Delta Lloyd Life Leerstoel rond gezond en gelukkig leven voorgesteld aan de Universiteit Gent

(20-02-2017) Vandaag sloten de UGent en Delta Lloyd Life een overeenkomst om een onderzoeksleerstoel op te richten met als thema “Perspectieven op een gezond en gelukkig leven”. Prof. Lieven Annemans stelde al de eerste bevindingen voor.

Enkele vaststellingen uit bestaande studies:

  1. 1.     Onze gezonde levensverwachting gaat in stijgende lijn, maar ook het aantal jaren dat we in ziekte doorbrengen blijft stijgen en bedraagt nu 9,1 jaren voor mannen en 11,2 jaren voor vrouwen.[i]
  2. 2.     Onze tevredenheid met het leven stagneert en vertoont op een schaal van 0 tot 10 een score van 7,4. [ii]
  3. 3.     Mensen met een slechte gezondheid hebben op die schaal slechts een score van 4,4. [iii]
  4. 4.     Werknemers die gezonder leven zijn ook gelukkiger en scoren op dezelfde schaal gemiddeld 7,8. [iv]
  5. 5.     Mensen uit de laagste inkomensklassen hebben dubbel zoveel kans om invalide te worden dan mensen uit de hoogste inkomensklasse. Hun sterftekans ligt 50% hoger. [v]
  6. 6.     Geld bepaalt ons geluk, maar slechts tot op zekere hoogte. Vanaf een bepaald inkomen stagneert het geluk. In Amerikaanse studies bevindt dit schakelpunt zich op een gezinsinkomen van ongeveer 75000$ per jaar. [vi]
  7. 7.     Het hebben van schulden kan tot 40% van variantie in geluk beïnvloeden. [vii]
  8. 8.     Mensen die op jonge leeftijd gelukkig zijn maken ook meer kans om later een hoger niveau van welvaart te bereiken. [viii]
  9. 9.     Als je goede sociale relaties hebt, maak je sowieso meer kans om gelukkiger te zijn. De buurt waarin je woont bepaalt ook significant je kans om gelukkig te zijn. [ix]

 

Prof. Annemans: “De relaties tussen al deze elementen zijn complex. Gezondheid beïnvloedt geluk en omgekeerd. De leefomgeving van mensen en hun inkomen bepaalt dan weer zowel gezondheid als geluk, toch tot in zekere mate. Persoonlijke kenmerken bepalen natuurlijk ook iemands kans op gezondheid, welvaart en geluk.”

 

Dat de relatie tussen al die factoren complex is blijkt ook uit het volgende schema dat door Prof Annemans werd ontworpen:

 

Relatie tussen geld, geluk, gezondheid, gemeenschap en persoonlijke kenmerken, door Lieven Annemans
Relatie tussen geld, geluk, gezondheid, gemeenschap en persoonlijke kenmerken, door Lieven Annemans

De slides bij de presentatie die Lieven Annemans gaf bij de lancering van de leerstoel, vind je hier.

Naar concrete aanbevelingen op alle niveaus

Het verdere onderzoek in het kader van de Leerstoel zal betrekking hebben op een representatief staal van 1000 Belgen.  Bij de bevraging van die steekproef anticiperen de onderzoekers op de evoluties in de maatschappij, meer bepaald inzake aspecten die met gezondheid en geluk kunnen te maken hebben. In de eerste plaats gaat het dan over telematica (en tele-geneeskunde), robotisering, stamceltherapieën, 3D-toepassingen en alternatieve energiebronnen.

Er is ook een bijzondere aandacht voor de evolutie van de sociale ongelijkheid. Hoe kan de maatschappij er voor zorgen dat niet alleen zij die vandaag al een grotere kans hebben op een gezond en gelukkig leven, maar ook zij die vandaag veel minder kansen hebben, toch die kansen zien stijgen in de toekomst?

Het project, dat twee jaar zal duren, zal uiteindelijk leiden tot maatschappelijke aanbevelingen voor scholen, werkgevers, overheden en de burger zelf.


Filip Depaz (CEO Delta Lloyd Life): “We investeren in deze Leerstoel omdat we als verzekeraar en als beschermingsexpert willen bijdragen aan de ontwikkeling van kennis op het vlak van gezondheid, en de bewustwording omtrent het belang van een gezonde levensstijl aanwakkeren. De beste bescherming begint immers bij de mensen zelf, bij een gezonde levensstijl. In 2015 en 2016 hebben we telkens 1000 werknemers bevraagd over hun gezondheid en hun levensstijl, dit "Gezonderzoek" leverde telkens interessante inzichten op. In 2017 willen we met Leerstoel de gezondheid van alle Belgen onder de loep nemen, met een thematische focus op de relatie tussen gezondheid en geluk. We kijken uit naar de inzichten die we samen met professor Annemans zullen verwerven"


Naast uitgebreide studie van de actuele wetenschappelijke literatuur ter zake, zullen de wetenschappers in het kader van de leerstoel een representatieve steekproef van de Belgische bevolking bevragen. Het project is ambitieus en zal expliciet de publieke opinie bij de thematiek betrekken.

Info

Prof. Lieven Annemans
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde
M 0476 24 11 44
lieven.annemans@ugent.be


Davine Dujardin
Delta Lloyd Life
M 472 74 94 40
Davine.Dujardin@deltalloydlife.be


[i] Lancet, October 2016

[ii] http://www.indicators.be/nl/i/BGD_WEL_SAT/Tevredenheid_met_het_leven

[iii] Eurostat – EU SILC study

[iv] GEZONDERZOEK 2016 Delta Lloyd Life

[v] CM-Informatie 262 • december 2015

[vi] Lane Kenworthy, The Good Society January 2015

[vii] Tay. Journal of Happiness studies, 2016

[viii] Michael Como – Do happier people make more money? The Park Place Economist 2011.

[ix] Ludwig J. SCIENCE VOL 337 21 SEPTEMBER 2012