Planning en verder verloop van het academiejaar 2019-2020 aan de UGent

Foto Christophe Vander Eecken (vergrote weergave)

Foto Christophe Vander Eecken

(26-03-2020) Omwille van de coronacrisis vinden tijdens het tweede semester aan de Universiteit Gent geen lesactiviteiten met fysieke aanwezigheid van studenten en lesgevers meer plaats. We schakelden over van on campus naar online onderwijs.

Gegeven de onzekere situatie waarin we momenteel verkeren ten aanzien van de verdere evolutie van de coronacrisis en uitgaande van de nadrukkelijke wens om alle studenten en lesgevers zo snel mogelijk houvast te bieden, is het noodzakelijk om ook de evaluatieactiviteiten aan te passen. Daartoe wordt de academische kalender aangepast.

Aangepaste academische kalender

De aangepaste academische kalender voor het tweede semester van 2019-2020 heeft als uitgangspunt dat on campus examens mogelijk zijn vanaf 1 juni. Er wordt een volledig nieuwe examenplanning uitgewerkt, waarbij social distancing in alle examensituaties wordt gegarandeerd.

De inhaalexamens worden gepland op 2, 3 en 4 juli. De punten worden bekendgemaakt op 6 juli.

Op 7 juli is er een eerste mogelijkheid tot feedback. Op 14 augustus is er een tweede mogelijkheid voor (online) feedback voorzien.

De start van de tweedekansexamens wordt niet aangepast; deze starten zoals gepland op 17 augustus.

Studenten ontvangen ten laatste op 15 april hun examenrooster en verdere concrete informatie.

Algemene principes

Bij het opmaken van de aangepaste kalender werd in de mate van het mogelijke uitgegaan van de volgende principes:  

  •           behoud ritme en tempo lesweken voor aanbod leerinhouden en verwerven competenties;
  •           maximaal behoud van de huidige kalender en optimale herstart van het volgende academiejaar;
  •           garantie voor studenten en medewerkers op vakantieperiode;
  •            focus op online evalueren;
  •            focus op online alternatieven voor practica, masterproeven en stages;
  •            studenten in het laatste masterjaar moeten kunnen afstuderen;
  •            vermijden van studieduurverlenging en van het verschuiven van vakken en inhouden;
  •            focus op de competenties i.p.v. specifieke leerinhouden.

 

Bacheloropleidingen

Voor de bacheloropleidingen (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma’s) worden na het paasreces nog 4 weken online lesactiviteiten georganiseerd. Na afloop van deze 4 weken zijn alle inhouden overgebracht. Nadien volgt een week examenvoorbereiding en booster sessies. In die week bespreken lesgevers intensief en expliciet voorbeeldexamenvragen en bijbehorende antwoorden met de studenten en gaan ze in interactie om vragen over de evaluaties te beantwoorden. Daarna volgt een week blok voor de studenten. De examenperiode neemt 5 weken in beslag, van 1 juni tot en met 4 juli.

Masteropleidingen

In de masteropleidingen (inclusief master-na-masteropleidingen) zijn er verschillende scenario’s mogelijk. In het eerste scenario zetten lesgevers van mastervakken maximaal in op online evalueren.  Dit is het voorkeursscenario. Om dit mogelijk te maken wordt een flexibele invulling van de kalender ingevoerd vanaf 20 april tot en met 4 juli. In deze periode kunnen zowel online lesactiviteiten als online evaluaties plaatsvinden. De planning van les- en evaluatiemomenten wordt afgestemd binnen het team lesgevers van de opleiding.

Het tweede scenario is van toepassing op masteropleidingen waar online evalueren minder of nauwelijks mogelijk is. In dat geval kan de kalender van de bacheloropleidingen worden gevolgd (cf. supra). De on campus examens van die masteropleidingen starten ten vroegste op 1 juni.

Elke mengvorm van deze twee scenario’s  is mogelijk.

Uiteraard zal voor het geheel van de evaluaties optimale afstemming noodzakelijk zijn. De betrokken teams van lesgevers zullen hiervoor instaan.

Maximale en optimale roostering

Alle on campus examens worden geroosterd met inachtname van social distancing, zowel in het examenlokaal als bij het betreden en verlaten ervan. De daaruit volgende lagere bezettingsgraad van de examenlokalen (per examensessie) leidt op zijn beurt tot de nood aan de organisatie van een hoger aantal examensessies.

De beschikbare examenlokalen worden daarom maximaal ingeroosterd. In elk lokaal gaan 3 examens per dag door (startend om 8u30, 13u00 en 17u30). Elke examensessie duurt maximum 3 uur, tussen de examensessies worden de lokalen ontsmet en studenten die een langere examentijd krijgen zullen hun examens kunnen afleggen in lokalen die apart worden ingeroosterd. Er worden ook examens afgenomen op 1 juni (Pinkstermaandag) en op zaterdagen.

Wat als?

Indien starten met on campus examens op 1 juni niet mogelijk is, kan een noodscenario met start later in juni (maar ten laatste op 15 juni) in gang worden gezet. De on campus examens die geroosterd waren tussen 1 juni en de effectieve start van de examens worden desgevallend herroosterd. De einddatum van de examenperiode blijft evenwel behouden (namelijk 4 juli). De periode voorafgaand aan de effectieve start van de examens wordt dan een blokperiode voor de studenten.

Indien op 15 juni nog steeds geen on campus examens georganiseerd zouden kunnen worden, zal een tweede noodscenario starten. Maar zelfs dan blijft een rust- en vakantieperiode gegarandeerd. De examenperiode zal in dit scenario van start gaan op 10 augustus.

 

Kwaliteitszorg, ondersteuning en begeleiding

Elke opleidingscommissie houdt samen met de kwaliteitszorgmedewerkers, alle lesgevers en de studentenvertegenwoordigers het overzicht over de online onderwijsactiviteiten, de evaluaties en de studielast. De lesgevers krijgen onderwijsondersteuning via hun opleiding, hun faculteit en via het centrale niveau. Extra tips voor lesgevers omtrent online evalueren werden toegevoegd aan onze onderwijstips. Lesgevers wordt tevens aangeraden om onderwijsbegeleiders, assistenten en onderzoekers in te zetten ter ondersteuning van het online onderwijs en evalueren. Op die manier kunnen studenten maximaal ondersteund en begeleid worden. De Ufora-site student@warmUGent blijft extra studietips, studieadvies en informatie gericht op het mentaal welbevinden van studenten aanbieden.

Communicatie en informatie

Zo snel mogelijk en ten laatste op 15 april ontvangen studenten hun examenrooster. Voor elk opleidingsonderdeel krijgen ze via Ufora ten laatste op 8 april ook gedetailleerde informatie over de wijze van evalueren.

Lesgevers kunnen naast ondersteuning vanuit hun faculteit verder rekenen op pedagogisch-didactische en technische adviezen vanuit .

Studenten kunnen met vragen terecht bij hun lesgevers, de opleiding en het monitoraat. Ook het centraal niveau zorgt rechtstreeks voor de ondersteuning van de studenten via:

(1)    het aanbod van online afspraken met studentenpsychologen en studieadviseurs en het aanbod van tips en handleidingen op de Ufora site student@warmUGent

(2)    het online aanbod van de studentenadministratie en de helpdesk

(3)    praktische ondersteuning en begeleiding van internationale studenten en UGent-uitwisselingsstudenten

(4)    de mogelijkheid om een bijzonder statuut aan te vragen omwille van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden voor studenten