Sporen uit de vroegste periode van de Vroege Bronstijd zijn afwezig, maar Vroeg Brons II en IVA/B bevinden zich direct op de bedrock. De Midden Bronstijd I is beter gekend en wordt gekenmerkt door een aantal gemeenschappelijke graven onder de huizen. Tijdens de Late Bronstijd kent de stad een grote groei. Deze groei is zichtbaar door de aanwezigheid van meer architecturale structuren, maar ook dankzij de vondst van objecten die vanuit het oost-Middellandse Zeegebied zijn geïmporteerd. Terwijl Ugarit ten onder ging aan de invasie van de Zeevolkeren, werd Tell Tweini onmiddellijk na een brandverwoesting opnieuw bewoond. Op de brandlaag werd een nieuwe stad gebouwd en werden Laat Bronstijd muren hergebruikt als fundamenten voor Vroege IJzertijd architectuur. Een tweede grote brand op het einde van deze periode heeft zeer interessante in situ contexten opgeleverd waarop uiteindelijk IJzertijd II en III lagen werden gebouwd, gekenmerkt door grote publieke gebouwen. Olijfolie en wijnpersen maken hun intrede vanaf de 8ste eeuw v.C. Het is tijdens deze periode dat Gibala onder Assyrische overheersing komt en de grote publieke gebouwen in kleinere kamers worden opgedeeld.

Contact

Prof. Dr. Joachim Bretschneider