Samen-werken aan welzijn

5 pijlers van welzijn aan de faculteit

VERBONDENHEID creëren

verbondenheid.pngWat is de opdracht van de faculteit?

 • Een welkomstmoment organiseren voor nieuwe werknemers, nieuwe doctorandi, nieuwe ZAP-leden…
 • Wegwijs maken doorheen de faculteit: duidelijke informatie ‘wie is wie’ op de website en via leaflet (NL/E)

Wat wordt verwacht van de vakgroepen en facultaire diensten?

 • Werkplek creëren voor iedereen (te organiseren via inspraak betrokkenen), aangename koffie- en lunchplekken en overlegruimtes voorzien
 • Teambuildingsmoment, happy hour, kerstfeest, nieuwjaarsreceptie organiseren…
 • Peter- en meterschap nieuwe werknemers ernstig nemen

Wat kan je zelf doen?

 • Er als leidinggevende zoveel mogelijk 'zijn' voor doctorandae/i en medewerkers
 • Regelmatig aanwezig zijn op de werkvloer en zelf van de werkvloer ook een aangename plek maken voor anderen.
 • Nieuwe collega’s betrekken, initiatieven nemen voor informele activiteiten, participeren aan teamactiviteiten

WAARDERING tonen

waardering.pngWat is de opdracht van de faculteit?

 • Een stimulerend HR-beleid uitwerken, met aandacht voor welzijn, constructieve feedback, toekomstperspectieven binnen én buiten academia, waardering en respect voor elke werknemer, ongeacht zijn/haar statuut
 • De diversiteit aan taken en verwezenlijkingen waarderen (bv. in de facultaire nieuwsbrief, op de nieuwjaarsreceptie, via ‘medewerker van de maand’-formule…)
 • De waarde en diversiteit van de geesteswetenschappen binnen en buiten de universiteit promoten

Wat wordt verwacht van de vakgroepen en facultaire diensten?

 • Het facultair HR-beleid voor alle werknemers implementeren en communiceren
 • Face-to-face gesprekken stimuleren (ipv e-mails)
 • Een positieve feedback- en feedforward-cultuur bevorderen

Wat kan je zelf doen?

 • Als promotor/leidinggevende: een cursus coaching en/of leiderschapstraining volgen
 • Als medewerker/onderzoeker/student: leren omgaan met kritische feedback
 • Niet aarzelen om constructieve/kritische feedback te geven aan collega’s, medewerkers en studenten

BILLIJKHEID organiseren

billijkheid.pngWat is de opdracht van de faculteit?

 • De billijke verdeling van de verschillende onderwijs- en administratieve taken op een transparante manier in kaart brengen, organiseren en communiceren
 • Personeelsleden die hun taken en verantwoordelijkheden niet opnemen daarop zeer gericht en duidelijk aanspreken
 • De versnippering en fragmentatie van taken voorkomen, door het werk beter te organiseren over de vakgroepen heen

Wat wordt verwacht van de vakgroepen en facultaire diensten?

 • De billijke verdeling van de verschillende taken monitoren (bv. via de HR-commissies van de ZAP-leden)
 • Een klankbord organiseren rond de organisatie en verdeling van taken (bv. tijdens vakgroepraden en opleidingscommissies); de zichtbaarheid van predoctoraal AAP in het onderwijs verzekeren;
 • Personeelsleden die zich niet collegiaal opstellen daarop gericht en duidelijk aanspreken

Wat kan je zelf doen?

 • Duidelijk communiceren met collega’s en leidinggevenden als je vindt dat jijzelf (of een collega) benadeeld wordt bij de verdeling van taken
 • In de mate van het mogelijke taken overnemen van collega’s bij ziekte of afwezigheid
 • Duidelijke en tijdige afspraken maken rond het opnemen van vakantiedagen of afwezigheid om andere redenen

WORK-LIFE-balans bewaken

worklife.pngWat is de opdracht van de faculteit?

 • Duidelijk communiceren dat overuren, avondwerk, weekendwerk… niet de norm zijn en dat ‘meer’ niet noodzakelijk ‘beter’ is
 • Richtlijnen opstellen over thuis- en telewerken en aanwezigheid op de werkvloer
 • Richtlijnen opstellen voor vergader- en mailhygiëne

Wat wordt verwacht van de vakgroepen?

 • Duidelijk afspraken maken rond thuis/telewerk en aanwezigheid op de werkvloer
 • Toezien op vergader- en mailhygiëne
 • Collega’s aanspreken en ondersteunen bij signalen van overmatige stress of burn-out

Wat kan je zelf doen?

 • Rustmomenten inbouwen (pauze, lunch, beweging), vakantie opnemen
 • Prioriteiten stellen, neen durven zeggen, offline gaan na de werkuren en op momenten waarop een grote taak moet worden afgewerkt
 • Als promotor/leidinggevende zelf het goede voorbeeld geven

GRENZEN stellen

grenzen.pngWat is de opdracht van de faculteit?

 • De universitaire gedragscode en het facultaire charter voor doctorandi met één muisklik toegankelijk maken via de website (NL/ENG)
 • De rol en bevoegdheden van facultaire ombudspersonen en vertrouwenscontacten enerzijds en Trustpunt anderzijds zeer duidelijk maken en de drempels om problemen te melden wegwerken
 • Duidelijk communiceren rond nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik op alle gebied (intermenselijke relaties, wanpraktijken (co-)publicaties/bench fees, pest- en roddelgedrag, …) en het melden van problemen aanmoedigen
 • Een flowchart maken van melding naar formele klacht en tuchtsanctie en welke instanties waarvoor bevoegd zijn
 • Een facultair draaiboek ontwerpen voor interventies bij grensoverschrijdend gedrag en inpassen in het centrale draaiboek

Wat wordt verwacht van de vakgroepen?

 • Toezien op het goed functioneren van de buffermechanismen (bv. DBC voor doctorandi), mailetiquette installeren, respectvol gedrag als norm stellen
 • Bij signalen van grensoverschrijdend gedrag snel ingrijpen via facultair draaiboek
 • Niet aarzelen om in het geval van recurrente problemen of een slechte groepsdynamiek, Trustpunt in te schakelen

Wat kan je zelf doen?

 • Als promotor/leidinggevende bewust zijn van de grenzen binnen een machtsrelatie en daar integer en correct mee omgaan
 • Duidelijk aangeven waar voor jou de grens ligt
 • Als je grenzen overschreden worden, eerst de betrokkene aanspreken op basis van de vigerende gedragscode en/of het charter voor doctorandi; als dat niet kan of lukt, niet aarzelen om de ombudspersonen, Trustpunt of de vakgroepvoorzitter/decaan in te schakelen
 • Als bystander verhinderen dat anderen gepest, uitgesloten, slecht behandeld worden…, dit melden aan de bevoegde ombudspersonen/vertrouwenspersonen/leidinggevenden en de nodige actie ondernemen