Lezingen

Net Gemist: Middaglezingen - Pushing the Boundaries

Donderdag, 17 november 2016 - middaglezing (12:00)
Het dagelijkse landmeten voorbij: van traditionele survey tot 3D-laserscanning
Prof. Dr. Ir. Alain De Wulf en Dhr. Herman Prils (Vakgroep Geografie, Universiteit Gent)

De start van de landmeetkunde mag dan al in het oude Egypte te situeren zijn, de evolutie van de gebruikte technieken in de landmeetkunde staat niet stil: vandaag de dag worden gerobotiseerde totaalstations en laserscanners tegelijk met satellietplaatsbepalingsontvangers (bv. GPS) ingezet ten einde op een geautomatiseerde wijze een maximum aan relevante punten te kunnen inmeten, waarna 2D plannen of 3D modellen kunnen worden geproduceerd. We brengen een stand van zaken die wordt aangevuld met concrete voorbeelden die de evolutie van lokale metingen, naar nationale tot continentale netwerken, noodzakelijk voor hedendaagse grootschalige infrastructuurwerken, illustreren.

 

Donderdag, 16 februari 2017 - middaglezing (12:00)
Van 3D meten tot 5D GIS
Prof. Dr. Philippe De Maeyer (Vakgroep Geografie, Universiteit Gent)

Kaarten en plannen geven een tweedimensionale voorstelling van een multidimensionale wereld. Geografische informatiesystemen laten toe de ruimtelijke data te beheren, te analyseren en desgevallend ook voor te stellen, in den beginne in 2D en vrij snel ook in 2.5D (hoogtemodellen).

Tal van geografische toepassingen vragen echter een ware 3D-beschrijving (bvb. een stedelijk model) of in 4D (tijdsdimensie). Soms maakt men zelfs gewag  van een 5D (multiscalaire) benadering van de reële wereld.

 

Donderdag, 16 maart 2017 - middaglezing (12:00)
Extreme condities voor marien polair onderzoek: koud en zout
Prof. Dr. Ann Vanreusel (Vakgroep Biologie, Universiteit Gent)

De onderzoeksgroep Mariene Biologie doet al tientallen jaren onderzoek naar de mariene fauna van polaire gebieden. Recent wordt er vooral aandacht besteed aan de effecten van verstoring ten gevolge van klimaatsveranderingen zoals het afsmelten van gletsjers in zee, de toenemende aanvoer van sedimenten, de verzoeting van het aquatische milieu, en het omploegen van zeebodems door driftende ijsbergen. De omstandigheden waarin dit onderzoek gebeurt zijn extreem. Duikers blijven gedurende langere tijd onder water om metingen te doen op de zeebodem ter hoogte van de gletsjer, of  experimenten worden in vitro opgezet en opgevolgd bij in situ temperatuur net boven het vriespunt in koude kamers. Tijdens deze presentatie wordt aan de hand van een aantal casestudies geïllustreerd onder welke omstandigheden en met welke middelen marien biologisch onderzoek wordt uitgevoerd aan de polen.