Niet-invasieve landschapsarcheologie van de Groote Oorlog (2014-2018)

De Universiteit Gent (BOF-GOA) onderzoekt momenteel het conflictlandschap van de Groote Oorlog via niet-invasieve technieken

Militaire historische luchtfotografie

  • Ongeveer 22.000 luchtfoto's uit WO I
  • Inventarisatie en interpretatie WO I-relicten

Landschapsanalyse

  • Landschapskarakterisatie
  • Landschapstrajecten van WO I tot nu

Geofysisch onderzoek

  • Detectie en karakterisatie van WO I sporen
  • EMI, magnetometrie, grondradar...

En meer...

  • Gebruik van LiDAR (DHM Vlaanderen II)
  • Testboringen en link met uitgevoerde en geplande opgravingen in het gebied

Studiegebied met overzicht van WO I inventarisatie
Studiegebied met overzicht van WO I inventarisatie
De hele frontstreek van Wereldoorlog I is één grote ononderbroken archeologische site. We onderzoeken dit archeologisch conflictlandschap vanuit een landschapsarcheologisch perspectief, en gebruiken daarbij enkel niet-invasieve technieken zoals historische en hedendaagse luchtfotografie, geofysisch bodemonderzoek (o.a. EMI, magnetometrie, GPR) en landschappelijke analyses met een geografisch informatiesysteem (GIS).

De centrale doelstelling is om het ondergrondse erfgoed zo gedetailleerd mogelijk te karakteriseren binnen het huidige landschap. Het volledige studiegebied beslaat 1200 km² en er zal gefocust worden op drie transecten van elk 40-80 km² (polders, Ieperboog en heuvelland), waarin een 300-tal ha geofysisch onderzoek gepland is. Het project vereist het integreren van historische gegevens en hedendaagse data, maar ook het combineren van een vogelperspectief (luchtfoto’s), de terreinsituatie (relicten, begraafplaatsen, monumenten, microtopografie) en de ondergrondse gegevens (geofysisch onderzoek, reeds uitgevoerde opgravingen).

Contact

Dr. Wouter Gheyle

Dr. Birger Stichelbaut

Prof. dr. Jean Bourgeois