CAPTURE : onderzoekers en bedrijven werken samen rond circulaire economie

CAPTURE-waarden (vergrote weergave)

CAPTURE-waarden

(24-09-2020)

Met de lange periode van droogte en de berichten over algemeen watertekort nog vers in ons geheugen,  leek het ons het gepaste moment om onderzoeksplatform CAPTURE aan u voor te stellen. Voluit is dat het Centre for Advanced Process Technology for Urban REsource Recovery.

Waar ligt de oorsprong van CAPTURE?

Onderzoekers zien de transitie naar een circulaire economie waarin producten en materialen hun hoogst mogelijke waarde behouden als een enorme kans voor de toekomstige maatschappij. Om hierop in te spelen werd in 2015 een open samenwerkingsplatform opgericht om de samenwerking tussen belanghebbenden op vlak van kennis, expertise en infrastructuur te optimaliseren. Concreet ontwikkelt CAPTURE technologische oplossingen voor maatschappelijke problemen rond CO2, water en plastics.

Om de beschikbare middelen optimaal in te zetten,  worden bruggen gebouwd tussen alle betrokken actoren door middel van een “Quadruple Helix”-benadering. Aan de basis ligt excellent onderzoek uitgevoerd door top-labo’s binnen kennisinstellingen die samengebracht worden onder één koepel.  Momenteel zijn de Universiteit Gent, VITO, Universiteit Antwerpen en VUB als partner aangesloten.

dr. Jan Arends, Manager Water (CAPTURE): "Het ultieme doel is opgebouwde kennis te valoriseren door verspreiding onder bedrijven en burgers en waar mogelijk beleidsbeslissingen te ondersteunen. Deze werking zorgt voor een optimale wisselwerking. Op die manier kan CAPTURE de stuwende kracht zijn achter de transitie richting circulaire economie enerzijds. Anderzijds garandeert de  “Quadruple Helix”-aanpak dat kennis niet alleen optimaal verspreid wordt, maar ook dat marktopportuniteiten en maatschappelijke noden in een vroeg stadium gedetecteerd worden door connectie met alle actoren.

Om dit alles te realiseren steunt CAPTURE op drie pijlers:

 1. Thematische clustering in pijplijnen van expertise, infrastructuur en stakeholders;
 2.  Acceleratie van verspreiding van kennis en technologie naar industrie en maatschappij;
 3. Training van multidisciplinaire professionals.

Een cruciale stap in dit hele proces is het nieuwe CAPTURE-gebouw dat midden 2021 gefinaliseerd wordt op Eiland Zwijnaarde ten zuiden van Gent. Een deel van de hierboven beschreven activiteiten zullen in dat gebouw plaatsvinden. Dit gebouw zal een van de zichtbare hubs zijn om de bestaande kennis in Vlaanderen op vlak van circulaire economie te bundelen. Andere locaties waar CAPTURE actief is, zijn de UGent Campus Kortrijk, verschillende campussen van UAntwerpen en VUB en bij VITO in Mol.

CAPTURE werkt met thematische clusters

De samenwerking binnen CAPTURE is gestructureerd rond een zogenaamde keten of pijplijn aanpak, namelijk van bron tot eindgebruiker technologische en economisch relevante oplossingen vinden. Op die manier wil men experts bijeenbrengen rond drie thema’s:

 • Water-fit-for-use
 • CO2-to-product
 • Plastics as a Resource:  van bron tot eindgebruiker technologische en economisch relevante oplossingen vinden.

 

Water-fit-for-use richt zich vooral op een duurzame watervoorziening in het kader van:

 • industriële processen;
 • het waarborgen van een stabiele drinkwaterproductie en -distributie;
 • het herwinnen van essentiële grondstoffen (metalen, nutriënten en organisch materiaal en natuurlijk proper water zelf) vanuit waterige stromen.

Dit onderzoek maakt onder meer gebruik van geavanceerde modelgebaseerde ontwerpen en systeemanalyses.

 

CO2-to-product focust op producten die gemaakt worden van CO2. We gaan ervan uit dat onze economie altijd koolstof gebaseerd zal blijven en dus koolstofneutraal zal moeten worden in plaats van koolstofarm. Experts van VITO, UGent, VUB en UAntwerpen ontwikkelen technologie voor:

 • CO2 uit rookgassen af te vangen, te zuiveren en te concentreren;
 • omzetting van CO2 naar bijvoorbeeld methanol en multi-koolstofmoleculen


Onder de noemer Plastics as a Resource ontwerpen onderzoekers nieuwe plastic materialen en zetten ze in op de ontwikkeling van technologie voor plastic materialen die momenteel nog niet te recycleren zijn (denk aan multilaag en/of gekleurde plastics). De bedoeling is om een compleet circulaire economie voor plastic materialen op te zetten, van design tot hergebruik en logistiek.

 

Interactie met bedrijven
CAPTURE in cijfers
CAPTURE in cijfers

Vanuit de “Quadruple-Helix” aanpak is het essentieel bedrijven tijdig te betrekken bij technologieontwikkeling en -implementatie. Twee pijplijnen (water en CO2) zijn verbonden met een bedrijfsplatform waarbij onderzoekers (Masters, PhDs, postdocs en professoren) en bedrijven al in een vroeg stadium een open interactie aangaan om technologieontwikkeling te koppelen aan de werkelijke noden van de maatschappij. Binnen de plastics pijplijn is er geen bedrijfsplatform maar wordt er veel ingezet op bilaterale interactie tussen onderzoekers en bedrijven.

Training voor professionals

De transitie naar een circulaire economie vergt veel van onze huidige maatschappij. Vanuit CAPTURE worden verschillende trainings- en opleidingstrajecten ontwikkeld zodat professionals binnen bedrijven, overheden etc. op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de kennisinstellingen. Deze trajecten bestaan uit ad-hoc workshops, seminar series en Massive Open Online Courses die online of on-site gevolgd kunnen worden. En, uiteraard biedt deelnemen aan deze activiteiten die ideale kans om jouw persoonlijk netwerken uit te breiden.

 

Meer informatie?