Verdronken landschappen langs de Schelde. Bedreiging of opportuniteit? (2017-2020)

Verdronken landschappen langs de Schelde. Bedreiging of opportuniteit? Evolutie van prehistorisch landgebruik langs veranderende waterlopen tijdens het Vroeg- en Midden-Holoceen

Sinds twee decennia hebben grootschalige infrastructuurwerken langs de Benedenschelde, en in het bijzonder de Waaslandse Scheldepolders, diep begraven en goed bewaarde prehistorische landschappen en archeologische sites aan het licht gebracht uit het einde van de laatste ijstijd (11000 jaar geleden) tot de eerste landbouwers (ongeveer 6500 jaar geleden). De verzamelde paleolandschappelijke als archeologische gegevens geven niet alleen een uniek beeld van de nauwe relatie tussen de mens en zijn omgeving maar ook van de impact van zeespiegel- en grondwaterstijging op zowel vegetatie als mensen. De Vroeg-Holocene zijrivieren van de Schelde zullen gekarteerd worden om de fluviatiele geschiedenis te herzien. Paleogeografische kaarten van belangrijke momenten in de culturele transitie in archeologische gegevens enerzijds en veranderingen in klimaat en omgeving anderzijds zullen opgesteld worden, om deze relatie meer gedetailleerd te bestuderen dan tot nu gedaan werd. Dit zal gebeuren door kwantitatieve integratie van ruimtelijke alsook absolute en relatieve chronologische data van natuurlijke sedimenten en archeologische data. Deze kaarten zullen gecombineerd worden met gegevens van fossiele pollen uit organische sedimenten, zodat verschillende scenario’s van vegetatie doorheen de tijd gecreëerd kunnen worden. Alle data zullen gebruikt worden in het onderzoek naar de strategieën van grondstofexploitatie door jagers-verzamelaars en vroege boeren(-nomaden). - Financiering: FWO17/PDO/103

Huidige paleogeografische kaart van het studiegebied tijdens het Laat Glaciaal-Vroeg Holoceen (aangepast van Missiaen et al. 2016)
Huidige paleogeografische kaart van het studiegebied tijdens het Laat Glaciaal-Vroeg Holoceen (aangepast van Missiaen et al. 2016)

Contact

 Dr. Jeroen Verhegge

Prof. Dr. Philippe Crombé

Prof. Dr. Stephen Louwye, vakgroep geologie