Zes UGent'ers ontvangen ERC Consolidator Grant

(31-01-2023) Zes UGent-onderzoekers krijgen een ERC Consolidator Grant. Met deze belangrijke Europese onderzoeksbeurs kunnen zij hun grensverleggend onderzoek verderzetten.

321 onderzoekers wonnen een Consolidator Grant van het European Research Council (ERC). Onder hen zijn zes UGent-onderzoekers (met de klok mee): Diego Miralles, Michal Heller, Francis Impens, Cosmin Cercel, An Ghysels, en Wim Hardyns. Onze universiteit presteert hiermee opnieuw uitstekend, en laat enkel de grote instituten National Center for Scientific Research (CNRS), Max Planck Society en University of Cambridge voorgaan. De financiering - in totaal 657 miljoen euro - maakt deel uit van het EU-programma Horizon Europe. Met deze financiering kunnen uitstekende wetenschappers hun meest veelbelovende ideeën voortzetten.

De winnende projecten

An Ghysels: PASTIME

Tijd is belangrijk: het samenspel tussen snelle en langzame moleculaire processen bepaalt het lot van de levende materie (eiwitvouwing, medicijnopname, enz.). Het doel van het PASTIME-project is om de rol van tijd in biomedische processen goed te begrijpen. Daarom zal An de theoretische basis leggen voor geheugenreductie en -aanpassing in moleculaire simulaties. Deze nieuwe tijdconcepten zullen worden toegepast in de transportkinetiek van geneesmiddelen, zoals het (ont)binden van geneesmiddelen aan proteïnes en de permeatie van moleculen door celmembranen, maar de concepten zullen eveneens toepasbaar zijn om tijd te begrijpen in een vele andere moleculaire processen.

Wim Hardyns: BIGDATPOL

Sinds 2015 was professor Wim Hardyns een van de eerste criminologen die innovatief onderzoek deed naar big data en predictive policing. Vandaag is de kennis over big data policing in Europa nog steeds versnipperd, met een gebrek aan interdisciplinariteit en een gebrek aan wetenschappelijke evaluaties. In zijn door de ERC gefinancierd big data policing project 'BIGDATPOL' gebruikt Wim Hardyns historische en real-time gegevens om te voorspellen wanneer en waar het risico op nieuwe criminele feiten groot is.

Het overkoepelende doel van dit ERC-project is het integreren van statistisch-methodologische, criminologische, juridische en ethische voorwaarden in één evidence-based 3D-model. Dit model zal worden getest door verschillende gerandomiseerde gecontroleerde experimenten in Europese omgevingen. De aanpak van dit project is innovatief en radicaal anders omdat het transparant is wat betreft de voorspellende algoritmen, effectiviteit en juridische en ethische waarborgen. Het uiteindelijke doel van het evidence-based model is om zowel de academische wereld als de rechtshandhavingspraktijk te voorzien van richtsnoeren en aanbevelingen voor het bestuderen, toepassen en implementeren van big data policing. Deze ambitie is uitdagend en vernieuwend, aangezien het de eerste keer zal zijn dat in Europa, en zelfs wereldwijd, interdisciplinair onderzoek naar dit onderwerp wordt verricht. Wim Hardyns wil de resultaten dan ook presenteren als een Europese benchmark voor big data policing.

Francis Impens: MULTIMOYA

Het MULTIMOYA-project richt zich op een zeldzame aandoening genaamd Moyamoya, met als doel om de etiologie van deze mysterieuze ziekte op te helderen. Moyamoya wordt gekenmerkt door een progressieve vernauwing van slagaders aan de basis van de hersenen wat leidt tot beroertes bij getroffen patiënten. Hoewel genetische mutaties in ringvingereiwit 213 (RNF213) een risicofactor zijn voor Moyamoya, blijven verdere onderliggende mechanismen van de ziekte onduidelijk.

Onlangs ontdekte het laboratorium van Francis Impens dat het RNF213 eiwit een sterke antibacteriële activiteit vertoont. Dit wijst op een mogelijk belangrijke rol voor de immuunrespons tegen infecties in de ontwikkeling van Moyamoya. Voortbouwend op deze bevindingen zal MULTIMOYA geavanceerde multi-omics analyses uitvoeren op cellen van Moyamoya-patiënten om het verband tussen RNF213, infectie, immuniteit en arteriële vernauwing te onderzoeken. Op deze manier zal MULTIMOYA nieuwe inzichten verschaffen in fundamentele processen die cellulaire immuniteit koppelen aan vaatpathologie, wat kan leiden tot nieuwe behandelingsstrategieën voor miljoenen mensen die drager zijn van founder-mutaties in RNF213.

Michal Heller: High-TheQ 

Een typisch voorbeeld van een fenomeen buiten evenwicht, is het gieten van koud water in een kop hete thee om ze een drinkbare temperatuur te geven. Naarmate de tijd verstrijkt, zal de thee zich op een tussentemperatuur stabiliseren, die ongeveer constant is in het hele volume. Hoe evenwichten ontstaan, is ook een centrale vraag bij hoogenergetische verschijnselen die op aarde onderzocht worden in deeltjesversneller-experimenten. Botsingen van atoomkernen bij RHIC en LHC brengen materie in toestanden die enkel bestonden in het vroege heelal. Bij dergelijke hoge energieën heeft materie heel andere eigenschappen dan we op aarde gewoon zijn. In het bijzonder smelten de protonen en neutronen uit de atoomkernen, en vormen een oervloeistof.

De enige manier om zulke omstandigheden op aarde na te bootsen is zo'n onevenwicht. Het doel van High-TheQ is het bestaan van deze onevenwicht-attractoren na te gaan in meer realistische theoretische modellen en hun onderlinge relaties te begrijpen.

Diego Miralles: HEAT

Hittegolven en droogte verlopen alsmaar meer synchroon. In onze opwarmende wereld drogen bodems sneller uit, waardoor de lucht verder opwarmt. Deze samengestelde droogte-hitte gebeurtenissen verspreiden zich als een lopend vuurtje: uitdroging bovenwinds kan hittestress veroorzaken bij bevolkingsgroepen die zich honderden kilometers benedenwinds bevinden. Wat zijn de fysische mechanismen die deze samengestelde gebeurtenissen aandrijven en hittestress veroorzaken in samenlevingen? Kunnen we deze gebeurtenissen weken tot maanden van tevoren voorspellen met behulp van recente technologische vooruitgang? Kan intelligent landbeheer de intensiteit en frequentie van toekomstige gebeurtenissen verminderen?

In HEAT streven Diego Miralles en zijn team deze vragen te beantwoorden door een combinatie van satellietgegevens, fysische atmosfeermodellen, kunstmatige intelligentie en geavanceerde klimaatmodel simulaties. HEAT zal de paraatheid en veerkracht tegen extreme hitte en droogte vergroten door nauwkeurige seizoensgebonden voorspellingen, inzicht in mechanismen en strategieën voor landbeheer te verschaffen om toekomstige hitte stress gebeurtenissen en zijn gevolgen voor samenlevingen te beperken.

Cosmin Cercel: EMERGE

EMERGE bestudeert de geschiedenis van de noodwetgeving in de afgelopen eeuw in Europa. Traditioneel wordt de noodsituatie gezien als een mechanisme dat slechts tijdelijke en beperkte effecten heeft op rechtsstelsels: zodra de crisis voorbij is, worden de grondrechten en het grondwettelijke proces hersteld. De kernbewering van het project is dat de noodsituatie langdurige effecten heeft die de crisis overleven. Ze beïnvloeden ons begrip van mensenrechten, het beginsel van de rechtsstaat en constitutionele praktijken. Door de contexten, actoren en wetten van noodsituaties in 5 landen in Europa sinds 1914 te bestuderen, zal EMERGE een juridisch-historische verklaring bieden van hoe de ervaring van noodsituaties de constitutionele en politieke culturen in Europa in de afgelopen eeuw heeft gevormd.

ERC Consolidator Grants 

"ERC Consolidator Grants ondersteunen onderzoekers in een cruciale periode van hun carrière, versterken hun onafhankelijkheid, versterken hun teams en helpen hen zich te vestigen als leiders op hun gebied. En deze steun geeft hen vooral de kans om hun wetenschappelijke dromen na te jagen", aldus Maria Leptin, President van het ERC

De subsidies zullen worden geïnvesteerd in wetenschappelijke projecten in alle onderzoeksdisciplines, van ingenieurswetenschappen tot biowetenschappen en menswetenschappen. De laureaten zullen hun projecten uitvoeren aan universiteiten en onderzoekscentra in 18 EU-lidstaten, plus andere landen die met Horizon Europe zijn geassocieerd. 2222 onderzoekers deden mee aan deze oproep, en de voorstellen werden beoordeeld door panels van gerenommeerde onderzoekers uit de hele wereld. De subsidies zullen ongeveer 1950 banen opleveren voor postdoctorale bursalen, promovendi en ander personeel van de gastinstellingen.

Ontdek alle Consolidator Grants

Jouw ERC project aan UGent?

Het ERC werd in 2007 door de Europese Unie werd opgericht, en is de belangrijkste Europese financieringsorganisatie voor grensverleggend onderzoek van topniveau. Het financiert creatieve onderzoekers van alle nationaliteiten en leeftijden om projecten uit te voeren in heel Europa. Het ERC biedt vier kernsubsidieregelingen: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants en Synergy Grants. Met de aanvullende "Proof of Concept"-subsidieregeling helpt het ERC bursalen de kloof te overbruggen tussen hun baanbrekend onderzoek en de eerste fasen van commercialisering . Het ERC wordt geleid door een onafhankelijk bestuursorgaan, de Wetenschappelijke Raad, waarin ook VIB-UGent professor Dirk Inzé zetelt. Sinds 1 november 2021 is Maria Leptin voorzitter van het ERC. Het totale ERC-budget van 2021 tot 2027 bedraagt meer dan 16 miljard euro, als onderdeel van het 'Horizon Europa' programma, onder de verantwoordelijkheid van de Europese commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugdzaken, Mariya Gabriel.

Onderzoekers binnen en buiten UGent die een ERC  Grant willen aanvragen met onze universiteit als gastinstelling, kunnen contact opnemen met het EU-team voor advies en ondersteuning.

In 2022 rondde de UGent de kaap van 100 ERC grantees. Lees meer!

Contact