De UGent geslaagd over de hele lijn voor de Instellingsreview

(23-03-2023) Net voor onze Dies Natalis krijgen we het mooie nieuws dat de UGent een positief rapport krijgt van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

De Universiteit Gent heeft een uitgebreid en goed functionerend systeem uitgebouwd om de kwaliteit van al haar opleidingen te monitoren en te borgen. Dat besluit de internationaal samengestelde commissie die in de afgelopen maanden de implementatie van ons onderwijsbeleid en onze kwaliteitszorg in eigen regie heeft beoordeeld.

Kwaliteitszorg en multiperspectivisme

In haar Instellingsreview heeft de NVAO vastgesteld dat de UGent-kwaliteitscultuur verankerd zit in de hele organisatiewerking: van opleidingen, over faculteiten, tot centrale diensten. Het gevoerde onderwijsbeleid sluit naadloos aan op onze onderwijsvisie en werkt stelselmatig richting onze onderwijsdoelen. De commissie oordeelt ook dat het evidence-based kwaliteitszorgsysteem werkt en dat het ons in staat stelt om de kwaliteit van elke opleiding zelf te monitoren, te ontwikkelen en te borgen. 

De commissie stelt vast dat de UGent haar monitoring heeft ontwikkeld langsheen zes instellingsbrede, strategische onderwijsdoelstellingen die voor elke opleiding fijnmazig en op maat ingevuld worden. Ze erkent ook het belang van multiperspectivisme binnen onze onderwijsvisie als het fundament voor onze andere onderwijsdoelen. Die strategische doelstellingen sijpelen, volgens het rapport, op holistische wijze door in de faculteiten en de opleidingen en worden daarin geoperationaliseerd, uitgevoerd en gemonitord in een goed uitgewerkt kwaliteitszorgsysteem. Dat systeem nodigt uit tot zelfreflectie en continu verbeteren, zegt de NVAO. 

Onderzoeksgedreven onderwijs

De commissie is lovend over de innovatieve kracht en het onderzoeksgedreven karakter van het onderwijs aan de UGent. Deze initiatieven worden ontwikkeld en gedragen door enthousiaste medewerkers. Het nieuwe personeelsbeleid zet hiertoe aan en ook het bevorderingsbeleid erkent excellentie in het onderwijs als een sterkte, zo stelt de commissie vast. 

De commissie moedigt de UGent aan om externe stakeholders systematisch te blijven betrekken bij zowel de opleidingsontwikkeling als de kwaliteitsbeoordeling. Via het multiperspectivisme leiden we studenten op die durven te denken. De commissie ziet nog meer mogelijkheden om deze doelstelling en het credo ‘Durf denken’ in onze communicatie verder te concretiseren en te verhelderen.  

 

Rik Van de Walle, rector Universiteit Gent: "De positieve evaluatie van de NVAO stemt me bijzonder trots. Het rapport oordeelt dat de Universiteit Gent blijk geeft van een kwaliteitscultuur op alle niveaus. Het erkent ons research-based onderwijs en looft het concept van multiperspectivisme als stevige basis voor al onze onderwijsdoelstellingen. Dat streven naar kwaliteit is een continue inspanning van alle UGent’ers. Ik wil iedereen die dit mooie resultaat mogelijk maakte uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet.” 
Agneta Bladh, voorzitter van de reviewcommissie: “The panel found that Ghent University convincingly has demonstrated strong commitment to quality culture and to continuous enhancement at all levels. The University shows robust provisions for quality assurance and to guarantee the quality of its study programmes through a very good in-house Quality Conduct system. The identity marker of the education vision, multiperspectivism, serves as baseline and roof for the other education objectives, operationalised, implemented and monitored in a coherent and robust system based on the PDCA-cycle. The panel is also impressed by the research-based approach to education and teaching at Ghent University and by the number and variety of innovative projects, which often involve societal partners locally, regionally, nationally and internationally. These initiatives are developed and taken forward by enthusiastic staff members, many of whom we met at the site visit.” 

Over de instellingsreview

Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geeft veel vertrouwen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om zelf in te staan voor het borgen van de kwaliteit van elke individuele opleiding. In ruil daarvoor doorlopen ze elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat de instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en zo adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. De instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. Zij onderzoeken tijdens meerdere bezoeken aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. Ook het systeem dat de instelling heeft opgezet om de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen te borgen (de eigen regie) is voorwerp van onderzoek.