Coronavirus: info en richtlijnen

(11-08-2020) Momenteel heerst er wereldwijd een uitbraak van het coronavirus. Op deze pagina bundelen we actuele info voor alle studenten en personeelsleden van de UGent.

Read this information in English

coronavirusBelangrijk: alle studenten en medewerkers krijgen van de bevoegde instanties binnen de universiteit advies op maat en zullen dit blijven krijgen.
Daarnaast houdt de universiteit eraan om iedereen geregeld op de hoogte te houden van haar adviezen; daarvoor is de generieke info op deze webpagina bedoeld.

De universiteit volgt de situatie op de voet. Hou deze pagina in de gaten want deze krijgt een update telkens dit nodig blijkt.

Op 27 juli heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat telewerken opnieuw sterk aanbevolen wordt. Tot eind augustus dienen alle telewerkbare taken dus zoveel mogelijk thuis te worden uitgevoerd. Dit sluit echter telewerkbare taken on campus niet uit. De concrete richtlijnen die zijn uitgewerkt die met het oog op ieders veiligheid, dienen strikt te worden nageleefd:

Laatste update: dinsdag 11 augustus 2020, 13.50 uur

 

Onderwijs in het academiejaar 2020-'21

De UGent wil zoveel mogelijk studenten weer on campus les laten volgen. Dit zal vanzelfsprekend hand in hand gaan met het garanderen van ieders veiligheid. Daarom zullen on campus lessen nog steeds aangevuld worden met online onderwijs.

Lessen

Onderwijs op afstand

De UGent staakt haar onderwijsactiviteiten niet, maar stapt tot het einde van het semester zo maximaal mogelijk over naar onderwijs op afstand/digitaal leren.Leeg Ufo

Studieduurverlenging, het verplaatsen van vakken in het curriculum van studenten, het wijzigen van vakinhouden, ... werd zo veel mogelijk vermeden.

Binnen de marges van het haalbare wordt verder ingezet op permanente evaluaties.

 • Studenten komen tot het einde van het semester dus niet meer naar de UGent voor onderwijsactiviteiten of onderwijsbegeleiding. Ze hebben geen toegang meer tot de UGent-gebouwen, ook niet onder begeleiding van een UGent-personeelslid.
  Uitzondering hierop zijn de studenten die, in het kader van hun opleiding, ingeschakeld worden in de zorg voor mensen, dieren, planten en culturen van micro-organismen.
 • Lesgevers zetten het onderwijs via alternatieve onderwijsactiviteiten verder. De verantwoordelijke lesgevers informeren de studenten hierover via Ufora.

Practica

Voor de practica van het tweede semester zullen alternatieve opdrachten worden uitgewerkt die op afstand kunnen uitgevoerd worden.

Stages

Stages die niet via telewerk verder gezet kunnen worden, worden vervangen door online alternatieven, ook tijdens de zomermaanden en de 2de zittijd, met uitzondering van de stages voor gereglementeerde beroepen.

Vrijwillige stages tijdens de zomermaanden en voor de start van het volgend academiejaar worden ten stelligste afgeraden. Deze zijn enkel uitzonderlijk mogelijk na het expliciet akkoord van de betrokken faculteit of opleiding bv. in het kader van gezondheidsberoepen.

Binnenlandse stages in de zomer als deel van AJ 2020-2021 zullen enkel mogelijk zijn als alle op dat moment van kracht zijnde richtlijnen gevolgd kunnen worden en als de stageplaats de student kan en wil ontvangen

Meer info, onder meer over stages en masterproeven, vinden lesgevers bij de onderwijstips.

Examens en evaluaties

De aangepaste academische kalender voor het tweede semester van 2019-2020 heeft als uitgangspunt dat on campus examens mogelijk zijn vanaf 1 juni.

Online examens

Universiteitsbreed zullen voor ongeveer de helft van de vakken de examens online worden georganiseerd. Voor deze examens werden specifieke richtlijnen opgesteld. De richtlijnen hebben betrekking op alle synchrone online examens, d.w.z. alle examens die worden afgenomen via een pc, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij je de vragen in real time beantwoordt.

Als jij geen oplossing hebt kunnen vinden om één of meerdere van je online examens in een geschikte ruimte af te leggen (thuis, op kot of bij iemand anders die tot je 'bubbel' behoort), dan kan je online een gemotiveerde aanvraag indienen.

On campus examens

De on campus examens worden georganiseerd volgens de coronamaatregelen voor social distancing in de UGent campussen en Flanders Expo:

 • Richtlijnen voor studenten
 • Richtlijnen voor lesgevers: toezichters, begeleiders/ondersteuners
  • De organisatie van en aanwezigheid bij examens is vaak een niet-telewerkbare taak. Deze activiteiten kunnen vanaf maandag 25 mei ook on campus doorgaan op voorwaarde dat het principe van social distancing strikt kan worden toegepast. Dit moet absoluut gegarandeerd kunnen worden. De inschatting van de haalbaarheid van strikt toegepaste social distancing en van de opvolging van alle relevante richtlijnen gebeurt door de leidinggevende.

Evaluatie stages en praktijkvakken

De faculteiten zorgden voor voldoende alternatieve opdrachten waar mogelijk. Indien een alternatieve opdracht niet haalbaar was, moeten essentiële leerinhouden geïntegreerd worden in een vak van het volgende academiejaar.

Leerkrediet

De Vlaamse Regering heeft beslist dat studenten leerkrediet kunnen terugkrijgen voor de opleidingsonderdelen die tijdens het tweede semester gedoceerd werden en waarvoor de student verklaart dat hij of zij zich in een overmachtssituatie bevond die toe te schrijven is aan COVID-19.

Lees meer over de teruggave van leerkrediet

Ondersteuning voor studenten

Financiële problemen?

Misschien kan de Sociale Dienst jou helpen met een toelage of renteloze lening om deze moeilijke periode te overbruggen. Wij bekijken graag je persoonlijke situatie en zoeken mee naar een gepaste oplossing.

Telewerk

Bureau met laptop.jpg

Op 27 juli heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat telewerken opnieuw sterk aanbevolen wordt. Tot eind augustus dienen alle telewerkbare taken dus zoveel mogelijk thuis te worden uitgevoerd.

De bestaande UGent-telewerkcharters blijven gelden.

Voor de terugkeer zijn concrete richtlijnen uitgewerkt die met het oog op ieders veiligheid, strikt nageleefd moeten worden:

Uiteraard moeten medewerkers en leidinggevenden binnen elke dienst/afdeling/vakgroep met elkaar in overleg gaan over de concrete timing en de organisatie van het hernemen van de activiteiten op de werkplek.

Charter en registratie

  • Telewerkdagen dienen in de HR-kalender of in MijnApps (desktop of smartphone) te worden geregistreerd.
  • Hiervoor is een telewerkcharter nodig. Ook in deze bijzondere omstandigheden. Een charter biedt juridisch nu eenmaal de beste garanties, zowel voor elke medewerker als voor de UGent. De organisatie van telewerk vergt steeds overleg en duidelijke afspraken tussen de leidinggevende en de medewerker (en het team).
  • Voor medewerkers die nog niet over een telewerkcharter beschikken, vragen we de leidinggevende en de medewerker om een charter af te sluiten. Het opstellen van een telewerkcharter is een administratief licht proces. Wens je het charter in de tijd te beperken tot deze bijzondere situatie, dan kan je volgende voorbeeldzin in het invulveld plaatsen: "Dit telewerkcharter werd opgesteld in het licht van de maatregelen die de UGent nam om maximaal telewerk in te voeren voor al haar medewerkers en zo de verdere verspreiding van het coronavirus in het voorjaar van 2020 te helpen vertragen".
  •  Meer informatie over telewerken

Langdurig telewerk in het buitenland?

Wie (naar aanleiding van de coronacontext) al langere tijd aan het telewerken is in het buitenland, dient er rekening mee te houden dat dit op verschillende vlakken gevolgen kan hebben:

 • Fiscale impact
 • Sociale zekerheid
 • Administratie bij (tijdelijke) verhuis naar het buitenland
 • Medische informatie
 • Verzekeringen

In bepaalde gevallen moet je zelf stappen ondernemen om administratief volledig in orde te zijn. Lees meer...

Dienstvrijstelling

 • Personeelsleden wiens takenpakket tijdelijk is stopgezet  (bijv. omdat bepaalde dienstverlening door de UGent werd stopgezet), en die niet verwacht worden op de werkplek om een afgesproken alternatief takenpakket op te nemen, hebben dienstvrijstelling. Die dienstvrijstelling is stééds in overleg met de leidinggevende en kan volledig of gedeeltelijk zijn. 
 • De dienstvrijstelling wordt niet geregistreerd (in SAP) en dient evenmin doorgegeven te worden aan DPO.
 • In deze uitzonderlijke omstandigheden n.a.v. COVID-19 is de dienstvrijstelling het gevolg van een afspraak tussen de leidinggevende en de werknemer. Die afspraak ( = gedeeltelijke of volledige dienstvrijstelling) wordt bij voorkeur door de leidinggevende per mail bevestigd aan de betrokken werknemer, zodat dit voor iedereen duidelijk is.
 • De dienstvrijstelling is met behoud van loon.
 • De dienstvrijstelling dient niet op een later moment ingehaald te worden.
 • Let wel: van UGent-medewerkers die dienstvrijstelling hebben, wordt verwacht dat ze de UGent-communicatie (groepsmail, deze corona-webpagina, mails van de leidinggevende, …) strikt blijven opvolgen. 
 • De dienstvrijstelling is een tijdelijke situatie die het directe gevolg is van de maatregelen genomen in het kader van de vertraging van het coronavirus en kan, bij wijzigende omstandigheden, op elk moment worden ingetrokken.

Nieuwe (internationale) medewerkers

Gemotiveerd en efficiënt telewerken en leidinggeven

Op het intranet vind je meer info over gemotiveerd en efficiënt telewerken en leidinggeven aan een virtueel team.

On campus werken

Richtlijnen gebruik mondmaskers

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat vanaf zaterdag 25 juli 2020 in publiek toegankelijke gebouwen het dragen van een mondmasker verplicht is. Om die reden is het binnen de UGent vanaf maandag 27 juli 2020 verplicht om een mondmasker te dragen in gemeenschappelijke ruimtes die niet toegewezen zijn aan een vaste persoon of groep, en waar de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden (deze verplichting geldt dus niet pas vanaf 10 augustus, zoals initieel was vooropgesteld). Denk hierbij vooral aan circulatieruimtes zoals gangen, trappen en inkomhallen.

Deze beslissing impliceert dat elke UGent’er, externe dienstverlener én bezoeker vanaf 27 juli altijd een mondmasker bij zich moeten hebben.

Voor de on campus examens tijdens de tweede zittijd (17 augustus tot en met 7 september) blijven de veiligheidsmaatregelen van kracht die de voorbije weken van toepassing waren tijdens on campus examens.

Interne postbedeling opnieuw decentraal

Vanaf de week van 6 juli 2020 zal de post opnieuw binnen de onderzoeks- of vakgroepen en in andere entiteiten van de universiteit bezorgd worden, zoals het gebeurde voor de corona-maatregelen van kracht gingen.

Ondersteuning voor medewerkers

Bijzondere tijden vragen bijzondere uitdagingen. De UGent is een universiteit waar zorgzaamheid en veiligheid ertoe doen. Zorg voor onszelf en voor anderen is een belangrijk aandachtspunt.

Lezingen, evenementen en vergaderingen

Lezingen/ evenementen

Het is voortaan weer mogelijk om in Centauro lokalen te reserveren voor evenementen in gebouwen of op terreinen van de UGent die plaatsvinden vanaf 7 september 2020. Voor alle aanvragen die betrekking hebben op leslocaties geldt dat het inroosteren van de lessen prioritair wordt beschouwd.

De evenementen kunnen doorgaan rekening houdend met de noodzaak tot physical distancing waarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter gegarandeerd wordt.

Vergaderingen

Het is voortaan weer mogelijk om in Centauro lokalen te reserveren voor vergaderingen die plaatsvinden in gebouwen van de UGent vanaf 6 juli 2020. De bruikbare capaciteit van de vergaderzalen wordt aangepast, rekening houdend met de noodzaak tot physical distancing waarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter gegarandeerd wordt.

De Raad van Bestuur zal steeds fysiek georganiseerd worden. De vakgroepraden worden bij voorkeur fysiek georganiseerd (cfr. nieuw vakgroepreglement). Aan de andere bestuursorganen, permanente (advies)raden en commissies wordt gevraagd om minstens de helft van de vergaderingen online te organiseren. Zo kan de bruikbare capaciteit aan vergaderzalen optimaal benut worden.

Voor onderstaande (advies)raden en commissies gaan we er van uit dat de vergaderingen online of in niet centraal beheerde vergaderzalen worden georganiseerd:

 • Commissie programma’s 
 • Bureau Onderzoeksraad 
 • Interfacultaire bibliotheekcommissie
 • Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • Beleidsgroep valorisatie 
 • Doctoral Schools stuurgroep 
 • Expertengroep internationalisering 
 • Werkgroep diversiteit en gender 
 • Adviesraad academisch erfgoed en archief 
 • Commissie Mensenrechtenbeleid 

Wetenschappelijk onderzoek

(c) UGent, foto Christophe Vander Eecken

In het kader van de coronacrisis blijft telewerken aanbevolen waar mogelijk binnen de UGent. Dit geldt voor alle activiteiten en alle personeelsleden. 

Sommige onderzoeksactiviteiten vereisen echter apparatuur of faciliteiten die wel binnen de gebouwen van de UGent beschikbaar zijn, maar niet toegankelijk zijn via telewerk (bv. experimenteel werk in laboratoria). Voor dergelijke niet-telewerkbare onderzoeksactiviteiten gelden volgende voorwaarden:

 • Veiligheidsregelgeving die van toepassing was vóór de aanvang van de coronacrisis blijft van toepassing en wordt nageleefd.
 • Social distancing en alle andere veiligheidsrichtlijnen die van toepassing zijn in het kader van de coronacrisis worden strikt nageleefd. 
 • De onderzoeksgroep maakt de nodige interne afspraken om te zorgen dat zowel de niet-telewerkbare als de telewerkbare onderzoeksactiviteiten veilig on campus kunnen gebeuren. Hierbij horen o.a. het tijdsschema en het aantal gelijktijdig aanwezige personen, de wijze waarop de onderzoeksruimtes, apparatuur en materialen zullen worden schoongemaakt, en een omschrijving van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (die vanzelfsprekend ook beschikbaar moeten worden gesteld aan de betrokken medewerkers). Ook afspraken met andere onderzoeksgroepen (bv. met betrekking tot gezamenlijk gebruik van infrastructuur of met betrekking tot het delen van beschermingsmiddelen) moeten duidelijk vastgelegd zijn. 
  • De onderzoeksgroep zorgt ervoor dat de afspraken gekend zijn bij de betrokken medewerkers en dat de inhoud ervan ook wordt nageleefd. Dat betekent concreet dat er binnen de onderzoeksgroep een verantwoordelijke wordt aangeduid voor toezicht en controle op de werkvloer.
 • Wie (zelfs maar de lichtste) symptomen van COVID-19 vertoont, mag geen UGent-gebouw betreden.

IDPBW kan zoals steeds ondersteuning bieden bij alle aspecten die te maken hebben met preventie en bescherming op het werk. De opvolging van en controle op de toepassing van de UGent-regelgeving - vanzelfsprekend met inbegrip van de coronamaatregelen - zijn evenwel de verantwoordelijkheid van de leidinggevende en moeten dus binnen de onderzoeksgroepen/vakgroepen georganiseerd worden.

→ Het is aangewezen om de impact van de coronamaatregelen op de onderzoeksactiviteiten te documenteren. Onderzoekers die in het kader van hun project verplicht zijn om aan tijdsregistratie (‘tijdschrijven’) te doen (o.m. in EU-projecten) en die hun onderzoek niet kunnen verderzetten, moeten hun dienstvrijstelling registeren in CATS.

→ Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om de directie Onderzoeksaangelegenheden op de hoogte te brengen van onderzoek dat onherroepelijke vertraging zal oplopen. Dit geldt in het bijzonder voor gefinancierd onderzoek en dienstverlening waarbij vertraging van de onderzoeksoutput (bijv. deliverables, rapporten, milestones, …) betalingen zou kunnen beïnvloeden. Bovendien kan de UGent onderhevig zijn aan contractuele aansprakelijkheid voor projecten die niet langer binnen een redelijk tijdsbestek kunnen worden uitgevoerd.

Alle communicatie met tegenpartijen over vertraging (inclusief reacties op berichten van tegenpartijen) moet via de directie Onderzoeksaangelegenheden verlopen. Initieer zelf geen communicatie.

→ Ga na welke richtlijnen financieringsorganisaties opleggen die reeds specifieke maatregelen troffen voor uitstel of verlenging van projecten. Momenteel is het niet nodig meldingen door te geven over interne projecten (zoals BOF- en IOF-projecten) waarbij geen derde partij betrokken is.

Reizen - UPDATE m.b.t. quarantaine na terugkeer uit risicogebied

afbeelding via PixabayAlgemeen

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist de grenzen binnen de Europese Unie en naar het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en IJsland vanaf 15 juni 2020 te openen. Als personeelslid kan je daardoor - onder bepaalde voorwaarden - opnieuw op dienstreis naar die landen.

Met de voorwaarden die moeten voldaan zijn om op dienstreis te kunnen gaan, wordt verwezen naar de beperkende maatregelen die in heel wat landen en regio's van kracht zijn. Wanneer je een dienstreis plant, vragen we nadrukkelijk om de bijbehorende reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken (inclusief beperkende maatregelen die in het bestemmingsland mogelijk van toepassing zijn) te raadplegen en strikt op te volgen. Bij twijfel kan je je richten tot .

Vergeet ook niet je reisaanvraag op de gebruikelijke manier in SAP en bij de FOD Buitenlandse Zaken te registreren.

 

Dienstreizen buiten de Europese Unie en buiten het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en IJsland zijn vooralsnog onmogelijk en kunnen niet toegestaan worden. Bij een negatief reisadvies vanwege de FOD Buitenlandse Zaken, kan je als personeelslid een gemotiveerde aanvraag voor het bekomen van een uitzondering indienen bij . Enkel na expliciete goedkeuring van deze aanvraag kan je de dienstreis inplannen. Hierbij moet steeds voldaan zijn aan de volgende basisvoorwaarden:

 • zonder de dienstreis kan je het geplande werk niet uitvoeren;
 • de reis kan op geen enkele manier worden uitgesteld;
 • je hebt een veiligheidsplan op maat van de context van de bestemming in kwestie (bv. toegang tot een netwerk of contactpersonen ter plaatse, begeleiding, het vermijden van bepaalde gebieden of situaties, ...).

Voor studenten geldt niet enkel dat er geen negatief reisadvies mag zijn en er geen beperkende maatregelen bestaan, maar bovendien dat er een volwaardig academisch aanbod moet zijn waarbij de fysieke aanwezigheid ter plaatse nodig is en een meerwaarde heeft. De faculteiten gaan dit laatste na op basis van de beschikbare informatie bij de ontvangende instelling.

Begin juli werd de beslissing genomen voor alle studenten die een studieverblijf in het eerste semester hebben aangevraagd.
Studenten die een uitwisselingsaanvraag indienden via OASIS werden hierover geïnformeerd via hun faculteit. Zij krijgen in de aanloop naar hun uitwisseling nog richtlijnen en aanbevelingen van de afdeling Internationalisering m.b.t. het opvolgen van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken.
Studenten met reisplannen in het kader van hun opleiding die (nog) niets registreerden in OASIS (bv. vrijwillige stages, summer schools, groepsreizen enz.) vragen individueel een reistoelating via .

UPDATE: Wat te doen bij verplichte of aanbevolen quarantaine na verblijf in risicogebied?

Reizen naar risicozones kan gevolgen hebben. De werknemer draagt hierin verantwoordelijkheid. De overheid verplicht een COVID-19-test en 14 dagen quarantaine na terugkeer uit zogenaamd rode gebieden in het buitenland. Bij terugkeer uit zogenaamd oranje gebieden wordt 14 dagen quarantaine en een COVID-19-test aanbevolen door de overheid. Meer info op de website van Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be en (voor concretere info, onder meer over quarantaine) https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ onder de rubriek Internationaal.

De werknemer die aldus in quarantaine gaat, dient de leidinggevende hiervan op de hoogte te brengen.

De werknemer die na een privéreis in quarantaine gaat, dient tijdens deze quarantaineperiode te telewerken of vakantie op te nemen. Indien dat niet mogelijk is, dient de werknemer te overleggen met de leidinggevende om zo tot een alternatieve taakinvulling of een andere ad-hocoplossing te komen. Indien nodig kan ook contact worden opgenomen met de directeur Personeel en Organisatie voor verder advies.

De werknemer die na een dienstreis in quarantaine gaat, dient tijdens deze quarantaineperiode te telewerken. Indien dat niet mogelijk is, dient de werknemer te overleggen met de leidinggevende/het diensthoofd om zo tot een alternatieve taakinvulling of een andere ad-hocoplossing te komen. Indien uitzonderlijk ook dat niet mogelijk blijkt, kan dienstvrijstelling worden gegeven. Ook in deze situatie is het opnemen van vakantiedagen natuurlijk mogelijk.

Dezelfde logica geldt voor wie onverwacht vast komt te zitten in het buitenland en bijgevolg niet tijdig kan terugkeren naar België (bv. omwille van lokale quarantaine of een vliegverbod).

Verblijf je momenteel in het buitenland, volg dan de richtlijnen van de lokale autoriteiten nauwgezet op en registreer je reis via https://travellersonline.diplomatie.be. Contacteer het crisisnummer van de FOD Buitenlandse zaken (+32 (0)2 501 40 00) of bereik hen via de Facebookpagina @diplomatie.belgium.

Doctoraatsverdedigingen

Gaan doctoraatsverdedigingen door?

Studentenhomes

Home Astrid

 • De meeste studenten van de UGent-homes met gedeelde voorzieningen (studentenhomes ASTRID, BOUDEWIJN, FABIOLA en VERMEYLEN) hebben eind maart hun kamer verlaten. Door die gedeelde keuken- en sanitaire voorzieningen, was het immers niet mogelijk om onderlinge contacten te beperken of om te compartimenteren. Uitzonderingen werden op individuele basis toegekend.
 • Sinds 22 mei kunnen de eerste studenten die daarvoor een aanvraag indienden, terug op kot in een studentenhome. Voor sommigen is dat in hun eigen kamer, voor anderen in een andere home.
  Meer info via accommodatie@ugent.be.
 • Studenten die in de homes HEYMANS en BERTHA verblijven, konden hun kamer behouden omdat daar de social distancing veel beter toegepast kan worden. De bewoners hebben er immers allemaal eigen sanitair en keuken.

 

Preventie verspreiding virus

Welke extra maatregelen nam de UGent?

Wat kan ik zelf doen?

 • Blijf thuis als je je ziek voelt. Consulteer telefonisch een arts.
 • Als je tot een risicogroep behoort, is het aangeraden om zoveel mogelijk te telewerken. Neem bij vragen hierover contact op met het departement Medisch Toezicht.
 • Voor on campus activiteiten gelden 4 basisprincipes om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:
  1. Physical distancing (of social distancing): zorg steeds voor een onderlinge afstand van minstens 1,5m op elke locatie en in elke situatie. Mondmaskers zijn verplicht in die situaties waar social distancing niet kan worden gerespecteerd.
  2. Hygiëneregels: heb bijzondere aandacht voor een goede handhygiëne: was regelmatig de handen met water en vloeibare zeep. Wanneer er geen water en vloeibare zeep in de nabijheid is, vormt een ontsmettende handgel een goed alternatief. Let ook op een correcte nies- en hoesthygiëne.
  3. Hoffelijkheidsregel: hou rekening met elkaar en bescherm zo jezelf en de anderen. Dit geldt in alle omstandigheden maar des te meer in situaties waar meerdere personen aanwezig kunnen zijn en elkaar kruisen zoals in gangen, traphallen, kleedkamers, sanitaire voorzieningen en andere circulatieruimtes. De hoffelijkheidsregel vraagt je om:
   • je mild en begrijpend op te stellen;
   • op een veilige afstand te wachten wanneer je iemand ziet of hoort afkomen of wanneer je merkt dat er al meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn;
   • met elkaar op een correcte en respectvolle manier te communiceren om onveilige of vervelende situaties te voorkomen.
  4. Gezond verstand: durf denken en gebruik in alle omstandigheden logisch en gezond verstand.
 • Zorg ervoor dat je steeds een mondmasker bij je hebt voor die situaties waar dit nodig is. Op plaatsen waar de physical distancing niet kan gerespecteerd worden, is het dragen van een mondmasker door alle aanwezigen verplicht. Het dragen van een mondmasker is ook verplicht in de gemeenschappelijke ruimtes die niet zijn toegewezen aan een vaste groep. Denk hierbij aan circulatieruimtes zoals inkomhallen, trappen en gangen. Dit geldt zowel voor medewerkers, studenten, externe dienstverleners als voor bezoekers.
 • Spreek elkaar op een correcte manier aan wanneer je vaststelt dat iemand de maatregelen niet respecteert. Geef ook aan indien je je niet comfortabel voelt in een bepaalde situatie.
 • Volg de actualiteit en de meest actuele procedures en informatie nauwgezet op. Let daarom op het versienummer of datum van de informatie. De meest actuele UGent-informatie vind je steeds op deze pagina en op de pagina met veiligheidsrichtlijnen voor medewerkers.

Afbeelding via Pixabay

Ik kom in contact, of ben in contact gekomen met mensen die de voorbije weken in risicogebied zijn geweest of besmet zijn. Wat moet ik doen?

 • Als je geen symptomen vertoont van griep (hoest, koorts, kortademigheid), hoef je niets te doen.
 • Als je verschijnselen vertoont (hoest, koorts, kortademigheid) of je maakt je ergens ongerust over, neem telefonisch contact op met je huisarts, de studentenarts (voor studenten) of arbeidsarts. 

Mogelijk besmet met het coronavirus?

Ik heb het coronavirus opgelopen op mijn werk of stage

 • Meld dit zo snel mogelijk aan de arbeidsarts, om de nodige formaliteiten tijdig te kunnen vervullen

Meer informatie:

Meer info en contact

Wie vragen heeft over de info en richtlijnen in het kader van het UGent-coronabeleid kan steeds terecht bij de volgende contactpunten:

Tip: Om de verbinding met collega’s over de hele UGent te behouden, kunnen personeelsleden ook terecht op de facebookgroep "UGent’ers"

Alle info over het corona-virus (wat is het, symptomen, besmetting, …) kan je vinden via onderstaande bronnen: