The conventional pig as juvenile animal model for paediatric preclinical pharmacokinetic studies: Focus on hepatic metabolism, using ibuprofen as model drug

Promovendus/a
Joske Millecam
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie
Curriculum
Joske Millecam werd geboren op 20 oktober 1991 te Brugge. Na het beëindigen van het algemeen secundair onderwijs aan het Sint-Jozefsinstituut-college te Torhout, richting Wetenschappen–Wiskunde 8 uur, startte ze in 2009 met de studies Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Joske behaalde in 2014 het diploma van Master of Science in de Biomedische Wetenschappen met grote onderscheiding. Na vijf jaar studies over het multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek, behaalde Joske een IWT beurs voor haar doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie van de Faculteit Diergeneeskunde (UGent). Joske haar project kadert binnen het SAFE-PEDRUG project (www.safepedrug.eu), dat als algemeen doel heeft om de pediatrische geneesmiddelen-ontwikkeling te stimuleren en verbeteren. Joske is auteur en medeauteur van meerdere wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften en ze presenteerde haar onderzoeksresultaten op verschillende nationale en internationale congressen. Tijdens haar doctoraat was Joske ook promotor en co-promotor van meerdere masterthesissen voor de Faculteiten Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen. In 2019 vervolledigde ze het trainingsprogramma van de Doctoral Schools of Life Sciences and Medicine van de Universiteit Gent.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. S. Croubels Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. dr. M. Devreese Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. dr. F. Gasthuys Voorzitter van de examencommissie, Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. dr. K. Chiers Faculteit Diergeneeskunde, UGent Dr. P. De Cock Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent Prof. dr. R. Gehring Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht Prof. dr. J. Van Bocxlaer Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, UGent Prof. dr. S. Van Cruchten Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen, UAntwerpen

Korte beschrijving

De Algemene Introductie van dit proefschrift geeft een overzicht van de ontwikkeling van pediatrische geneesmiddelen, de geschiedenis en de huidige praktijk. Het Algemene Doel van dit proefschrift was om te evalueren of het juveniele conventionele varken gebruikt kan worden als preklinisch diermodel om de hepatische biotransformatie van geneesmiddelen in de pediatrische populatie te evalueren. Hiervoor werden zowel de in vitro als in vivo ontogenie van de biotransformatie processen in de lever bestudeerd, met focus op de belangrijkste cytochroom P450 (CYP) enzymen. In Hoofdstuk I werd de in vitro ontogenie van de CYP enzymen onderzocht. Zowel de CYP activiteit als de eiwitabundantie werd bepaald in levermicrosomen van telkens 16 conventionele varkens (8 ♂,8 ♀) per leeftijdsgroep: 2 dagen, 4 weken, 8 weken en 6-7 maand. Deze leeftijdsgroepen in het varken komen overeen met neonaten, zuigelingen, kinderen en adolescenten, respectievelijk. De hepatische schalingsfactor, microsomaal eiwit per gram lever (MPPGL) werd ook bepaald om te corrigeren voor de enzymen die verloren gaan tijdens het verwerkingsproces van de microsomen. Naast de in vitro ontogenie van de CYP enzymen, had dit proefschrift ook tot doel om de in vivo ontogenie van de biotransformatie processen en de veiligheid na meerdere toedieningen van ibuprofen (IBU) te onderzoeken. Hoofdstuk II bespreekt de plaatsing en het gebruik van een gastrostomie sonde in varkens met een lichaamsgewicht variërend van 2,4 kg tot 161 kg, als manier om eenvoudig geneesmiddelen oraal toe te dienen aan varkens.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 20 juni 2019, 17:00
Waar
Auditorium 1 Hoogbouw, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 7 juni 2019 per e-mail naar joskemillecam@gmail.com