VACATURE - Professor in Nieuwe Media Studies

(22-03-2021) Een vacature voor een voltijdse aanstelling als Professor in Nieuwe Media Studies voor 5 jaar.

OPDRACHT

Het opnemen van dit ambt, dat wordt gefinancierd vanuit het Bijzonder Onderzoeksfonds, impliceert het privilege om zich gedurende een periode van 5 jaar nagenoeg exclusief toe te leggen op onderzoeksactiviteiten, met een beperkte onderwijsopdracht van maximum 8 studiepunten per semester, gemiddeld over 3 jaar. Zie voor het verder verloop van de academische loopbaan de rubriek ‘Aanstellingsinformatie’ hieronder.

Academisch onderwijs

U doceert verschillende opleidingsonderdelen in het domein van Communicatiewetenschappen (Ba en/of Ma) en er wordt ook verwacht dat u de begeleiding opneemt van bachelor- en masterproeven.

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt onderzoek uit in het domein van New Media Studies en versterkt de onderzoekslijnen binnen de vakgroep communicatiewetenschappen.

Wetenschappelijke dienstverlening

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Communicatiewetenschappen.

PROFIEL

Kennis/ervaring

 • U heeft reeds excellent wetenschappelijk onderzoek verricht in het opgegeven vakgebied zoals blijkt uit onderzoeksoutput van hoog niveau in nationale en internationale publicaties (tijdschriften en/of boeken) met leescomité;
 • Ervaring hebben in het leiden van onderzoek en/of het begeleiden van doctoraten;
 • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten;
 • Strekken tot aanbeveling:
  • Internationale mobiliteit o.m. door onderzoekverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald ;
  • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau
  • Onderwijsprofessionalisering

 

Vaardigheden/attitudes

 • U bent kwaliteitsgericht;
 • U hebt zin voor initiatief;
 • U bent een team player.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend (artikel V.20 Codex Hoger Onderwijs).

Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU) diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC; wij raden u aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. U dient uiterlijk op de datum van aanstelling over deze erkenning te beschikken.

 • U beschikt over minstens twee jaar postdoctorale ervaring op 1 september 2021. De termijn van 2 jaar wordt bepaald op basis van de datum vermeld op het hierboven gevraagde diploma.

AANSTELLINGSINFORMATIE

Afhankelijk van het specifieke profiel van de geselecteerde kandidaat wordt de graad van docent (tenure track), hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar toegekend. Dit wordt beslist door het Universiteitsbestuur op voordracht van de Faculteitsraad.

Indien docent TT

 • We bieden u een aanstelling in tijdelijk dienstverband in een Tenure Trackstelsel voor een termijn van vijf jaar met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht. Bij gunstige beoordeling door het universiteitsbestuur wordt het mandaat omgezet in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent. De tijdsbesteding voor onderzoek, onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening kunnen op dat moment herzien worden.

indien hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar

 • We bieden u een benoeming in vast dienstverband in de aanvangsgraad van hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel V.28 van de Codex Hoger Onderwijs. De eerste periode van 5 jaar heeft u hoofdzakelijk een onderzoeksopdracht. Nadien kan de tijdsbesteding voor onderzoek, onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening herzien worden.

De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 september 2021.

 

ONS AANBOD

 

Het ZAP- loopbaanbeleid is gebaseerd op talentontwikkeling en groei, waarbij visieontwikkeling en strategie – zowel persoonlijk als op groepsniveau – centraal staan. UGent zet in op loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-lid in de diverse fasen van de loopbaan. Meer info :
www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap.

De UGent engageert zich om nieuwe ZAP-leden passend te onthalen en voldoende begeleiding aan te bieden. De basis docententraining en opleidingen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren zijn slechts een greep uit ons breed opleidings- en vormingsaanbod. Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod, ecocheques … Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

UGent zet ook in op het onthaal van internationale ZAP. UGent biedt diverse huisvestingsmogelijkheden, een verhuisvergoeding, de International School voor schoolgaande kinderen (korting op het inschrijvingsgeld), ondersteuning bij registratie bij Stad Gent, ondersteuning bij de procedure voor gezinshereniging en andere administratieve aangelegenheden die verband houden met een verhuis naar Gent. Meer info vindt u op: www.ugent.be/en/work/talent.

Kandidaten die nieuw aangesteld worden aan de UGent met een ZAP-aanstellingspercentage van ten minste 50% en kandidaten bij wie het ZAP-aanstellingspercentage aan de UGent wordt uitgebreid naar ten minste 50%, ontvangen een Startkrediet van € 210.000 dat vrij kan worden aangewend voor personeel, werking en/of uitrusting. 

GENDER EN DIVERSITEIT

De Universiteit Gent voert een gelijke kansenbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren. UGent streeft tevens naar een genderbalans waarbij ten hoogste 60% van de doctoraatshoudende leden van het academisch personeel van hetzelfde geslacht is. Kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom. Zolang op het niveau van een betrokken wetenschapsgroep aan dit streefcijfer niet is voldaan, geeft het universiteitsbestuur voor betrekkingen binnen die wetenschapsgroep bij gelijke kwalificaties in beginsel voorrang aan de kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht. Deze voorrang is niet automatisch en onvoorwaardelijk, daar bij de beoordeling steeds rekening moet worden gehouden met de persoonlijke situatie van elke kandidaat.

SELECTIEPROCEDURE

Na de uiterste inschrijvingsdatum (16-04-2021 / 23:59) worden alle ingekomen kandidaturen overgemaakt aan de facultaire beoordelingscommissie die voor deze vacature werd samengesteld. Deze commissie zal de kandidaturen in eerste instantie beoordelen op dossier. De commissie toetst hierbij alle elementen van het sollicitatiedossier af aan de voor de functie vereiste expertise op het vlak van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. Op basis van deze afweging wordt een ‘shortlist’ van relevante kandidaten opgemaakt die voor verdere selectie (interview, eventueel presentatie of proefles … ) zullen worden uitgenodigd. Hierna maakt de beoordelingscommissie een rangschikking op van de geschikte kandidaten en legt deze ter advies voor aan de faculteitsraad. Het advies van de faculteitsraad zal ter advies aan de Onderzoeksraad worden voorgelegd en vervolgens aan het Universiteitsbestuur voor goedkeuring worden voorgedragen.

Kandidaten wordt gevraagd hun 5 academische verwezenlijkingen met de meeste impact verder toe te lichten. Zo kan de kandidaat naast wetenschappelijke publicaties, ook verdiensten voorleggen als kennisoverdracht door wetenschapsvulgarisatie, maatschappelijke valorisatie, public awareness, seminaries of presentaties op conferenties. Deze competenties worden meegewogen in de beoordeling van de kandidaten.

De beoordeling van de gevraagde internationale mobiliteit is breed en gebeurt mede vanuit genderperspectief waarbij naast lange verblijven in het buitenland ook andere vormen van internationalisering worden in rekening gebracht.  

Zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of andere afwezigheden worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de beschikbare tijd voor het realiseren van wetenschappelijke output. 

SOLLICITEREN

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (16-04-2021 / 23:59). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 • In het veld ‘Sollicitatieformulier’: het sollicitatieformulier voor BOF-ZAP + alle vermelde bijlagen (o.a. 5-jarig onderzoeksplan en onderzoeksvisie op lange termijn), samengevoegd als 1 PDF-document van maximum 10 MB.
 • In het veld ‘Diploma’: de afschriften van het PhD diploma. Als u een buitenlands diploma bezit in een andere taal dan onze landstalen (Nederlands, Frans of Duits) of het Engels, dient u een voor eensluidende vertaling bij te voegen in één van bovengenoemde talen.
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (indien reeds in uw bezit)

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Prof. Sofie Van Bauwel  (Sofie.VanBauwel@UGent.be, +32 (0)9 264 67 99) van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, vakgroep Communicatiewetenschappen.