Q&A met rector Rik Van de Walle over de coronamaatregelen

(19-04-2020) Iedereen had een ander idee over hoe 2020 er zou uitzien. Zeker als student zijn de aanpassingen naar aanleiding van de coronacrisis ingrijpend.

Je studentenleven, het volgen van lessen, stages, labowerk … en straks examens afleggen is helemaal anders dan verwacht. 

We hebben nog een hele weg te gaan, zoveel is duidelijk. Maar ook dit is duidelijk: we hebben de voorbije weken bewezen dat de UGent-gemeenschap tot heel wat in staat is. Dat jullie tot heel veel in staat zijn. Niemand van ons kan de uitdagingen waarvoor we staan alleen aan. Samen kunnen we dat wel.

We begrijpen dat jullie met heel wat vragen zitten over alle maatregelen die zijn genomen door je universiteit. En vragen over hoe jullie nabije en iets verdere toekomst aan de UGent er zal uitzien. Daarom deden we afgelopen week een oproep om jouw vraag te stellen aan rector Rik Van de Walle (sommigen onder jullie noemen hem 'Riktor') via Instagram Stories. We kregen heel veel vragen. Ze allemaal beantwoorden was daarom niet echt mogelijk. We kozen de meest terugkerende vragen. Hieronder lees je de antwoorden van de rector. 

Is het waar dat er examens zullen worden georganiseerd in Flanders Expo? (Anton)

Dat klopt. We willen in staat zijn social distancing toe te passen. Om social distancing te garanderen, zullen er per examenruimte veel minder studenten kunnen toegelaten worden dan normaal. Daarom kunnen niet alle examens in de gebouwen van de universiteit doorgaan. We moesten dus op zoek naar geschikte examenruimtes buiten de UGent. In Flanders Expo hebben we die gevonden. Andere universiteiten en hogescholen doen trouwens hetzelfde.

Is er overleg met De Lijn over extra trams naar Flanders Expo met betrekking tot social distancing? (Maxime)

We zijn hierover inderdaad in gesprek met De Lijn.

Wat gebeurt er als de examens toch niet kunnen doorgaan in juni? (Jordi) 

We gaan ervan uit dat alle examens in juni zullen kunnen doorgaan. We zijn er inmiddels in geslaagd om alle examens in te plannen; de examenroosters werden op 15 april aan alle studenten meegedeeld. Overigens: we zijn de eerste universiteit die deze ingewikkelde puzzel heeft gelegd. Ik ben daar best wel trots op.

Hoe zit het met de herexamens? Zijn er daar al bepaalde scenario's uitgewerkt? (Jens)

Absoluut. Er is een nieuwe academische kalender uitgewerkt en die is ook meegedeeld aan de studenten. We gaan uit van een scenario waarin fysieke examens kunnen doorgaan vanaf 1 juni.  Maar er liggen ook twee noodscenario's klaar: een eerste waarin fysieke examens pas vanaf 15 juni kunnen doorgaan en een tweede waarin het helemaal niét mogelijk is om in juni fysieke examens te organiseren. Maar zoals gezegd: we hopen dat we wel degelijk fysieke examens zullen mogen organiseren vanaf 1 juni. Net daarom is trouwens het respecteren van het huidige overheidsbeleid zo belangrijk: doen we dat niet, dan zal de crisis alleen maar langer duren en neemt ook de kans toe dat we moeten overschakelen naar een noodscenario voor de examens.  Dat zou doenbaar zijn, maar zo’n scenario geniet uiteraard niet mijn voorkeur.

Zal er bij evaluatie van de examens rekening gehouden worden met de huidige situatie? (Maud)

Absoluut! De evaluatie- en examenvormen zijn aangepast aan de realiteit dat we momenteel uitsluitend afstandsonderwijs verstrekken. Bij fysieke examens zullen de vragen ook aangepast worden aan het feit dat examensessies maximaal drie uur mogen duren (in plaats van maximaal vier uur, zoals doorgaans het geval is). Voor ongeveer de helft van de vakken zal de evaluatie online gebeuren. Zulke evaluaties zijn per definitie aangepast aan de huidige situatie.

Er zal ook een zgn. 'boosterweek' georganiseerd worden. Tijdens die week zullen studenten en lesgevers samen de online evaluaties en on campus examens voorbereiden. Studenten zullen dus zeer goed weten wat van hen verwacht wordt, hoe ze zullen geëvalueerd worden, enz. Misschien zelfs nóg beter dan in niet-coronatijden al het geval is.

Hoe moet het verder met onze skills in de opleiding bij praktijkgerichte richtingen? (Fabrizio)

Voor dit academiejaar werden vervangtaken uitgewerkt waarbij de skills op een andere manier konden worden aangeleerd. Als er nog skills zijn die niet zijn verworven, dan worden ze volgend jaar in een vak geïntegreerd.

Waarom niet meer flexibiliteit voor taken/thesissen? De verwachtingen blijven even hoog. (Julie)

Studenten die in het laatste jaar zitten moeten de mogelijkheid krijgen om dit jaar af te studeren. Daarom werd beslist om thesissen/masterproeven af te werken met de informatie die reeds voorhanden is. De personen die de thesis/masterproef beoordelen zullen rekening houden met beperkingen die een gevolg zijn van de coronacrisis.

Kunnen studenten volgens u dezelfde leerdoelen bereiken ondanks de situatie? (Felix)

Studenten die dit jaar afstuderen zullen de leerdoelen van de volledige opleiding bereikt hebben. Dit werd nagekeken voor alle opleidingen, en dit is voor iedereen het geval.

Voor studenten die dit jaar niet afstuderen is het mogelijk dat voor sommige vakken dit jaar niet alle eindcompetenties bereikt zijn. Deze eindcompetenties zullen volgend jaar in andere vakken worden geïntegreerd. Op die manier kunnen alle studenten gerust zijn dat ze dezelfde leerdoelen zullen bereikt hebben, ondanks de huidige coronacrisis.

Vanaf wanneer komt er verduidelijking over wanneer studenten terug in de homes kunnen? (Marian)

Op deze vraag kunnen we vandaag geen antwoord geven. Hoezeer we ook begrijpen dat jullie terug naar jullie kamer willen – het is ook gewoon heel fijn samenleven in de homes – we kunnen er niet overal garanderen dat het veilig kan. De gedeelde sanitaire en keukenvoorzieningen maken dat vandaag nog onmogelijk. Bovendien vraagt de overheid dat we allen één vaste verblijfplaats kiezen, pendelen tussen thuis en je kamer in de homes blijft dus tot nader order niet mogelijk.

Kan er ondersteuning komen voor kotstudenten die moeten blijven betalen? (Amber)

Voor de studenten die in de studentenhomes van de UGent verblijven, maakten we met de studentenvertegenwoordigers in de Sociale Raad enkele afspraken. Die zullen eerstdaags gecommuniceerd worden. Voor de studenten die op een private kamer verblijven raden we aan met hun verhuurder in dialoog te gaan. Sommigen gaven bijvoorbeeld al aan dat ze de energiekosten niet zullen aanrekenen. Studenten die het in deze coronaperiode financieel moeilijk hebben (bv. doordat ze hun studentenjob verloren) kunnen steeds terecht bij socialedienst@ugent.be.

Wanneer kunnen de bibliotheken terug opengaan? (Julie)

We kunnen daar momenteel nog geen antwoord op geven. Sinds het begin van de coronacrisis hebben we als UGent steeds de overheidsmaatregelen gevolgd en onder meer social distancing strikt nageleefd. Net zoals in alle andere universiteiten heeft dit geleid tot een volledige overschakeling op afstandsonderwijs en het niet langer toelaten van studenten tot onze gebouwen. Dat laatste is een beslissing die met zeer veel tegenzin werd genomen, maar het kon en kan niet anders.

De overheidsmaatregelen zijn verlengd tot 3 mei. De bibliotheken blijven daarom voorlopig fysiek gesloten. Wel hebben de bibliotheken een systeem van digitale dienstverlening opgezet.

Hallo vanuit Italië! Is het mogelijk om als uitwisselingsstudent naar Gent te komen in september? (Irene)

Op deze vraag kan nog geen antwoord gegeven worden. Op dit moment kunnen we, omwille van de coronamaatregelen die de overheid oplegt, nog geen toelating verlenen aan buitenlandse studenten om naar de UGent te komen. Het is nog niet duidelijk wanneer die situatie zal veranderen. We leven de overheidsmaatregelen strikt na en volgen evoluties nauwgezet op.

Hoe groot is de kans dat wij in september op Erasmus mogen vertrekken? (Stefanie)

Ik wou dat ik een betrouwbare glazen bol had en dat die mij het antwoord op deze vraag kon geven. Maar helaas: ik heb zo'n bol niet. Niemand heeft er één. Ik hecht heel veel belang aan eerlijke communicatie, ook wanneer dat inhoudt dat een antwoord moet gegeven worden waarop niét gehoopt werd. Daarom dus dit eerlijke antwoord: ik weet het niet.

Houdt de UGent rekening met het feit dat studenten door al de stress en zorgen slechter kunnen studeren? (Lotte)

We vinden psychosociaal welzijn van studenten (en overigens ook van personeelsleden) erg belangrijk. Ik durf te stellen dat onze universiteit op dat vlak een voorloper is. We hebben hier de voorbije jaren zeer veel in geïnvesteerd. Er zijn studentenpsychologen, er is student@warmUGent. Er zijn ook de enquêtes georganiseerd door de studenten zelf, waarvan we de resultaten zéér ernstig nemen.

Dit alles wordt nog belangrijker in coronatijden. Precies daarom hebben we student@warmUGent opgezet. We geven tips over hoe om te gaan met stress, er is een aangepast bijzonder statuut voor COVID-19, zoals altijd staan de studentenpsychologen klaar om te helpen, er is extra ondersteuning vanuit de monitoraten, Trustpunt, enz. Ik denk echt te mogen zeggen dat grote inspanningen worden gedaan om een en ander 'doenbaar' te houden voor studenten.  Heb ik hiermee gezegd dat het gemakkelijk is? Neen, absoluut niet zelfs. De coronatijd is een barre tijd, punt uit. Maar we doen alles wat we kunnen om die samen met onze studenten door te komen.

Ik heb autisme. Mogen studenten met een bijzonder statuut alle examens op campus afleggen? (Maja)

Studenten met een bijzonder statuut overleggen met de betrokken lesgever over de examenvorm en komen samen met de lesgever tot een examenvorm of faciliteit die tegemoet komt aan de problematiek van de student. Het Aanspreekpunt functiebeperking kan studenten hierbij advies geven en de vraag aan de lesgever ondersteunen.

Zal onze proclamatie doorgaan in september? (Nele)

Dat is zeker de bedoeling. Alle faculteiten hebben aangegeven dat ze dit van plan zijn.

Gaat het academiejaar volgend jaar starten? (Anna)

Dat is waar we van uitgaan, ja.

Hoe kan ik als studiekiezer zeker weten welke richting ik ga doen volgend jaar? (Eline)

Wie nu al aan de UGent studeert kan terecht bij opleidingsverantwoordelijken, studietrajectbegeleiders, de afdeling Studieadvies, enz.

Voor toekomstige studenten zullen digitale infodagen worden georganiseerd. Geïnteresseerden zullen uitgebreid geïnformeerd worden over onze opleidingen, studeren in Gent of in Kortrijk, mogelijkheden voor ondersteuning, enz. Daar wordt nu keihard aan gewerkt in de faculteiten en door onze communicatie- en marketingmensen. Ik kan er nog niet veel over kwijt, behalve dit: de digitale infodagen worden bijzonder.

Wat zijn de top 3 belangrijkste zaken waar de UGent nu mee bezig is? (Nele)

  1. organisatie van de resterende onderwijs-, evaluatie- en examenactiviteiten in het huidige academiejaar
  2. het in kaart brengen van de financiële implicaties van de coronacrisis (minder inkomsten en meer uitgaven dan in 'gewone' tijden)
  3. het beantwoorden van de vraag 'Wat en hoe na de coronacrisis?'

Hoe werkt de communicatie van de rector? Is er een team die over de grote zaken gaat? (Celine)

Ik word 24/7 bijgestaan door de mensen achter 'actueel@ugent.be'. Daarnaast heb ik meermaals per dag contact met de directeur Onderwijsaangelegenheden en haar team (de mensen achter 'onderwijsondersteuning@ugent.be', student@warmUGent, enz.) en er is natuurlijk ook 'de Kern', waar naast ikzelf ook de vicerector, de logistiek beheerder en de academisch beheerder deel van uitmaken. Met sommige directeurs heb ik in deze coronatijden nog meer contact dan anders; ook de communicatielijnen met de decanen zijn zeer kort. Er zijn bovendien contacten met de Gentse Studentenraad, die overigens bijzonder nuttig en constructief zijn. Kortom, we pakken dit echt wel als ‘team UGent' aan en we maken optimaal gebruik van de overlegfora waarover de UGent sowieso beschikt.

Over het algemene UGent-coronabeleid communiceer ik zelf. De inhoud van de boodschap wordt doorgaans afgestemd met enkele collega's die specifieke expertise hebben in het domein waarop de boodschap betrekking heeft (bv. collega's uit de Directie Studentenvoorzieningen wanneer het gaat over studentenhomes). Vervolgens stel ik samen met onze communicatiemensen een e-mail- en/of nieuwsbericht op en gaan die via hen de deur uit. We proberen ervoor te zorgen dat het bericht eerst te lezen is via de UGent-website of Ufora, vervolgens gaat het via e-mail naar alle UGent'ers (of naar specifieke doelgroepen) en ten slotte naar de pers.

Eén keer liep dat proces grondig fout, toen andere universiteiten tegen de afspraken in een UGent-beslissing deelden met de media nog voor we dat zelf hadden kunnen doen, zelfs voor we onze studenten en medewerkers hadden kunnen informeren! Het is een van de zeldzame keren tijdens de hele coronacrisis dat ik écht boos ben geweest en ik heb dat ook duidelijk laten blijken. Ik ben er tamelijk zeker van dat men het begrepen heeft en dat zoiets zich dus niet gauw zal herhalen (lacht). Maar vergis je niet: de vijf Vlaamse rectoren komen goed overeen, we werken zeer goed samen. Toch knettert het ook wel eens. En toen ... knetterde het dus.

Hoe blijft u mentaal gezond? (Alex)

Of ik tot dusver mentaal gezond ben gebleven, moet eigenlijk niet aan mij maar aan de mensen uit mijn omgeving gevraagd worden. Omdat ik erop reken dat ze het mij zullen durven te zeggen wanneer het anders is, ga ik ervan uit dat het met mijn mentale gezondheid nog wel snor zit (lacht).  Hoe ik daarvoor zorg? Door alles zo rationeel mogelijk te benaderen, een beperkt aantal algemene principes vast te leggen die ik nadien zo consequent mogelijk volg, en aan een paar mensen nagenoeg álles te vertellen wat in mij opkomt (wat ik denk, waaraan ik twijfel, waar ik bang voor ben, wat ik absoluut wil of niet wil, enz.)

Er is ook mijn entourage thuis. Het belang daarvan wordt vaak onderschat. Thuis vind ik een plek waar ik alle zorgen achter mij kan laten, waar ik stoom kan aflaten, waar ik eens een halfuur naar muziek kan luisteren of een boek kan lezen, waar mijn vrouw mij aanmoedigt om 'gewoon Rik' te zijn. Er zijn gemakkelijker levens denkbaar dan een leven met mij, dat besef ik ook wel.

Het leven leven dat ik leef, kan alleen als je goed omringd bent, op het werk en thuis. Dat ben ik en daar ben ik heel erg dankbaar voor.

Wat is je lievelingskleur? (Julie)

Voor kostuums en auto's zwart, en voor al de rest wit.

 

Coronavirus: info en richtlijnen

De UGent blijft de situatie op de voet volgen. Geüpdatete informatie over het beleid en de UGent-richtlijnen in het kader van de huidige coronaproblematiek vindt u op www.ugent.be/coronavirus.