Vertrouwen, ondersteuning en waardering vormen basis voor nieuw reglement doctoraatsbursalen

(08-01-2021) Na de invoering van het nieuwe loopbaanmodel voor ZAP en WP wil de UGent ook doctoraatsbursalen een sterker juridisch kader bieden.

Transparantie van bij de start van het doctoraatstraject is een belangrijke betrachting. Vanuit een globale HR-visie wordt zo verder gebouwd aan een universiteit die waardering en vertrouwen geeft aan gedreven medewerkers.

Op 8 januari 2021 keurde de Raad van Bestuur het nieuwe Reglement met betrekking tot de doctoraatsbeurzen goed. Dit Reglement treedt in werking met ingang van het academiejaar 2021-22 en komt in de plaats van het huidige Reglement.  

Twee elementen uit het nieuwe kader zijn cruciaal: duur en financiering. Meer dan andere elementen geven deze immers de visie weer die de UGent wil uitdragen: een visie van vertrouwen en ondersteuning, van waardering en geloof in excellent onderzoek.

Duur

Aan de UGent opteren we ervoor om de doctoraatsbursaal de grootst mogelijke waarborg te bieden. Dit houdt in dat een doctoraatsbursaal het comfort wordt geboden om zich gedurende vier jaar (48 maanden) ten volle te wijden aan een doctoraat, zonder bekommerd te moeten zijn over de financiële kant van de zaak. De onzekerheid die vroeger soms gepaard ging met de opeenvolging van kortere beursovereenkomsten behoort hiermee tot het verleden.

Met ingang van het academiejaar 2021-22 start het doctoraatstraject per definitie met een beursovereenkomst van één jaar. Dit biedt zowel de promotor als de doctoraatsbursaal de kans om na te gaan of de doctoraatsstudie wel de beste keuze is voor de doctoraatsstudent.

Indien de doctoraatsbegeleidingscommissie of, bij het ontbreken daarvan, de promotor(en) voor het einde van het eerste jaar positief oordeelt (oordelen) over de vorderingen en functioneren van de doctoraatsbursaal, dan brengt de promotor schriftelijk een gunstig (positief) advies uit. Een gunstig advies leidt tot een verlenging van de doctoraatsbeurs met 3 jaar.

Op deze regel van 1 + 3 bestaan limitatief opgesomde uitzonderingen, die zijn opgenomen van het nieuwe Reglement.

Financiering

De financiering van de doctoraatsbeurs kan door middel van een individueel of een collegiaal engagement:

  • de promotor beschikt via projecten of kassen zelf over voldoende middelen bij het afsluiten van de beursovereenkomst;
  • de vakgroep of een ander samenwerkingsverband dat instaat voor het gemeenschappelijk beheer van budgetten van meerdere promotoren beschikt over voldoende middelen bij het afsluiten van de beursovereenkomst;
  • de vakgroep of een ander samenwerkingsverband dat instaat voor het gemeenschappelijk beheer van budgetten van meerdere promotoren kan op basis van een middelenbegroting, gebaseerd op haar historische financiële wervingscapaciteit en een bijhorend meerjarig personeelsplan aantonen dat de vereiste middelen voor de toekenning van de beurs met quasi zekerheid zullen verworven worden. De middelenbegroting en het personeelsplan worden gevalideerd en periodiek gemonitord door de centrale administratie (DPO, DOZA en DFIN).

Overgangsmaatregelen

Als overgangsmaatregel blijven de lopende beursovereenkomsten doorlopen tot de voorziene einddatum.

Op de voorziene einddatum beschikt de promotor over de mogelijkheid om de beursovereenkomst te verlengen overeenkomstig de voorwaarden van dit Reglement, dan wel niet te verlengen.

Lees het reglement met betrekking tot de doctoraatsbeurzen.