Brexit 1.0: hoe Engeland zich voor het eerst afsplitst van het Europese vasteland

(04-04-2017) Wetenschappers zijn erin geslaagd om bewijzen te vinden die aantonen dat het proces van afscheiding in twee fasen plaatsvond, zo'n 400.000 jaar geleden.

Geologen en geofysici van de Universiteit Gent en de Koninklijke Sterrenwacht van België, in samenwerking met Britse en Franse collega’s, publiceren vandaag in Nature Communications de aanwijzingen die ze hebben gevonden over hoe Engeland zich reeds ca. 400.000 jaar geleden voor het eerst afsplitste van het Europese vasteland, een proces dat in twee fasen verliep.

Bijna 500.000 jaar geleden, toen de Aarde zich in een warmere periode tussen twee ijstijden bevond, waren Engeland en Europa met elkaar verbonden via een landbrug. Deze bestond uit krijtrotsen, zoals we die nu nog kennen in Engeland (de klippen van Dover) en in Frankrijk (Cap Blanc Nez). Tijdens de daaropvolgende ijstijd, ongeveer 450.000 jaar geleden, daalde de zeespiegel en stond die ongeveer 100 m lager dan vandaag. Het Kanaal lag volledig droog. Het was een bevroren toendra-gebied, doorsneden door een paar rivieren. Tijdens deze ijstijd groeiden de ijskappen van Noord Engeland en Scandinavië sterk aan tot ze zich uitstrekten over het volledige noordelijke deel van de Noordzee.

Het smeltwater van deze ijskap en het water aangebracht door de rivieren vanuit Europa en Oost Engeland kon niet wegstromen naar het Noorden, waar de ijskap een dam vormde, en ook niet naar het Zuiden, waar de landbrug tussen Engeland en Frankrijk ook een dam vormde. Er ontstond dus een groot smeltwatermeer. Het water in dit meer bleef stijgen tot het over de landbrug kon beginnen stromen en zich in het Kanaal kon storten. Dit proces zorgde ervoor dat de landbrug weggeërodeerd werd, dat de verbinding tussen Engeland en het Europese vasteland vernield werd en dat de Straat van Dover gevormd werd. De afscheiding was vanaf dan een feit.

brexit1.0

 

Dat de afscheiding zich ongeveer op deze manier zou kunnen hebben volbracht werd reeds meer dan 100 jaar geleden gepostuleerd, maar tot op vandaag waren er geen concrete bewijzen om die hypothese te bevestigen.

De onderzoekers zijn er nu in geslaagd om bewijzen te vinden die aantonen dat het proces van afscheiding in twee fasen plaatsvond.

  • In een eerste fase stortte het water uit het smeltwatermeer zich langs grote watervallen in het lager gelegen Kanaal. Deze watervallen schuurden diepe holten uit aan de voet van de landbrug, aan de kant van het Kanaal.
  • In een tweede fase, nadat na verloop van tijd de landbrug verzwakt was door erosie door de watervallen, stortte de landbrug uiteindelijk in en stroomde het water op een catastrofale wijze uit in het Kanaal, waar het een netwerk van valleien uitschuurde in wat een ware zondvloed moet geweest zijn.
Door nieuwe geofysische gegevens te vergaren en door die te combineren en te vergelijken met bestaande gegevens konden de geologen en geofysici de diepe uitgeschuurde holten in kaart brengen. De uitschuringsholten zijn echt enorm: ze zijn meerdere kilometers in diameter en kunnen tot 100 m diep uitgeschuurd zijn. Ze werden nadien opgevuld met sediment. Zeven uitschuringsholten konden aan het licht gebracht worden. Ze komen voor op een lijn tussen Calais en Dover, precies daar waar de landbrug –zo’n 32 km lang en 100 m hoog– zich bevonden moet hebben.

De nieuwe gegevens tonen ook aan dat de landbrug pas in een tweede fase –misschien zelfs pas een paar honderdduizend jaar later– volledig doorbrak, waarbij een nieuw valleiensysteem uitgeschuurd werd op de bodem van het Kanaal.

Het vergaren en bij elkaar brengen van de nieuwe gegevens en vele jaren onderzoek hebben uiteindelijk zeer overtuigende aanwijzingen opgeleverd, die de onderzoekers nu een veel duidelijker beeld geven van hoe het hele proces van initiële afscheiding van Engeland verlopen moet zijn.

“Het verkrijgen van deze nieuwe inzichten is enkel tot stand kunnen komen dankzij de intensieve samenwerking tussen de verschillende teams betrokken bij het onderzoek, en dankzij het feit dat we nieuwe gegevens hebben kunnen vergaren op precies de juiste locaties. Dat we daarvoor beroep konden doen op het Belgische onderzoeksschip Belgica was een grote troefProf. Marc De Batist, van de UGent en één van de auteurs van het artikel.

De onderzoekers van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) waren van bij de aanvang bij het onderzoek betrokken omdat ze de breuklijn wensten op te sporen die verantwoordelijk is voor één van de grootste historische aardbevingen (geschat op 6 op de schaal van Richter) in het gebied. Deze aardbeving gebeurde in 1580 en veroorzaakte zware schade aan beide kanten van het Kanaal (Calais en Dover), wat erop wijst dat het epicentrum zich in het Kanaal bevond. Op basis van de nieuwe gegevens werd inderdaad een actieve breuklijn ontdekt die mogelijk de aardbeving van 1580 heeft veroorzaakt, maar deze bleek minder actief dan verwacht. De belangrijkste aanwijzing hiervoor ligt erin dat de breuk afgesneden wordt door de diep uitgeschuurde geulen, hetgeen suggereert dat er nagenoeg geen verplaatsing meer heeft plaatsgevonden langsheen de breuk gedurende de laatste 450.000 jaar. Het zijn precies deze geulen die het onderzoek naar de opening van de Straat van Dover in een stroomversnelling gebracht hebben.

“Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe wetenschappelijk onderzoek soms tot onverwachte resultaten kan leiden, en ook van hoe de kruisbestuiving tussen verschillende wetenschappelijke disciplines opeens tot nieuwe inzichten kan leiden." Dr. Thierry Camelbeeck en Dr. Kris Vanneste, beiden verbonden aan de Koninklijke Sterrenwacht en tevens mede-auteurs van het artikel.
" Waarschijnlijk zijn deze resultaten nog maar het tipje van de sluier. Onze nieuwe gegevens bevatten nog veel meer aanwijzingen die ons moeten toelaten om de geschiedenis van de zuidelijke Noordzee nog beter te reconstrueren. En het ziet ernaar uit dat die geschiedenis complexer is dan we tot nu toe gedacht hebben, en mogelijks ook gepaard gegaan is met ingrijpende veranderingen en zelfs catastrofale gebeurtenissen. Het is dus belangrijk dat we daar een beter zicht op krijgen”. David Garcia Moreno, van de UGent en mede-auteur
"De doorbraak van deze landbrug tussen Dover en Calais is ontegensprekelijk één van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Engeland, die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de identiteit van deze eilandstaat. Toen de ijstijd ten einde liep en de zeespiegel terug steeg en het Kanaal en de Straat van Dover terug door de zee overspoeld werd, verloor Engeland zijn fysieke verbinding met het vasteland voorgoed. Zonder die dramatische doorbraak van de landbrug zou Engeland nog steeds deel uitmaken van Europa. Dit is Brexit 1.0 – de Brexit waar niemand voor gestemd heeft.” Professor Sanjeev Gupta, de hoofd-auteur van het artikel en verbonden aan het Imperial College te London.

De onderzoekers beschikken nu wel over aanwijzingen voor hoe de afscheiding is tot stand gekomen, maar nog niet over wanneer dat precies gebeurd is. In een volgende fase willen ze daarom door middel van boringen monsters nemen van de sedimenten die de uitschuringsholten opvullen. Analyse van deze monsters moet dan toelaten de ouderdom van de uitschuring en van de opvulling van de holten te bepalen, alsook te achterhalen waar de sedimenten vandaan komen. Dit zal echter een flinke uitdaging worden… omdat het nemen van boringen in de Straat van Dover verre van evident is, gezien de sterke getijdestromingen die er heersen en het intensieve verkeer in de drukst bevaren zeeroute ter wereld.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Imperial College London, in samenwerking met de Universiteit Gent en de Koninklijke Sterrenwacht van België, CNRS, de Universiteit van Lille, de Universiteit van West Bretagne, en Top-Hole Studies Ltd, UK.

Info

Je kan de illustraties hier vinden. Uitleg bij illustraties vind je helemaal onderaan dit persbericht.

UGent

Marc De Batist
M 0497 43 24 34
T 09 264 45 87 

David Garcia Moreno (Engelstalig)


Koninklijke Sterrenwacht van België

Kris Vanneste 
T 02 3730280 
M 0473 499229

Thierry Camelbeeck (Franstalig)
T 02 373 02 52
M 0483 74 46 83

Illustraties:

1.         Artistieke impressie van de landbrug die Engeland met Frankrijk verbond (Credit: Imperial College London/Chase Stone).
Titel van de figuur: Dit is een illustratie van hoe de landbrug tussen Engeland en Frankrijk eruit gezien kan hebben voor de vorming van de Straat van Dover. De voorgrond is waar vandaag de haven van Calais zich bevindt en in de verte is Engeland. Water uit het smeltwatermeer, in wat later de zuidelijke Noordzee zal worden, stort zich over de landbrug via grote watervallen. Dit is het begin van de afscheiding van Engeland van het Europese vasteland.

2.        Geofysische en bathymetrische gegevens van de Straat van Dover;
Figuur 1: Bathymetrische kaart van de Straat van Dover, waarop een prominente vallei te zien is uitgeschuurd in het centrale deel van de Straat. Merk op dat er nog zwakke sporen te zien zijn van de landbrug (Credit: Imperial College London).

Figuur 2: 3-D perspectief zicht op de Straat van Dover, waarop de prominente vallei te zien is, uitgeschuurd in het centrale deel van de Straat, en nog een paar zwakke sporen van de landbrug. De Straat is ca. 33 km breed (Credit: Imperial College London).

Figuur 3: Geofysische gegevens waarop een doorsnede doorheen de ondergrond van de Straat van Dover te zien is. De doorsnede toont een diepe depressie uitgeschuurd in het omliggende gesteente (Fosse A). Deze is ca. 500 m in diameter en opgevuld met sediment. Deze depressie wordt geïnterpreteerd als een oude uitschuringsholte. Het beeld heeft een verticale overdrijving van 7x (Credit: Universiteit Gent / KSB).

Figuur 4: 3-D perspectief zicht op doorsnedes van geofysische gegevens, die de geometrie aantonen van een oude, opgevulde uitschuringsholte die gevormd werd door watervallen, aan de basis van de landbrug tussen Engeland en Frankrijk. De depressie is ca. 80 m diep uitgeschuurd in het omliggende gesteende. Het beeld heeft een verticale overdrijving van 4x (Credit: Universiteit Gent / KSB).

Figuur 5: Kaart van de Straat van Dover die het voorkomen weergeeft van de uitschuringsholtes en de dikte van hun sedimentaire opvulling. Merk op dat de holtes relatief geïsoleerde structuren zijn, die voorkomen langsheen de volledige breedte van de Straat, maar enkel in het gebied waar de basis van de landbrug moet geweest zijn  (Credit: Universiteit Gent / KSB).

Figuur 6: Gedetailleerde bathymetrische kaart waarop de waterdiepte met kleurencode is aangeduid. Deze kaart toont de morfologie/reliëf van de vallei uitgeschuurd in het centrale deel van de Straat. Merk dat er depressies voorkomen veroorzaakt door stroomversnellingen hetgeen een aanwijzing is dat de uitschuring gebeurde door middel van een zeer sterke stroming (Credit: Imperial College London).

Figuur 7: 3-D perspectief zicht op een stroomversnelling in de vallei uitgeschuurd in het centrale deel van de Straat van Dover. Merk dat er kleine uitschuringsholtes voorkomen aan de basis van de stroomversnelling. Deze gegevens zijn een aanwijzing dat de uitschuring gebeurde door middel van een zeer sterke stroming (Credit: Imperial College London).

 

 

Lees meer artikels over: