Examensecretariaat

Algemeen

Eventuele actualiseringen zullen via de Ufora infosite gecommuniceerd worden.

Ziekte of overmacht

Verwittig zo snel mogelijk - ten laatste op de dag van het examen – de lesgever via de online tool ABSENT. Door ziekte of overmacht te melden, behoud je de kans om aan een inhaalexamen deel te nemen. Zorg ook voor de nodige bewijsstukken. Deze kan je via dezelfde applicatie opladen. 

Aandachtspunten:

 • Meld zo snel mogelijk - ten laatste op de dag van het examen - je afwezigheid via de online tool ABSENT, zelfs als je nog geen bewijsstuk hebt.
 • Bij ziekte of ongeval is een doktersattest vereist dat uitgeschreven is ten laatste op de dag van de ziekte of het ongeval. Een doktersbriefje dat na de ziekte of het ongeval geschreven werd, wordt niet aanvaard.
 • Het doktersattest moet expliciet vermelden dat je niet in staat bent de lessen te volgen / examen af te leggen.
 • Laad ten laatste drie dagen na je afwezigheid een scan of foto van eventuele bewijsstukken op via de online tool ABSENT.
 • Hou het origineel van ingediende bewijsstukken zelf bij.
 • In het geval dat een inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode mogelijk is, kan je via ABSENT een inhaalmoment afspreken met de lesgever.
  Bij overmacht oordeelt de lesgever of de afwezigheid gegrond is. In het geval van een inhaalexamen kan de examenvorm zoals die op de studiefiche vermeld wordt, wijzigen. In overleg met de lesgever wordt binnen dezelfde examenperiode een nieuwe examenafspraak bepaald. Je vraag wordt vanuit de applicatie naar de lesgever gemaild en de lesgever antwoordt via de applicatie. Je hoeft dus geen aparte mail/vraag te sturen naar de lesgever.
 • Heb je vragen of problemen, mail dan naar fsa.lw@ugent.be.

Overlapping

Bij studenten met een GIT en in uitzonderlijke gevallen ook voor studenten in een modeltraject in tweede zit kan het voorkomen dat er 2 examens overlappen of op dezelfde dag plaatsvinden. In dat geval kan je een inhaalexamen aanvragen.

Aandachtspunten:

 • bij overlap dient voorrang gegeven te worden aan het opleidingsonderdeel dat het vroegst in het modeltraject is geprogrammeerd.
 • Je moet zelf het initiatief nemen om een examen te verplaatsen. De vraag naar een inhaalexamen gebeurt via de online tool ABSENT. Je vraag wordt vanuit de applicatie naar de lesgever gemaild en de lesgever antwoordt via de applicatie. Je hoeft dus geen aparte mail/vraag te sturen naar de lesgever.
 • Een aanvraag voor een inhaalexamen wegens overlapping vraag je ten laatste 10 werkdagen voor de dag van het examen aan.
 • Wanneer je een aanvraag invoert voor een inhaalexamen wegens overlapping, laad je ook een bewijsstuk op (bv. een printscreen van je lessenrooster). Zonder dit bewijsstuk kan de examinator jouw aanvraag niet beoordelen.

Wat als ik niet wil deelnemen aan een aantal examens?

 • Het volstaat je afwezigheid te melden in de online tool ABSENT.
 • Wat zijn de gevolgen van niet deelnemen aan examens?
  • Indien je in de tweedekansexamenperiode niet slaagt voor het vak, komen de studiepunten van dit vak niet bij je leerkrediet. Je bent deze studiepunten dan definitief kwijt.
  • Je hebt een examenervaring minder.
  • Je GIT-mogelijkheden volgend academiejaar kunnen beperkt zijn (omvang en invulling van je GIT – geïndividualiseerd traject)
  • Door ongegrond niet deel te nemen aan een examen verlies je ook de mogelijkheid om aan een inhaalexamen of inhaalactiviteit deel te nemen.

Let wel: Ben je een generatiestudent en ben je zeker dat je in het tweede semester zal heroriënteren, dan is het soms raadzaam om niét aan alle examens deel te nemen (meer info: https://www.ugent.be/student/nl/administratie/leerkrediet/herorienteren.htm en bij je trajectbegeleider). Je zal nl. de helft van het leerkrediet terug krijgen voor de vakken waar je niét aan deelneemt.

 

Bijzonder statuut

Het aanvragen van examenfaciliteiten moet gebeuren voor het eerste semester uiterlijk op 9december, voor het tweede semester doe je dat uiterlijk op 29 april, tenzij er een onverwachte functie-uitval is. Voor de tweede examenperiode gebeurt de aanvraag van de faciliteiten een week voor aanvang van de examens (dit jaar: 4 augustus). Je koppelt in Oasis zelf de faciliteiten aan de examens. Let wel: je moet beschikken over een bijzonder statuut. Meer info

Werkstudentenstatuut

Het aanvragen van examenfaciliteiten moet gebeuren vóór de start van de examenperiode (het aanvragen van een inhaalmoment vóór 1 mei, zie verder), de faciliteiten zijn omschreven in de studiefiche. Je neemt hiervoor contact op met de lesgever. Let wel: dit kan enkel als je beschikt over een statuut als werkstudent. Meer info.

Bij geschil

De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar voor studenten bij geschillen, die zowel verband kunnen houden met overtredingen van het examenreglement of de onderwijsregeling, als met “onbillijk” en/of “onredelijk” ervaren gedragingen, toestanden en beoordelingen. Bij eventuele problemen richt je je in de eerste plaats tot de betrokken lesgever en/of jaarcoördinator. Indien het probleem of geschil geen oplossing krijgt, kan je langsgaan op de ombudsdienst. Meestal kan op dat niveau een bevredigende oplossing worden gevonden. Indien dit toch niet het geval zou zijn, kan je je wenden tot de secretaris van de examencommissie.

De ombudspersoon is Johanna Hautekiet, de secretaris van de examencommissie July De Wilde.

Contact

Het studentensecretariaat Toegepaste Taalkunde fungeert tijdens de examens als permanent examensecretariaat en is enkel bereikbaar via e-mail fsa.lw@ugent.be.