Taalbad en methodologie voor toekomstige regenten Nederlands

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: B2

Doelstelling:

De cursus focust op taal als een instrument van communicatief handelen. Er is aandacht voor taalgebruiksituaties en de taalhandelingen of functies die ermee verband houden. Het belang van strategische vaardigheden komt tot uiting in het leerproces zelf: de cursisten leren strategieën toepassen die het omgaan met het Nederlands vergemakkelijken : b.v. compensatiestrategieën (b.v. betekenis afleiden uit context, het gebruik van omschrijvingen), leerstrategieën (b.v. je eigen progressie evalueren). De klemtoon ligt steeds op de didactische verwerking, zodat wat er in de stage aan bod komt qua taal, cultuur, concrete toepassingen het eigen taalonderricht kan bevorderen.

Door het feit dat het om een residentiële cursus gaat, is er de mogelijkheid de verworven vaardigheden direct te toetsen aan de praktijk : vanuit intrinsiek motiverende opdrachten (ook buiten de klas) kan er gewerkt worden aan herhaling en verdieping van de taalvaardigheden. Bovendien biedt Gent een unieke kans om naast een onderdompeling in de taal ook interculturele inzichten te bieden. Op die manier komen ook niet-verbale aspecten van de communicatie aan bod (cf. cultuurbepaald gedrag, sociale conventies, omgangsvormen).

Nuttige info

Deze module wordt enkel op aanvraag aangeboden. Het voordeel hiervan is dat we de grootste flexibiliteit aan de dag kunnen leggen, zowel inhoudelijk als praktisch. De inhoud van de cursus wordt in onderling overleg gepersonaliseerd en aangepast aan de context van uw bedrijf zodat die perfect aansluit bij uw noden en wensen. Daarnaast plannen we de cursus in op het tijdstip dat voor u het beste uitkomt, evenals op de locatie die voor u het beste uitkomt. Dit alles uiteraard wel rekening houdend met de beschikbaarheid van de lesgever.

Mocht u interesse hebben om op deze manier deze module exclusief te reserveren voor u en uw medewerkers, kan u voor een vrijblijvende offerte terecht bij Elke Weylandt ().