Sexist street harassment and the law in Belgium: legal assumptions and lived realities.

Promovendus/a
Yaiza Janssens
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht
Curriculum
Master of Laws in de rechten, UGent, 05-07-2010
Academische graad
Doctor in de Rechten
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Eva Brems, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22)
Examencommissie
Prof. dr. Michel Tison, Voorzitter/Decaan - Prof. dr. Eva Brems, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22) - Prof. dr. Patrick Humblet, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (RE23) - Prof. dr. An Cliquet, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22) - dr. Giselle Corradi, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22) - Prof. dr. Jogchum Vrielink, Université Saint-Louis - Prof. dr. Liesbet Stevens, KULeuven - Prof. dr. Tamar Fisher, Erasmus University Rotterdam

Korte beschrijving

België was het eerste land ter wereld met een strafrechtelijk verbod tegen seksisme en straatintimidatie. De wet heeft een breder toepassingsgebied, namelijk seksisme in de publieke ruimte, maar werd in de eerste plaats ontworpen om de kwestie van straatintimidatie van vrouwen aan te pakken. De wet kwam ook tot stand zonder enige empirische basis of enig onderzoek naar de prevalentie, uitingsvormen van en ervaringen met de problematiek van seksisme in de ruime zin en (seksistische) straatintimidatie meer specifiek. Dit onderzoek heeft twee hoofddoelstellingen, enerzijds om de impliciete en expliciete veronderstellingen van de wetgever te achterhalen en te onderzoeken in welke mate deze overeenstemmen met de percepties, ervaringen en subjectieve beleving van straatintimidatie door vrouwen; en anderzijds om te achterhalen wat de gewenste rol van het recht in deze context is volgens regelmatige doelwitten van straatintimidatie (gebaseerd op 40 semi-gestructureerde interviews). Belgium was the first country in the world with a criminal prohibition against sexism and street harassment. The law has a broader scope, namely public sexism, but was primarily designed to tackle the issue of street harassment against women. The law was heavily contested and came into being without any empirical basis or research on the prevalence, manifestations of and experiences with the issue of sexism in the broad sense and (sexist) street harassment more specifically. This research has two main objectives, on the one hand to assess the implicit and explicit assumptions made by the legislator and to review to what extent they correspond to the perceptions, experiences and subjective experience of street harassment by women; and on the other hand to assess the desired role of the law in this context according to (frequent) targets of street harassment (based on 40 semi-structured interviews).

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 18 september 2018, 17:00
Waar
Filmplateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent

U wordt vriendelijk verzocht om uw aanwezigheid te bevestigen tegen uiterlijk 15/09/2018, via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/dvYaiza You are kindly requested to confirm your presence at the latest by 15/09/2018 via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/dvYaiza