Mensenrechtenbeleid aan de UGent

(19-01-2018) Mensenrechten vormen voor de UGent een cruciale pijler in haar maatschappelijk en internationaal engagement.

Daarom keurde het bestuur recent een mensenrechtencharter goed, met o.m. een checklist (impact assessment) voor kandidaat-promotoren om in te schatten of hun project- of samenwerkingsidee bij voorbaat uit te sluiten is of advies behoeft van de Commissie voor het Mensenrechtenbeleid inzake Internationalisering. 

Daarnaast zal ook een mensenrechtenclausule helpen om de mensenrechten in alle internationale samenwerkingen te respecteren.

"Mensenrechten zitten in het DNA van de UGent," zegt rector Rik Van de Walle in De Standaard (21 januari 2018). "Met die clausule en de commissie hopen we een ­wereldwijde pioniersrol te ver­vullen."

Impact assessment (effectbeoordeling)

Om de UGent toe te laten mogelijke negatieve gevolgen op het vlak van mensenrechten te voorkomen, werd een effectbeoordeling inzake mensenrechten opgenomen in het proces voorafgaand aan het aangaan van een internationale samenwerking. Dit houdt in dat de (kandidaat-)promotor aan de UGent de impact inzake mensenrechten verifieert van de activiteiten die in het kader van een samenwerking worden ondernomen. Dit laatste moet in brede zin worden begrepen en omvat internationale samenwerking aangegaan door de universiteit, de faculteiten, onderzoeksgroepen of individuele onderzoekers, met inbegrip van bilaterale en multilaterale samenwerking.

Kandidaat-promotoren kunnen bij de Commissie voor het Mensenrechtenbeleid inzake Internationalisering terecht voor advies over de effectbeoordeling inzake mensenrechten wat betreft hun geplande internationale samenwerking/project. Een reeks risicofactoren geeft richtlijnen. Raadpleeg voor meer informatie de Checklist Impact Assessment.

Hoogleraar Mensenrechten en voormalig voorzitter van Amnesty International Eva Brems maakt deel uit van de Commissie voor het Mensenrechtenbeleid inzake Internationalisering. Eva Brems in De Standaard (21 januari 2018): "De Turkse universiteiten zullen bijvoorbeeld een belangrijk dossier worden. Kunnen wij nog samenwerken nadat daar kritische stemmen massaal ontslagen zijn? Dat is een schending van de vrije meningsuiting. Maar natuurlijk mogen hardwerkende academici daar geen slachtoffer van worden."

Eva Brems beklemtoont dat er geen landen geviseerd zullen worden. "We kijken naar wat de lokale partner doet. Schendt die universiteit zelf de mensenrechten? Wordt onderzoek waarin wij betrokken zijn, gebruikt om mensenrechten te schenden? Dat zou allemaal tot een negatief advies kunnen leiden."

Mensenrechtenclausule

Naast de impact assessment is er ook een mensenrechtenclausule ontwikkeld. Alle samenwerkingsovereenkomsten waarbij de UGent in een positie is om te onderhandelen omtrent de voorwaarden, bevat deze mensenrechtenclausule die de UGent in staat stelt om de samenwerkingsovereenkomst te beëindigen wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat de partnerinstelling betrokken is bij een ernstige overtreding van mensenrechten. De mensenrechtenclausule biedt de universiteit de mogelijkheid om te reageren op ernstige schendingen van mensenrechten door de partnerinstelling waarvan zij niet op voorhand wist of die pas ontstonden na het aangaan van de samenwerking.

Commissie voor het Mensenrechtenbeleid

Info