De UGent verlengt onderwijs op afstand tot het einde van het semester

(20-03-2020) De UGent volgt de situatie rond de coronacrisis op de voet en vindt het belangrijk om de UGent’ers zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen.

Onderstaande communicatie wordt naar alle studenten en personeelsleden verstuurd naar aanleiding van de beslissing om het onderwijs op afstand aan de UGent tot het einde van het semester te verlengen.

Het bestuur van de universiteit heeft vandaag 20 maart 2020 besloten om tot het einde van het semester over te stappen op onderwijs op afstand/digitaal leren. Na het paasreces zullen alle onderwijsactiviteiten die doorgaan binnen de resterende lesweken van het tweede semester uitsluitend op afstand georganiseerd worden.

Tijdens de komende dagen zal de concrete organisatie van de onderwijsactiviteiten - met inbegrip van permanente evaluaties en examens - verder uitgewerkt worden. Alle studenten en personeelsleden van de UGent zullen hieromtrent op de hoogte worden gebracht.

Hierna volgt een overzicht van de beslissingen die reeds werden genomen. Studieduurverlenging, het verplaatsen van vakken in het curriculum van studenten, het wijzigen van vakinhouden, ... werd zo veel mogelijk vermeden.

Binnen de marges van het haalbare wordt verder ingezet op permanente evaluaties.

Voor de practica van het tweede semester zullen alternatieve opdrachten worden uitgewerkt die op afstand kunnen uitgevoerd worden.

Voor de masterproef worden 3 groepen studenten onderscheiden:

  1. Studenten die het uitwerken van hun masterproef gewoon kunnen verder zetten. Deze studenten wordt aangeraden maximaal in te zetten op het tijdig afwerken van de masterproef. Voor deze studenten gelden alle huidige afspraken en modaliteiten voor de indiening en verdediging ervan.
  2. Studenten die omwille van de coronacrisis hinder ondervonden met dataverzameling, experimenten, het verzamelen van bronnenmateriaal, … maar al een deel van hun masterproef hebben kunnen uitvoeren. Deze studenten werken, in overleg met hun promotor, de masterproef af op basis van het beschikbare materiaal.
  3. Studenten die omwille van de coronacrisis niet konden starten met dataverzameling, experimenten, veldwerk, ... Deze studenten heroriënteren hun masterproef in overleg met hun promotor, naar een literatuurstudie, review of een ander alternatief. 

Voor studenten in groep 2 en groep 3 kunnen faculteiten beslissen om aan masterproefstudenten uitstel van indiening te verlenen tot ten laatste 15 juni.

Masterproefstudenten zullen ten laatste eind volgende week van hun faculteit een bericht ontvangen omtrent de concrete invulling van deze algemene principes.

Voor stages geldt het volgende:

  • Studenten mogen zich niet verplaatsen naar een stageplaats. Stages kunnen dus enkel vanop afstand doorgaan, al dan niet aangevuld met alternatieve stageopdrachten. Deze stages op afstand kunnen dus als volwaardige stages worden beschouwd.
  • Voor studenten die de stage niet (meer) op afstand kunnen verder zetten, maar wel al een (groot) deel van de stage hebben uitgevoerd, kan de stage - eventueel in combinatie met een aanvullende beperkte of omvattende extra (stage)opdracht - worden afgerond.
  • Voor studenten die nog niet of nauwelijks stage konden lopen, wordt een alternatieve opdracht uitgewerkt, behalve wanneer de stage een unieke bijdrage levert aan de opleidingscompetenties. In dit laatste geval zal per faculteit een uitzonderingsregeling worden vastgelegd.
  • Voor studenten die een educatieve master volgen, wordt ingezet op het verwerven van een deel van de competenties via digitale stageopdrachten.
  • Voor studenten die beroepsgereglementeerde stages lopen, gelden specifieke richtlijnen die hun zullen worden meegedeeld.

Stagestudenten zullen ten laatste eind volgende week van hun faculteit een bericht ontvangen omtrent de concrete invulling van deze algemene principes.

Rector Rik Van de Walle: "We beseffen dat het geheel van deze beslissingen voor alle UGent'ers grote gevolgen heeft. We hebben met z'n allen dus nog een stevige tocht voor de boeg. Als we elkaar blijven aanmoedigen, helpen en ondersteunen zoals we dat de voorbije dagen deden, moet het ons lukken die tocht tot een goed einde te brengen."
"Gemakkelijk wordt het niet. Maar moeilijk kan óók gaan."