AAP/WP-vertegenwoordiging Faculteitsraad

Wie zijn wij en wat doen wij?

Vertegenwoordiging en beleid

In de Faculteitsraad zetelen acht vertegenwoordigers van de AAP/WP-geleding, die voor twee academiejaren verkozen zijn. Op de faculteitsraad wordt het beleid van de FLW uitgestippeld, gaande van de meerjarige beleidsplannen tot specifieke dossiers zoals verbouwingen of welzijn op het werk. In de faculteitsraad vertegenwoordigen deze acht jonge onderzoekers het AAP (assistenten, praktijkassistenten en doctor-assistenten) en alle extern gefinancierde (FWO, BOF, etc.) pre- en postdoctorale onderzoekers. Zij hebben niet alleen een adviserende functie, maar zijn ook effectief stemgerechtigd m.b.t. de adviezen die de Faculteitsraad voor de Raad van Bestuur en het bestuurscollege opstelt. In de praktijk gaat dit vaak om adviezen in verband met aanstellingen, selectiecommissies en verlengingen op verschillende niveaus, alsook inzake doctoraten, onderzoek- en onderwijsaangelegenheden en de organisatie van gebouwen en lokalen.

De AAP/WP-vertegenwoordigers reflecteren ook mee over het facultaire AAP-beleid. Zo waken zij in de Faculteitsraad over de universitaire beleidsprincipes t.o.v. het AAP, waaronder bv. de decretaal bepaalde taakomschrijving van assistenten die 50% voor onderzoek reserveert (cf. art. 67 van het 'Universiteitendecreet'). Op deze manier waarborgen zij de belangen van het AAP binnen de bredere facultaire werking, nu en naar de toekomst toe, zowel op gebied van tewerkstelling als welzijn. Op korte termijn gaat dit vaak over kleine veranderingen, maar op langere termijn zetten zij zich ook in voor het behoud en de verdere uitbouw van een consistent en gebalanceerd AAP-beleid. Concrete recente verwezenlijkingen zijn bijvoorbeeld het verkrijgen van een overgangsmaatregel bij de afschaffing van de verlengingen van doctor-assistent posities en het systematisch integreren van een AAP-welzijnsbeleid op de agenda van de Faculteitsraad.

De Faculteitsraad is echter vooral een overkoepelend beleids- en adviesorgaan, waaronder allerlei meer gerichte commissies functioneren. Om te zetelen in die commissies, moet je ook zetelen in de Faculteitsraad. De AAP-vertegenwoordigers zetelen in de Raad van de Doctoral School of Arts, Humanities, and Law, alsook in een aantal andere belangrijke facultaire commissies: de beleidscommissie (BC), de commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO), de commissie kwaliteitszorg onderwijs (CKO), de commissie internationalisering, de commissie gastprofessoren, de bouwcommissie en de diverse benoemingscommissies. Sinds vorig jaar zetelen zij eveneens in de onderwijsevaluatiecommissies en in de ethische commissie.

Welzijn

Naast het behartigen en het verdedigen van de belangen en de bezorgdheden van het AAP/WP, hebben de vertegenwoordigers eveneens een belangrijke bemiddelende rol tussen het AAP/WP en de andere geledingen, in het bijzonder het ZAP. In de facultaire welzijnscommissie worden de relaties tussen het ZAP en het AAP structureel besproken en proberen we in te zetten op het beter verloop van een (post)doctoraal project. Door te wegen op de aanstelling en werking van de ombuds- en vertrouwenspersonen, hebben de vertegenwoordigers ook inspraak in de evaluatie van de klachtenverwerking voor AAP-personeel. Daarnaast kunnen we ook ad hoc proberen problemen op te lossen wanneer die zich voordoen. Aarzel niet ons daarvoor te mailen op aapwp.flw@ugent.be.

Aansluitend daarbij vormen we als vertegenwoordigers het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen in verband met welzijn. Dit kan gaan over contact met promotoren, maar ook over andere zaken die ervoor zorgen dat je als AAP-personeelslid niet goed in je vel (of je hoofd) zit. Burn-outs, bored-outs, sociale isolatie en andere werk-gerelateerde (psychische) problemen komen helaas nog steeds voor aan onze faculteit. Blijf hier dus niet mee zitten, en neem hierover contact op met ons. Wij kunnen je dan doorverwijzen naar de bevoegde instanties.

Werking

Maandelijks zit de hele AAP/WP-vertegenwoordiging samen voor een voorbereidende vergadering waarbij de vertegenwoordigers alle voorbereidende stukken voor de Faculteitsraad overlopen, alsook de relevante punten uit de verschillende commissies bespreken. Zo worden de standpunten vastgelegd die zij zullen innemen op de Faculteitsraad. Deze vergaderingen gaan steeds door op woensdagvoormiddag (9u) van de dag waarop ook de Faculteitsraad (10u) plaatsvindt.

Daarnaast zetelt elk van de vertegenwoordigers in minimum één commissie en nemen de vertegenwoordigers ook deel aan benoemingscommissies. Voor specifieke acties spreken de vertegenwoordigers ook naast deze vergaderingen nog af, bijvoorbeeld om een dossier op te bouwen rond een belangrijk thema of om strategie af te spreken.

Ook met de centrale AAP-vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur en met de rector zelf wordt min of meer maandelijks overlegd. Aangezien het team van vertegenwoordigers bestaat uit acht leden, spreiden we het werk naargelang interesses en agenda’s. Zo blijft het haalbaar, en ook gewoon leuk.

Belangrijke beslissingen en kernpunten uit de Faculteitsraad en de verschillende commissies worden op ad hoc basis via beknopte e-newsflashes verspreid onder de AAP leden vanuit aapwp.flw@ugent.be. Via dit e-mailadres kan er eveneens contact opgenomen worden met de AAP-vertegenwoordigers. Indien gewenst, kan je hen ook steeds persoonlijk aanschrijven.

De huidige vertegenwoordigers zijn:

AAP vertegenwoordigers faculteitsraad

Contact

aapwp.flw@ugent.be.