Naar een nieuw bestuursmodel voor de UGent

(14-05-2018) Onze universiteit gaat belangrijke wijzigingen doorvoeren aan haar bestuursmodel, de zogenaamde ‘governance’. Daarover is in de laatste Raad van Bestuur een visienota geland.

Het is de bedoeling dat de nieuwe governance bij de start van het volgende academiejaar in voege treedt.

De UGent in de toekomst beter ondersteunen in haar kerntaken onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening: dat is in een notendop de belangrijkste reden waarom nu duidelijke keuzes gemaakt worden in de manier waarop de UGent bestuurd zal worden.

Zo zullen een aantal universiteitsbrede strategische doelstellingen gedefinieerd worden waarop de ganse UGent zich richt. Deze doelstellingen, die een meerjarenperspectief uitzetten, komen tot stand in dialoog tussen het rectorale team en de Raad van Bestuur, de directies en de faculteiten. Omgekeerd is het aan de directies en faculteiten om hun beleidsplannen voortaan zo op te zetten dat ze bijdragen aan de realisatie van de institutionele doelstellingen.

Rector Rik Van de Walle: “Voor het eerst in de geschiedenis van onze universiteit zullen we een bestuursplan met langetermijndoelstellingen maken. De faculteiten en directies zullen die doelstellingen samen moeten waarmaken. De nadruk ligt hier op ‘samen’: dit is een verbindend verhaal, waarbij we de muren tussen de faculteiten en de directies die aan onze instelling bestaan, zullen afbreken. Niet bruusk, niet vanuit een top-down perspectief, maar vertrekkend vanuit een gezamenlijk gedragen visie waaraan elke faculteit en elke directie invulling geeft. Vanuit gedeelde ambities en met respect voor ieders rol en eigenheid de toekomst van de UGent uittekenen: dat is de kerngedachte van dit nieuwe bestuursmodel.”

Het managementoverleg wordt voortaan het verbindende overleg tussen het rectorale team, de directies en de faculteiten. Daar worden gezamenlijke adviezen geformuleerd en wordt er directe feedback gegeven. Ook voorziet het nieuwe bestuursmodel de mogelijkheid om zogenaamde ‘opdrachthouders’ aan te duiden, UGent’ers of externen die omwille van hun bijzondere expertise tijdelijk ingezet worden om een specifieke universiteitsbrede doelstelling te realiseren.

Vicerector Mieke Van Herreweghe: ”Ons participatief model, dat deel uitmaakt van het DNA van de UGent, vormt duidelijk de basis van dit nieuwe bestuursmodel. We behouden niet alleen de vertegenwoordiging van de geledingen in de hoogste bestuursorganen, op universitair niveau en in de faculteiten, meer nog: we versterken dit, door het managementoverleg voortaan te organiseren met decanen én directeurs en door de mogelijkheid in te bouwen om opdrachthouders aan te stellen, gekoppeld aan de universitaire doelstellingen.”

Info