Onderzoek bij 1600 Vlaamse scholieren onthult dat bijna de helft zich slachtoffer voelt van pesten

(13-06-2018) Jongeren vragen aandacht voor de pestproblematiek en voor de psychologische impact en het leed van slachtoffers. Ze wensen dat er meer belang wordt gehecht aan preventie, sensibilisering en ondersteuning.

pesten 1Een nieuwe studie over pesten en cyberpesten, gemaakt door masterstudenten Meertalige Bedrijfscommunicatie aan de Universiteit Gent brengt de pestproblematiek bij de Vlaamse jeugd en de tekortkomingen inzake preventie en sensibilisering in kaart. J

 

Schoolgaande jongeren uit het secundair onderwijs zijn vragende partij voor een preventief, meer doortastend en duurzaam antipestbeleid op school.  

 

Het onderzoek wijst ook op het pijnlijke gebrek aan continue sensibilisering van de jongeren en de grote nood aan gepaste hulp voor jongeren die met (cyber)pesten te maken krijgen. Het onderzoeksteam pleit voor een vaste structuur en een degelijke financiële ondersteuning voor méér preventie, sensibilisering op maat van de jeugd en ondersteuning voor bijstanders, ouders, leerlingenbegeleiders, leerkrachten, trainers  en jeugdwerkers, zodat ook zij hun verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen.    

     

Dit onderzoek van de Universiteit Gent maakt duidelijk dat:

pesten 2
 • de cijfers voor pesten en cyberpesten bij jongeren aanzienlijk hoog liggen en dat heel veel jongeren er mee te maken krijgen
 • jongeren zwaar aan het probleem tillen en willen dat de samenleving meer doet om pesten en cyberpesten te helpen voorkomen en af te stoppen; ze willen campagnes op hun maat en met oog voor wat slachtoffers meemaken
 • jongeren, als ze hieromtrent hulp zoeken, ze vooral gewonnen zijn voor een face-to-face contact
 • vrienden, nabije familie (ouders, broers en/of zussen) en leerlingenbegeleiders de top 3 van de meest wenselijke hulp- of steunfiguren blijven
 • jongeren aandringen op het versterken en verduurzamen van het anti(cyber)pestbeleid in scholen
 • jongeren ook met betrekking tot de campagnes zelf verantwoordelijkheid willen nemen.   

 

Vlaams Netwerk 'Kies Kleur Tegen Pesten'

 

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten grijpt deze onderzoeksresultaten aan om aan te dringen op een krachtdadiger en gedurfder beleid.  In naam van haar partnerorganisaties en met het oog op het structureel terugdringen van de (cyber)pestcijfers, bepleit het netwerk de volgende doelen:  

 

 • Elke school moet het voor elkaar krijgen om, zoals het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind het stelt, aan al haar leerlingen een veilige en stimulerende leeromgeving aan te bieden: in een goede school hoort pesten niet thuis . Elke school moet de ambitie kunnen waarmaken om een beleid uit te werken dat de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleert en erop gericht is (cyber)pesten en elke andere vorm van kwetsend, grensoverschrijdend gedrag te helpen terugdringen.  
 • Omdat scholen (zorgteams, clb-medewerkers, leerlingen en ouders), sportverenigingen en jongerenorganisaties een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en aanpakken van (cyber)pesten, is het van groot belang dat ze kunnen terugvallen op de ondersteuning van een ‘kenniscentrum grensoverschrijdend gedrag’: dit centrum zou de opdracht en de middelen moeten krijgen om aan onderzoek te doen, instrumenten uit te werken en ondersteuning te bieden aan elke doelgroep. Dit kenniscentrum ontsluit nieuwe inzichten, ontwikkelt tools en zorgt ervoor dat beleidsmakers (op alle beleidsniveaus) een inhoudelijk kompas in handen krijgen dat hen toelaat hun beleid permanent te optimaliseren.
 • Al wie met kinderen en jongeren aan de slag gaat (kinderopvang, onderwijs, sport, jeugdwerk, …) moet tijdens haar/zijn opleiding een voldoende sterke basis meekrijgen zodat zij/hij inzicht heeft in het wat, hoe en waarom van pestgedrag en de mogelijke gevolgen ervan op de rechtstreeks betrokkenen en hun directe omgeving (klas, gezin, …). Het komt erop aan hen inzicht en skills mee te geven die hen in staat stellen om goed met groepen om te gaan (verbindend communiceren, groepsdynamiek bespelen, …), pestgedrag (in alle varianten) te leren herkennen en er gepast op te reageren. De diverse opleidingen moeten dit luik integreren in hun basisopleiding.
 • Omdat de praktijk leert dat pestsituaties durven escaleren dringt het netwerk erop aan om een centraal meldpunt te installeren waar kinderen, jongeren, ouders, opvoeders, scholen, sportclubs en jeugdorganisaties terecht kunnen voor hulp en advies bij ernstige, acute problemen.  
 • Volgehouden sensibilisatiecampagnes zijn nodig via de klassieke en de nieuwe media. Het is van essentieel belang om kinderen en jongeren hierbij actief te betrekken en - via positieve rolmodellen - op weg te zetten naar actief burgerschap en het respectvol omgaan met anderen. Het positief omarmen van diversiteit en het geweldloos hanteren van conflicten zijn subthema’s die extra aandacht verdienen.    

 

 

Info

Gie Deboutte
Voorzitter Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten
M 0473 64 22 08
 

Josie Vranken
Masterstudente Meertalige Bedrijfscommunicatie  
M 0474 65 72 19  
Lees meer artikels over: