Q&A: Heb jij een vraag voor de rector over het verdere verloop van het academiejaar?

(14-02-2021) Na een wat onwezenlijk eerste semester, een stevige examenmaand en een welverdiende lesvrije week vatten we ondertussen het tweede semester aan.

Helaas nog steeds binnen de strikte marges van wat veilig is: af en toe on campus, grotendeels vanop afstand.

We begrijpen de beslissing om ten aanzien van grote instellingen als universiteiten en hogescholen nog even die vervelende coronamaatregelen aan te houden. Niet het minst omdat die beslissing gestoeld is op zeer solide adviezen van wetenschappelijke experts die verbonden zijn aan de verschillende Vlaamse universiteiten en universitaire ziekenhuizen. Maar dat neemt niet weg dat heel die coronatoestand zwaar weegt. Onze rector zei het eerder al: COVID-19 sucks.

We begrijpen ook dat jullie nog steeds met heel wat vragen zitten over alle maatregelen die momenteel van kracht zijn aan de UGent. Daarom deden we een tijdje terug een oproep om via Instagram Stories jullie vragen aan de rector te stellen. We kregen héél veel reacties en hebben daaruit de meest terugkerende vragen gebundeld.

Hieronder lees je de antwoorden van de rector.

Zal de coronacheck weer toegepast worden? (Jules)

De coronacheck zal in het academiejaar 2020–2021 niet op dezelfde manier worden toegepast als voor de tweedesemesterexamens en de tweedekansexamens van het academiejaar 2019–2020. Met de coronacheck wordt het geheel van initiatieven en tools bedoeld die in het AJ 2019–2020 werden ontwikkeld, zowel voor de analyse van de examenresultaten als voor de aanpassing ervan.

Er werd in 2020-2021 een traject gestart om de belangrijkste elementen van de oorspronkelijke coronachecktool op een duurzame manier te verankeren. Deze tool is in de eerste plaats bedoeld als een reflectietool voor zowel lesgevers, als voor examencommissies en opleidingscommissies. Lesgevers zullen met de nieuwe tool na de puntenbekendmaking kunnen reflecteren over de examenscores van hun vakken, en ze vergelijken met de scores van de vorige jaren. Op basis van deze reflectie zal de lesgever de globale aanpak van het opleidingsonderdeel en het gebruik van werkvormen en toetsvormen kunnen evalueren met het oog op de toekomst. Examencommissies en opleidingscommissies zullen een globaal overzicht krijgen over de examenscores, slaagpercentages en studierendementen.

Het ontwikkelen van zo’n duurzame tool vergt tijd, zowel wat de inhoudelijke als de technische aspecten ervan betreft. De nieuwe tool kadert in het globale toetsbeleid, het algemene onderwijsbeleid en het beleid rond studievoortgang en studie-efficiëntie. Hij zal bovendien geïntegreerd worden binnen UGI-Onderwijsbeleid. Deze tool gaat dus verder dan het coronaverhaal maar zal dit academiejaar ook kunnen gebruikt worden om de eventueel negatieve impact ervan na te gaan.

Voor de eerstesemesterexamens van het academiejaar 2020–2021 leggen lesgevers zoals steeds autonoom de finale examenscores vast. Midden februari 2021 zal een eerste versie van de tool beschikbaar zijn, waarbij zowel de lesgevers, als de opleidingscommissies de finale resultaten van de eerstesemesterexamens zullen kunnen vergelijken met die van de voorbije jaren. Lesgevers en opleidingscommissies zullen met behulp van deze tool kunnen detecteren of (meer) studenten competenties missen. Op basis van deze analyse wordt het mogelijk een vorm van remediëring aan te bieden in het tweede semester van het academiejaar 2020–2021. Aldus krijgen de studenten de gelegenheid om eventuele tekorten in hun competenties in de vakken van het tweede semester of in extra sessies bij te werken (bv. via het monitoraat, via een leerpad, via een remediëringsles, …). In samenspraak met de studenten en de lesgevers in de opleidingscommissie zal bekeken worden hoe deze remediëring het best opgezet kan worden zonder dat de werklast voor beiden onredelijk stijgt.

Tegen juni 2021 zal de volledige tool beschikbaar zijn. Ten behoeve van de examencommissies betekent dit dat de examenresultaten van zowel het eerste als het tweede semester vergeleken zullen kunnen worden met de examenresultaten die behaald werden in de voorgaande jaren. Deze analyse kan mogelijk aanleiding geven tot deliberatie op het niveau van de examencommissies. De examencommissie kan binnen de bestaande krijtlijnen een doordacht deliberatiebeleid uitwerken. Delibereren kan zowel op individuele basis als op cohorteniveau. De onderwijsdirecteur bewaakt de toepassing van een deliberatiebeleid binnen de faculteit.

Vermits met de ontwikkeling van deze nieuwe tool getracht wordt om de belangrijkste elementen van de oorspronkelijke coronachecktool op een duurzame manier te verankeren, zowel in de huidige coronatijd als erna, wordt voor de tool het best in de toekomst een andere naam gebruikt. Een voorlopige naam voor deze tool is de ‘evaluatiereflectietool’. Deze zal in UGI-Onderwijsbeleid worden opgenomen onder de topic ‘Evaluatie en Toetsing’.

In het kader van de privacy zullen de geaggregeerde data die via deze tool ontsloten worden enkel beschikbaar gesteld worden aan de verantwoordelijke lesgevers en medelesgevers, de voorzitters en de secretarissen van de opleidingscommissies en de examencommissies. De data kunnen enkel gebruikt worden voor de hierboven beschreven doeleinden.

Waarom zou er nu geen coronacheck zijn en in juni/augustus van vorig jaar wel? (Camile)

Bij de start van de coronapandemie in maart 2020 moesten alle lesgevers plots omschakelen naar online en afstandsonderwijs. Dit moest initieel gebeuren zonder enige vorm van voorbereiding of begeleiding, maar nadien werd snel begeleiding aangeboden aan de lesgevers. Er werden ook tools voor afstandsonderwijs ter beschikking gesteld.

Uiteraard werden ook de studenten plots met enorme veranderingen geconfronteerd. Het bleek niet altijd evident te zijn om voldoende interactie tussen lesgevers en studenten te realiseren. Desalniettemin is het onmiskenbaar zo dat lesgevers en studenten hun uiterste best deden om op zo goed mogelijke manier onderwijs te verstrekken resp. te volgen. Dat weze bij deze nadrukkelijk gezegd en zelfs benadrukt.

In het huidige academiejaar waren lesgevers en studenten voorbereid op online, blended en afstandsonderwijs. Voor de lesgevers werden heel wat trainingen, webinars, en ondersteunende onderwijstips ontwikkeld om hen te ondersteunen. Er werden diverse tools aangekocht en geïntegreerd in de leeromgeving. Er werd een virtual classroom aangekocht, opname- en streamingmogelijkheden werden uitgebreid, proctoring software werd aangekocht, er werd een rotatiesysteem uitgewerkt, veilige practica werden uitgewerkt, nieuwe onderwijsvormen werden versneld ontwikkeld, enz.

Voor de studenten wordt in het huidige academiejaar sterk gefocust op een vaste onderwijsstructuur en interactie. Het lesrooster wordt zoveel mogelijk gevolgd, en bijna alle lessen worden gestreamd en opgenomen. Dit mede op uitdrukkelijke vraag van de studentenvertegenwoordigers. Wat de practica betreft, werd per opleiding en modeltraject gekeken welke cruciale practica georganiseerd konden worden volgens strikte veiligheidsmaatregelen zodat de mogelijkheid om evaluaties/examens af te leggen voor vakken of delen van vakken in januari maximaal behouden bleef.

Hierdoor werden kwaliteitsvol blended onderwijs, online onderwijs en afstandsonderwijs mogelijk gemaakt, gecombineerd met on campus onderwijs voor essentiële en cruciale competenties, wat voldoende garanties biedt dat studenten de competenties die verbonden zijn aan hun opleiding kunnen bereiken. Het gestandaardiseerd aanpassen van de punten als die lager zouden liggen dan vorige jaren is dus niet nodig. Desalniettemin is het belangrijk om op te volgen of de examenresultaten in lijn liggen met de resultaten van andere jaren en of er een mogelijke negatieve impact van corona vastgesteld kan worden. Daarom werd de nieuwe tool ontwikkeld.

De resultaten van de eerstesemesterexamens tonen aan dat dit een goede aanpak is. Een beduidend hoger aantal studenten slaagde voor alle examens van het eerste semester (47,8%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (44,7%). Het effect is nog sterker bij de eerstejaarsstudenten: ook zij scoorden beter dan vorig jaar (24,5% slaagt voor alle vakken van het eerste semester dit jaar tegenover 20,1% vorig jaar).

Wat bovendien een opvallende en geruststellende vaststelling is: voor alle vakken en opleidingen samen waren er meer aanwezigen op de examens dan de voorbije jaren.

Waarom kregen sommige faculteiten een extra lesvrije week en andere niet? (Lore)

Voor álle opleidingen aan de UGent is het tweede semester op 8 februari gestart. De concrete invulling van de onderwijsweken kan evenwel van opleiding tot opleiding verschillen en kan autonoom door de faculteit bepaald worden. Zo kunnen opleidingen een inloopweek organiseren, practica en stages clusteren, enz.

Zal er een normale proclamatie kunnen plaatsvinden in september? (Laura)

Welke evenementen in september zullen kunnen plaatsvinden en aan welke vereisten die desgevallend zullen moeten voldoen, hangt niet zo zeer van ons af maar wel van de maatregelen die worden opgelegd door de verschillende overheden van ons land. Samen met jullie hopen we dat we ter afronding van het academiejaar een volwaardige proclamatie zullen kunnen organiseren!

Is er een kans dat we dit academiejaar nog terug ‘normaal’ les gaan krijgen? (Ayla)

Eind februari zullen alle hogeronderwijsinstellingen samen met de minister van Onderwijs, de wetenschappelijke experts en de Vereniging van Vlaamse Studenten de epidemiologische situatie opnieuw evalueren. Dan zal beslist worden hoe de onderwijsactiviteiten verderop in het tweede semester - na de eerste zes lesweken - georganiseerd kunnen worden.

Welke beperkingen daarbij van toepassing zullen zijn, is op dit moment nog niet te voorspellen. Dat zal onder meer afhangen van de algemene corona-indicatoren (in het bijzonder het aantal ziekenhuisopnames en het zogenaamde reproductiegetal van het coronavirus) en van het verloop van de vaccinatiecampagne (in het bijzonder de snelheid waarmee mensen die behoren tot risicogroepen, gevaccineerd zullen kunnen worden).

Denkt u dat er dit jaar nog on campus lessen komen? (Marthe)

Daar ben ik zelfs zeker van. Want zelfs in code rood gaan er on campus lessen door, zij het dan enkel voor wat we de ‘essentiële practica’ noemen (dit zijn practica, labo's, werkcolleges of oefeningen waarbij noodzakelijke competenties verworven moeten worden die niet via online alternatieven kunnen worden verworven) of voor specifieke onderwijsactiviteiten voor eerstejaarsstudenten. Dit alles uiteraard steeds met inachtneming van alle vereiste veiligheidsmaatregelen (beperkte bezettingsgraad van auditoria, mondmaskerplicht, ...).

Als we na zes lesweken daadwerkelijk zouden kunnen schakelen naar een minder strikt regime, zullen er uiteraard meer mogelijkheden zijn om on campus onderwijsactiviteiten te volgen.

Waarom is on campus les vanaf februari met bezetting 1 op 5 of 1 op 2 niet mogelijk? (Charline)

Momenteel organiseren we geen hoorcolleges on campus, maar practica, labo's, werkcolleges, oefeningen, … die noodzakelijk zijn om de competenties van een opleidingsonderdeel te verwerven (kortweg ‘essentiële practica’), kunnen wel degelijk on campus doorgaan. Dat is ook het geval voor specifieke onderwijsactiviteiten voor eerstejaarsstudenten. Voor deze essentiële practica is een bezetting van 1 op 5 toegestaan in lokalen met vast meubilair (zoals bv. auditoria of leszalen), dit volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd door de overheid. In practicalokalen is een bezetting van 1 op 2 mogelijk, op voorwaarde dat steeds 1,5 meter afstand tussen alle aanwezigen gerespecteerd wordt.

Staat het effectief vast dat we tot 21 maart in code rood zitten of kan dit nog veranderen? (Kets)

Tot 21 maart houden we aan de UGent inderdaad code rood aan. Op basis van de evaluatie die we eind februari met alle universiteiten en hogescholen en samen met de minister van Onderwijs, de wetenschappelijke experts en de Vereniging van Vlaamse Studenten maken, zullen we beslissen of we na 21 maart kunnen schakelen naar een minder strikt regime.

De belangrijkste redenen waarom wij kozen voor een aanpak waarbij het mogelijke schakelmoment na zes en niet al na vier lesweken valt, zijn in essentie deze:

  1. We willen enige stabiliteit bieden en schakelmoeheid in de mate van het mogelijke vermijden;
  2. We willen anderhalve week tijd inlassen tussen het moment waarop beslist wordt te schakelen en het moment waarop het nieuwe veiligheidsniveau van kracht wordt - in het scenario waarin code rood slechts vier weken wordt aangehouden zou dit betekenen dat reeds na twee en een halve lesweek beslist zou moeten worden om te schakelen, wat zeer vroeg is;
  3. Indien in de vijfde of zesde lesweek zou blijken dat schakelen naar code oranje haalbaar en aangewezen is, zullen we vanaf de zevende lesweek volgens code oranje kunnen werken. Instellingen die werken met blokken van vier lesweken zullen in dit geval pas ná de paasvakantie volgens code oranje kunnen werken.

Winkelen is blijkbaar geen probleem voor de overheid, waarom hoger onderwijs dan wel? (Desiree)

Dat is een vraag die je eigenlijk aan de overheid zou moeten stellen. Ik stel wel vast dat in vergelijking met heel wat andere sectoren aan de hogeronderwijsinstellingen nog wel énige vrijheid wordt gegund: uiteraard zijn de omstandigheden verre van ideaal, maar de universiteit draait wel nog. Als je denkt aan de cultuur- en evenementensector, aan de horeca, ...: heel wat mensen die er werken of er voor hun inkomen van afhankelijk zijn, hebben het nog een stuk kwader dan wij. Het ene leed met ander leed vergelijken is weliswaar altijd delicaat en brengt geen soelaas, dat weet ik. Maar we kunnen moeilijk ontkennen dat de universiteit het alles in acht genomen goed doet, terwijl men in tal van andere sectoren niet eens de kans krijgt om het goed te doen.

Krijg je op het einde van het jaar nog steeds de punten van je leerkrediet terug die je door corona verloren bent? (Marie)

Het Vlaams Parlement werkt aan een regeling die moet toelaten dat je ook op het einde van dit academiejaar leerkrediet kan terugkrijgen via de specifieke procedure vanwege corona, zoals op het einde van vorig academiejaar ook het geval was.

Wat wordt gezien als een essentieel practicum? (Elie)

Practica, labo's, werkcolleges, oefeningen, … die noodzakelijk zijn om de competenties van een opleidingsonderdeel te realiseren, beschouwen we als essentieel en vatten we allemaal samen onder de noemer ‘essentiële practica’. Deze essentiële practica kunnen on campus doorgaan, uiteraard met inachtneming van de op dat ogenblik geldende veiligheidsmaatregelen.

Kunnen we aub terug praktijk krijgen in niet-medische richtingen, zeker in de master? (Cato)

Dat kan nu reeds. Essentiële practica kunnen bovendien voor alle opleidingen on campus georganiseerd worden, en dus niet enkel voor medische opleidingen.

Zullen thesisverdedigingen allemaal online moeten verlopen?

Masterproefverdedigingen kunnen zowel online als on campus georganiseerd worden. Als de verdediging on campus georganiseerd wordt, moet dat natuurlijk op een veilige manier gebeuren en dus met inachtneming van de op dat ogenblik geldende maatregelen.
Je faculteit neemt hierin de beslissing: zij bepaalt autonoom hoe de masterproefverdedigingen bij jou zullen verlopen.

Krijgen we een deel van het inschrijvingsgeld terug? (Quinten)

Nee, het inschrijvingsgeld blijft behouden.

Het onderwijs wordt dit academiejaar georganiseerd als een combinatie van online onderwijs, afstandsonderwijs en on campus onderwijs. Het is duidelijk dat we ons onderwijs anders moeten verstrekken – maar we geven niet minder onderwijs. Ook alle evaluaties en examens gaan door zoals gepland.

Voor de volledigheid: deze organisatie van onze onderwijsactiviteiten, die veel complexer is dan in niet-coronatijden, kost voor de universiteit niet minder maar wel (veel) meer geld dan anders. Denk maar aan de aankoop van extra hardware en software voor online onderwijs, de huur van extra lokalen (bv. Flanders Expo), ...

Wat met examens in Flanders Expo in juni als het een vaccinatiecentrum wordt? (Gianni)

De examens in juni zullen georganiseerd worden zoals in januari. Voor de on campus examens zullen we opnieuw gebruikmaken van de auditoria en lokalen op onze eigen UGent-campussen en van Flanders Expo.

De Stad Gent gebruikt voor het vaccinatiecentrum enkel Hal 2. Daardoor blijven nog voldoende hallen beschikbaar voor de organisatie van de examens. Ook de middenhal, waar je als student aanschuift om op een veilige manier de examenhal te betreden, blijft voor ons beschikbaar.

Mogen wij in code rood terug opstarten met repetities van de universitaire ensembles? (Thijs))

Helaas: repetities voor amateurmuzikanten zijn op dit ogenblik niet toegelaten door de overheid. Zodra er een versoepeling voor amateurmuzikanten toegestaan wordt, kunnen uiteraard ook de studentenensembles weer repeteren.

Wanneer kan ik nog eens een pint gaan pakken? Wanneer gaat de Overpoort weer open? (Hannes)

De Overpoort zal openen zodra de overheidsmaatregelen voor de horeca versoepelen. Hopelijk laten de corona-indicatoren dit snel weer toe!

Mogen studentenverenigingen een museumbezoek, een quiz, ...organiseren? Coronaproof dan? (Louise)

De overheidsmaatregelen laten dit momenteel helaas niet toe. Zo kan museumbezoek enkel individueel, samen met huisgenoten of met het vaste knuffelcontact. Online activiteiten kan je met je studentenvereniging uiteraard wel organiseren – en het is goed dat er ook heel wat van die activiteiten georganiseerd worden!

Blijven de bibliotheken tijdens het tweede semester open? Worden de studieplekken geopend in de periode waarin code rood nog van kracht is? (Amber)

Studenten die er nood aan hebben, kunnen gedurende het volledige tweede semester gebruikmaken van on campus studieplekken. Die zijn tot de paasvakantie vrij toegankelijk. Ook binnen de bibliotheken zijn vaak studieplekken beschikbaar.

Alle informatie kan je vinden op https://www.ugent.be/student/nl/wegwijs/extra-werk-en-studieplekken.htm

Kunnen eerstejaars vanaf het tweede semester opnieuw gebruikmaken van de Study-OO's?

Ja, de Study-OO-werking zal ook in het 2de semester doorgaan. In de periode van maandag 8 februari tot vrijdag 2 april, dus tot de paasvakantie, bieden we op twee plaatsen Study-OO’s aan: Urbis aan het Wilsonplein en Rommelaere aan de Bijloke. StudyCoaches kunnen ook gebruikmaken van hiervoor bestemde lokalen in de faculteiten.

Meer informatie kan je vinden op https://www.ugent.be/student/nl/wegwijs/study-oos-voor-nieuwe-studenten.htm

Waarom is de ‘coronaproof’ aanpak op de homes meer anti-plezier dan anti-corona? (Laurine)

Ook in de homes moeten we ons schikken naar de veiligheidsmaatregelen die van overheidswege worden opgelegd. De maatregelen in de homes houden momenteel in dat bezoek enkel toegelaten is op de kamer en dat in alle gemeenschappelijke ruimtes een mondmasker gedragen moet worden. Er zijn ook regels met betrekking tot de maximumbezetting van de keukens. Dit alles is nodig om besmettingen door en quarantaines als gevolg van hoogrisicocontacten te voorkomen.

Ik besef natuurlijk dat deze maatregelen niet plezierig zijn voor de bewoners van de homes en hoop samen met jullie dat ook op dit vlak versoepeling mogelijk zal zijn.

Wat zijn de maatregelen voor het afnemende mentale welzijn van studenten? (Weronika)

Er zijn al tal van initiatieven op touw gezet, en er komen er regelmatig nieuwe bij. Een handig overzicht vind je op het Studentenportaal: https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/wel-in-je-vel.

We hebben de Vlaamse overheid opgeroepen om bij hoogdringendheid de hogeronderwijsinstellingen meer middelen ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van studenten en personeel op het vlak van mentaal welzijn en geestelijke gezondheidszorg. Ik zal deze oproep ook op de agenda plaatsen van de VLIR, de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

De toegankelijkheid van de psychische en mentale zorg en ondersteuning die aan en door de UGent geboden wordt, zullen we eveneens optimaliseren en verder versterken.

How will you ensure an exchange atmosphere for international students in these times? (Iris)

We are very much aware that these are difficult times for international students to study and live abroad. There are significantly less international students so contacts among each other are limited. Although international students are one of our priority groups, on campus activities are restricted and hence there is also less interaction with local students. Because of this, colleagues of the faculties and the central administration as well as dedicated student organizations have organized online activities to create an alternative exchange atmosphere. We do hope, of course, that the overall situation will soon improve, so that we can gradually switch to on campus student activities again, allowing for the typical exchange atmosphere international students are looking for.

Waarom moet de UGent altijd striktere coronaregels hebben dan welke (hoger)onderwijsinstelling ook? (Anton)

Dat is niet zo, aangezien de UGent net als de vier andere Vlaamse universiteiten zorgvuldig binnen het kader van de zogenaamde pandemiematrix blijft. Die matrix geeft aan wat in de verschillende pandemiefases (de ‘kleurcodes’) wel nog kan en wat niet meer mag. De matrix is in de zomer van vorig jaar door de minister van Onderwijs en de vijf Vlaamse universiteiten samen opgesteld, in nauw overleg met wetenschappelijke experts van alle universiteiten en universitaire ziekenhuizen.

De beslissing om het tweede semester in code rood te starten, is dan ook een beslissing die de minister samen met het hele hogeronderwijsveld genomen heeft en die door alle universiteiten en hogescholen gevolgd wordt. Net zoals we later deze maand met de minister, alle universiteiten en hogescholen, en studentenvertegenwoordigers samen zullen evalueren of code rood aangehouden moet worden dan wel of we kunnen terugschakelen naar een minder streng niveau.

We houden ons met zijn allen dus aan hetzelfde kader, ook al kan er van universiteit tot universiteit, en zelfs van campus tot campus, wat verschil zitten op de praktische uitwerking. Dat laatste heeft echter niets te maken met meer of minder strikt zijn, maar eerder met variabelen zoals het aantal studenten op een bepaalde campus (veel of weinig studenten) of de aard van de opleidingen (bv. veel of weinig praktijkonderwijs), of met zaken die op zich los staan van de universiteit, zoals bv. de besmettingsgraad in de stad of regio waar de universiteit gevestigd is en de eventuele specifieke maatregelen die in reactie daarop van hogerhand genomen worden.

Wat misschien wel aan de perceptie van een ‘strenge’ UGent heeft bijgedragen, zijn de ervaringen uit het eerste semester, toen wij van meet af aan voldoende op voorhand beslissingen hebben proberen te nemen en daar vervolgens steeds open en breed over hebben gecommuniceerd. Dat was zo bij het begin van het academiejaar, toen we op basis van het eensluidende advies van onze experts beslisten om het academiejaar in code oranje en niet in code geel te starten en dat als eersten ook communiceerden; veel andere universiteiten en hogescholen rekenden er aanvankelijk nog op dat ze die stap niet zouden moeten zetten, maar zagen zich door de omstandigheden al snel genoodzaakt om bij te sturen en net dezelfde beslissing te nemen.

Idem dito halverwege oktober, toen wij aankondigden op het einde van die maand naar code rood te zullen schakelen: aanvankelijk stonden wij daarin alleen, maar toen het Overlegcomité op 30 oktober besliste om met onmiddellijke ingang ‘code (donker)rood’ af te kondigen, hadden de andere universiteiten en hogescholen geen andere keuze dan letterlijk overnight om te schakelen. Onze aanpak leek toen dus misschien wat strenger dan die van de anderen, maar in de feiten zat het verschil eigenlijk alleen in het tijdstip van de beslissing – en in de tijd die we op die manier aan onze lesgevers en medewerkers boden om zich op een omschakeling voor te bereiden.

De realiteit die volgde op onze beslissingen heeft steeds aangetoond dat we de juiste beslissingen namen. Hiermee wil ik overigens geen pluim op mijn hoed steken, maar wel op die van de experts en wetenschappers die de juiste adviezen hebben gegeven. Mijn verdienste (en bij uitbreiding die van het hele universiteitsbestuur en de beleidsverantwoordelijken in onze faculteiten en directies) is slechts dat consequent de stem van de wetenschap werd gevolgd, ook wanneer die stem boodschappen of adviezen bracht die we niet graag vernamen.

We proberen met andere woorden steeds te beslissen wat we in het licht van deze ongeziene pandemie móeten beslissen. We proberen die beslissingen ook tijdig te nemen, zodat we iedereen correct kunnen inlichten en onze lesgevers en medewerkers dat allemaal zo goed mogelijk kunnen implementeren. Ik meen dat we dit aan de UGent’ers, studenten én personeel, in deze moeilijke tijden echt wel verplicht zijn.

On a personal level, what is the most challenging aspect of your job during the pandemic? (Bernat)

Een beslissing mag nog zo ‘juist’ zijn als maar zijn kan, dat betekent niet dat je ze ‘graag’ neemt of er ‘met plezier’ op terugblikt. Helaas moeten er tijdens deze pandemie heel veel beslissingen met tegenzin genomen worden.

Dit is een bijzonder zware periode, zowel voor onze studenten als voor ons personeel. Ik ben aangenaam verrast en bijzonder trots op de vele inspanningen die studenten en personeel leveren om de universiteit draaiende te houden, studievoortgang te blijven maken, elkaar bij te staan waar dat nodig is. Maar ik kan niet zeggen dat ik daar vrolijk van word of plots ‘hoera!’ roep: al die inzet en energie was natuurlijk beter aan andere zaken gespendeerd.

Een van de meest uitdagende aspecten hierbij is dit: blijven zien wat goed is en goed gaat; vermijden dat je alleen maar onthoudt wat ‘niet ideaal’ of vervelend is; blijven zien wat wél kan; ook eens iets lezen, vertellen of doen dat niéts met de coronacrisis te maken heeft.

Hoe zou u zich eigenlijk voelen, mocht u nu student zijn zonder perspectief? (Anouk)

Eén woord: kl*te. Voor studenten is dit gewoonweg een rotperiode. En daar moeten echt geen kanttekeningen bij gemaakt worden. Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat sommige mensen het nodig blijven vinden om het leed, het gemis, het verdriet, het ongemak, de woede, de frustratie, ... van de ene af te zetten tegen dat van de andere. COVID-19 sucks. Punt, andere lijn.

Dit gezegd zijnde: ik kijk wel met veel bewondering naar de vele initiatieven die voor, door en met studenten worden opgezet. Heel wat studenten hebben in zich een sportmakker ontdekt, een wandelmaatje, een zorgbuddy, een vrijwilliger, ... Kleine initiatieven vaak, die evenwel voor een bijkomend perspectief kunnen zorgen en zo een wereld van verschil betekenen – of het nu voor jezelf is, dan wel voor je medestudenten of mensen uit jouw omgeving. Als ik nu student zou zijn, zou ik mij hopelijk ook door zoiets laten meeslepen. Maar eerlijk? Wanneer ik studenten gadesla, denk ik vaak: “Toen ik student was had ik dat niet gekund.” En dat meen ik heel oprecht.

Hoe zal de start van het volgend academiejaar eruit zien?

Níemand kan met zekerheid voorspellen hoe de start van het volgende academiejaar er zal uitzien. Maar we hebben alle redenen om hoopvol te zijn, zeker als er in de komende maanden op grote schaal gevaccineerd kan worden. Wij zullen alleszins alles in het werk stellen om zo veel mogelijk studenten zo veilig mogelijk weer on campus te krijgen. En van zodra dat wat duidelijker wordt, zullen we dat ook aan al onze studenten en medewerkers laten weten.

De algemene informatie over de organisatie van onze onderwijsactiviteiten in het tweede semester kan je terugvinden op de UGent-website: https://www.ugent.be/student/nl/wegwijs/kadertweedesemester.htm.