Externe commissie grensoverschrijdend gedrag UGent brengt advies uit

(19-12-2016) Eind juni 2016 stelde de UGent een externe commissie aan voor onafhankelijk advies naar aanleiding van meldingen van grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit.

Grensoverschrijdend gedrag is  een wijdverspreid probleem in de maatschappij: elke grote organisatie en elke universiteit kampt ermee. Het is duidelijk dat de UGent voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die betrekking hebben op de behandeling van grensoverschrijdend gedrag. Personeelsleden van de UGent kunnen een beroep doen op interne vertrouwenspersonen of op een externe preventieadviseur. Tegelijk is de universiteit zich ook bewust van haar voorbeeldfunctie in de maatschappij en wil ze meer doen.

 De externe commissie stelt maatregelen voor die uitgewerkt kunnen worden om slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag beter tegemoet te komen. De commissie bestaat uit Mireille Deziron (tot vorig jaar gedelegeerd bestuurder van Jobpunt Vlaanderen, nu zaakvoerder van Trigger-M), Sabine Vanoverbeke (juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht) en Luc Hanssens (voormalig CEO van de Accord Group, Belgium).

Hun advies komt er na onderzoek van beleidsdocumenten én gesprekken met mensen binnen en buiten de UGent.

 Advies

 • Bijkomende aanspreekpunten, naast de vertrouwenspersoon en de dienst preventie, zijn wenselijk. Het is aangewezen een (deeltijds) coördinator met een wetenschappelijke achtergrond aan te stellen. Die coördinator zal zich uitsluitend met deze problematiek bezighouden en richt zich zowel op personeelsleden als studenten. De coördinator kan de rector adviseren en het eerste aanspreekpunt worden voor mensen die een gesprek vragen met de werkgever.

 • Bij rekrutering, selectie en evaluatie van elk personeelslid worden 2 waarden beklemtoond, met name respect en leiderschap. Die waarden moeten vertaald worden in competenties en dat vergt een wat aangepast HR-beleid. De commissie adviseert om iemand te belasten met de coördinatie van deze opdracht.

 • Informatie over grensoverschrijdend gedrag moet gebundeld worden op één website.

 • Een herhaalde sensibiliseringscampagne is belangrijk. Het moet slachtoffers toelaten om op een makkelijker manier grensoverschrijdend gedrag te melden.

 • De UGent kan een specifieke gedragscode opstellen die wordt toegevoegd aan het arbeidsreglement.

 • De commissie vraagt de UGent om een situational judgement test die de gedragscode kan ondersteunen. De test laat toe om duidelijk te illustreren welk gedrag ongewenst of grensoverschrijdend is. De UGent heeft in de eigen faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen specialisten die deze test kunnen bouwen.

 • De UGent moet zoveel als mogelijk vermijden dat 1 op 1 gesprekken plaatsvinden in afgesloten, niet transparante ruimtes. Dit is een aandachtspunt bij  verbouwingen of nieuwbouw.

 • Op vraag van de UGent besteedde de commissie ook aandacht aan de studenten en stellen ze volgende maatregelen voor:
 1. De sensibiliseringsactie ondersteunen die uitgaat van ‘Zijn VZW’ en zich richt op studenten, deze actie loopt momenteel.
 2. Extra ruimte/vragen voorzien die betrekking hebben op de manier waarop lesgevers/assistenten omgaan met de studenten op de evaluatieformulieren die studenten gebruiken om de professoren en assistenten te beoordelen
 3. De studentenartsen en -psychologen vragen om specifiek voor deze problematiek door te verwijzen naar de coördinator.

 •  De UGent wordt gevraagd om te voorzien in een (extern) onafhankelijke servicecenter. In dat servicecenter kunnen zowel personeelsleden als studenten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken werden bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag terecht. De UGent kan overwegen om dit onafhankelijke servicecenter ook toegankelijk te maken voor andere hogescholen in Gent of daarbuiten.
 •  De commissie vraagt aan de UGent om na te gaan hoe haar eigen tuchtreglement verbeterd kan worden, waarbij het principe van responsabilisering van de leidinggevenden wordt gehonoreerd.

 Het volledige rapport van de externe commissie is hier te lezen.

Info

Voorzitster commissie

Mireille Deziron

mireilledeziron@gmail.com