RAPPORT - Drie inzichten uit eerste #SOLIDMonitor

(17-01-2023) Hoe staan de Vlamingen tegenover online privacy en wat is het potentieel van persoonlijke datakluizen? Om deze vraag te beantwoorden werd vanuit het project SolidLab Vlaanderen een grootschalige, jaarlijks wederkerende bevraging gelanceerd.

Uit de imec.digimeter (2021) bleek dat 67 procent van de Vlamingen zich stoort aan het gebrek aan transparantie bij bedrijven die data over hen verzamelen. 55 procent van de Vlamingen is bezorgd dat de websites en apps die ze gebruiken hun persoonlijke gegevens niet veilig bewaren. 68 procent zou graag meer controle krijgen over die gegevens.

De SolidMonitor wil jaarlijks, via een verdiepende survey die aansluit op het bestaande Digimeter-onderzoek, de houding van de Vlaming opvolgen rond privacy, data en de adoptie van datakluizen. Deze weer werd de eerste editie van die monitor gelanceerd. 

Enkele resultaten uit de SOLIDMonitor

 1. 8 op 10 Vlamingen vertrouwen internetbedrijven niet met persoonlijke data
  Maar liefst 77% van de Vlamingen is ervan overtuigd dat internetbedrijven niet het beste voorhebben met de gegevens die ze verzamelen, en dat ze vooral bezig zijn met hun eigen gewin. 63% toont zich bezorgd om zijn online privacy, 73% stoort zich aan het feit dat bedrijven niet transparant zijn over welke gegevens ze bezitten en verzamelen en maar liefst 72% gaat akkoord met de stelling dat je als burger geen controle meer hebt over welke persoonlijke informatie verzameld en gebruikt wordt. Het zet bijna een kwart van de Vlamingen ertoe aan om digitaal volledig af te haken en de strijd om hun persoonlijke data te beschermen volledig op te geven.
 2. Tijd lijkt rijp voor persoonlijke datakluizen

  Tegelijk blijkt uit de resultaten van de SolidMonitor dat persoonlijke datakluizen een oplossing kunnen bieden om het vertrouwen te herstellen. Door middel van persoonlijke datakluizen kunnen mensen hun persoonlijke gegevens opslaan en zelf eenvoudig beslissen met wie en voor hoe lang ze die gegevens delen. 2 op 3 ondervraagden geven aan dat zo’n datakluis hun een gevoel van controle zou kunnen geven. Bijna de helft (49%) van de respondenten ziet zichzelf een persoonlijke datakluis gebruiken in de nabije toekomst.

  “Het kwam ook in eerder Digimeter-onderzoek naar voor: data heeft een imagoprobleem. De internationale en recent ook lokale datalekken kan je daar moeilijk los van zien. Tegelijk willen mensen paradoxaal genoeg wel de vruchten plukken van alles wat mogelijk wordt door data te delen. Denk maar aan administratieve verlichting bij een verhuis, online solliciteren of energiecontracten vergelijken. De oplossing is: data delen op een radicaal andere manier, met méér controle en transparantie en met heldere voordelen voor de burger. Een persoonlijke datakluis is zo’n radicaal andere manier”, zegt professor Ralf De Wolf (imec/UGent)

 3. Van privacy-pioniers tot argwanende achterblijvers

  Wanneer we de Vlaming segmenteren op basis van technologisch profiel, privacy-attitudes, algemeen en institutioneel vertrouwen, en attitudefactoren tegenover persoonlijke datakluizen zijn er 3 groepen te onderscheiden:

  1. Privacy Pioniers (34% van de Vlamingen) zijn echte tech-lovers, die positief staan tegenover technologie en erg digitaal vaardig zijn. Ze ondernemen ook het meest acties om hun privacy te beschermen en wensen meer controle te kunnen uitoefenen over welke gegevens ze delen. Deze groep staat dan ook uitgesproken positief tegenover datakluizen.
  2. Argwanende Achterblijvers (26% van de Vlamingen) staan minder positief tegenover digitalisering en technologie, maken zich zorgen om online privacy en voelen zich wantrouwig en machteloos tegenover hedendaagse datapraktijken. In tegenstelling tot de privacy-pioniers trekt hun argwanende houding zich ook door in hun houding tegenover persoonlijke datakluizen. Deze groep ziet weinig heil in persoonlijke datakluizen als een manier om de problemen in de data-economie op te lossen.
  3. Onbezorgde opportunisten (40% van de Vlamingen) hebben een positieve attitude tegenover technologie en zijn zeer digitaal vaardig. Deze groep maakt zich echter aanzienlijk minder zorgen over de nefaste gevolgen van de huidige data-economie. Toch kijken ook zij vanuit hun nieuwsgierige bril positief naar het concept van persoonlijke datakluizen.

Meer weten?

Contact