Universiteit Gent keurt gunning schoonmaakopdracht goed, arbeidsvoorwaarden poetspersoneel sterk verbeterd

(21-05-2021) De UGent besliste in september 2020 om via een open aanbestedingsprocedure betere arbeidsvoorwaarden te bedingen voor het poetspersoneel dat binnen de universiteit actief is. Na beoordeling van de ingediende offertes werd de opdracht gegund aan ISS.

De schoonmaakopdracht aan de UGent wordt uitgevoerd door zo’n 200 schoonmakers. De huidige gunningsperiode voor die opdracht loopt binnenkort ten einde en daarom werd in september 2020 door de raad van bestuur vastgelegd hoe de UGent de schoonmaakactiviteiten verder zou organiseren. Verschillende belanghebbers zijn daarbij gehoord. Drie mogelijke scenario’s met verschillende variaties op uitbesteding of insourcing van het poetspersoneel zijn met elkaar vergeleken.

De raad van bestuur nam een dubbel besluit: het schoonmaken aan de UGent zou het volgende jaar opnieuw uitbesteed worden aan een externe dienstverlener én in de aanbestedingsprocedure zouden betere arbeidsvoorwaarden voor het poetspersoneel een essentieel element van vergelijking zijn.

Resultaten aanbestedingsprocedure

In de aanbestedingsprocedure werden de offertes van zeven verschillende inschrijvers afgewogen op vijf gunningscriteria. Naast de prijs en de arbeidsvoorwaarden voor het poetspersoneel werden ook de organisatie van de dienstverlening, het materiaal en het preventie- en beschermingsbeleid met elkaar vergeleken. Bij dat laatste werd onder andere gepeild naar de mate waarin de dienstverlener inzet op gelijke kansen, op een evenwichtige privé-werkbalans, op het vormen en opleiden van de medewerkers en op een uitgewerkt absenteïsmebeleid.

De offerte van NV ISS voldeed aan de nieuwe eisen en scoorde over de verschillende criteria heen in het algemeen het beste van alle mededingers. Het Bestuurscollege van de UGent heeft op 21 mei 2021 dan ook de gunning goedgekeurd aan NV ISS met ingang van 1 september 2021 voor een periode van één jaar en driemaal met één jaar verlengbaar.

Betere arbeidsvoorwaarden

Bij de opmaak van haar offerte heeft ISS gezocht naar het “broze evenwicht tussen behoud en innovatie, tussen productiviteit en welzijn voor onze medewerkers”. ISS noemt de nadruk die de UGent legt op het welzijn van de medewerkers, hun arbeidsvoorwaarden en de maatregelen om optimale werkomstandigheden te creëren een “bijzonder positieve en verheugende keuze”.

De belangrijkste elementen uit de offerte van ISS zijn de volgende:

  • Het minimum uurloon wordt voor alle ISS-medewerkers tot 14 EUR opgetrokken. ISS verbindt er zich ook toe alle wettelijke bepalingen en alle bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van de schoonmaaksector te zullen naleven.
  • Het poetspersoneel krijgt 2 extra betaalde verlofdagen: één op Dies Natalis en één als brugdag na OLH Hemelvaart.
  • Alle medewerkers ouder dan 50 jaar krijgen maximaal 3 extra verlofdagen: 1 dag voor 50+, 2 dagen voor 55+ en 3 dagen voor 60+.
  • De vergoeding voor het woon-werkverkeer wordt aangevuld met een fietshersteldienst en een bijdrage aan de parkeerkosten voor wie met de wagen komt.
  • Om de wederzijdse samenwerking tussen de schoonmaakteams en hun leidinggevenden te versterken, wordt het nieuwe “Me & My Team” programma ingevoerd.

Opvolging en kostenplaatje

Er zal halfjaarlijks overleg gebeuren op managementniveau, waarbij de opvolging van de opdracht en de concrete toepassing van de engagementen van ISS beoordeeld zullen worden door de UGent. De focus van dat overleg zal liggen op het daadwerkelijk invullen van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, het organisatiemodel dat ISS vooropstelt en de kwaliteitscontrole van de uitvoering van de opdracht.

De gunning heeft slechts een beperkte impact op de begroting van de UGent. De Universiteit Gent is dan ook zeer verheugd over het feit dat significant betere arbeidsvoorwaarden voor het poetspersoneel werden bedongen en dat daarbij gepaste financiële discipline kon worden aangehouden.