Onderzoeksrapport Human Rights Center: verkiezingsprogramma van Vlaams Belang schendt mensenrechten

nieuw logo HRC (vergrote weergave)

nieuw logo HRC

(23-10-2019) Verschillende punten in het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang schenden de mensenrechten. Dat blijkt uit een rapport van zes juristen van de Universiteit Gent en de Universiteit Hasselt.

“In de nasleep van de verkiezingen van 26 mei 2019 rezen er heel wat vragen over de verenigbaarheid van het huidige Vlaams Belang-programma met de mensenrechten. Met dit rapport willen we een antwoord bieden op deze vragen.” Stijn Smet (UHasselt) 

De onderzoekers analyseerden het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang vanuit het perspectief van de jurist. Ze onderzochten in welke mate het programma schendingen bevat van het recht van de mensenrechten, zoals vervat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

"33 programmapunten bevatten één of meerdere duidelijke mensenrechtenschendingen. De schendingen situeren zich vooral binnen de thema’s godsdienst, migratie, sociale rechten en de rechten van verdachten en daders.” Ellen Desmet (UGent)

Verschillende programmapunten rond godsdienst schenden de godsdienstvrijheid en het verbod van discriminatie. Deze punten viseren allen de beoefening van de islam. Zo is het voorstel om enkel de erkenning van de islam in te trekken, maar niet die van andere erediensten, een ongeoorloofde directe discriminatie op grond van geloof.

Ook rond migratie doet het programma ernstige vragen rijzen vanuit mensenrechtenperspectief.

“Zo is het voorstel om migranten terug te sturen, aan de grens of op de Middellandse Zee bijvoorbeeld, zonder dat zij de mogelijkheid krijgen om een asielaanvraag in te dienen - de zogenaamde pushbacks -, in strijd met duidelijke rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hierover”, stelt Ruben Wissing (UGent).

Een aantal programmapunten betreffen discriminaties in het genot van sociale mensenrechten, zoals toegang tot sociale woningen, sociale zekerheid en kinderbijslag. Personen met een migratieachtergrond zouden hierdoor het meest getroffen worden.

Het voorstel om bij de toewijzing van sociale woningen voorrang te geven aan personen met de Belgische nationaliteit, is bijvoorbeeld een duidelijke discriminatie op grond van nationaliteit.

Ook de mensenrechten van verdachten en daders dreigen ondermijnd te worden door een aantal repressieve maatregelen in het programma.   Het programma voorziet bijvoorbeeld in de invoering van een 'bijzondere levenslange opsluiting', waardoor bepaalde categorieën van veroordeelden per definitie nooit zouden kunnen vrijkomen. De absolute onmogelijkheid om vervroegde vrijlating te kunnen aanvragen is echter in strijd met het verbod op onmenselijke en vernederende bestraffing.

Het volledige rapport is te lezen op de websites van het Human Rights Centre van de Universiteit Gent en van het Centrum voor Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt. Het rapport kwam tot stand via een doorgedreven methode van selectie, analyse en peer review door de participerende onderzoekers, aangevuld met raadpleging van enkele externe experts. De auteurs van het rapport zijn prof. Eva Brems (UGent), prof. Ellen Desmet (UGent), Benoit Dhondt (UGent), dr. Laurens Lavrysen (UGent), prof. Stijn Smet (UHasselt) en Ruben Wissing (UGent).

 

Meer info

Ellen Desmet, Universiteit Gent 
T 09 264 69 13
ellen.desmet@ugent.be

 

Stijn Smet, Universiteit Hasselt
T 011 26 87 57
stijn.smet@uhasselt.be