Open-Channel Flow Past a Lateral Cavity: Experimental Study of Mass Exchange and Free-Surface Seiching

Promovendus/a
Lukas Engelen
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Master of Civil Engineering, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Stroming in een open kanaal langs een zijdelings bekken: experimentele studie van massa-uitwisseling en schommelingen van het vrij oppervlak
Promotor(en)
prof. Tom De Mulder, vakgroep Civiele Techniek
Examencommissie
voorzitter ereprof. Ronny Verhoeven (eredecaan) - prof. Didier Bousmar (Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve & Service Public de Wallonie, Châtelet) - prof. Tom De Mulder (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Michel De Paepe (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Emmanuel Mignot (Université de Lyon & Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon, Villeurbanne, France) - prof. Peter Troch (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Jeroen van Beeck (von Karman Instituut, Sint-Genesius-Rode)

Korte beschrijving

Voor zowel economische als ecologische doeleinden is het belangrijk om massatransport (bv. nutriënten, verontreinigende stoffen of sedimenten) in riviernetwerken te begrijpen en te voorspellen. Hierbij is het algemeen gekend dat zijdelingse bekkens (haven, dokken, kribvakken, ...) in een rivier een belangrijke invloed hebben op het lokale snelheidsveld, alsook op het transport van opgelost of zwevend materiaal in de hoofdstroom. Om het massatransport in rivieren te onderzoeken wordt in de praktijk vaak een vereenvoudigde 1D modellering toegepast, waarbij de invloed van een zijdelings bekken wordt meegenomen door middel van een zogenaamde massa-uitwisselingscoëfficiënt. Daarnaast is fysisch inzicht in de massa-uitwisselingsmechanismen onontbeerlijk voor een goed ontwerp en beheer van zulke zijdelingse bekkens. In dit experimenteel onderzoek worden geavanceerde meet- en analysetechnieken (3D Particle Tracking Velocimetry, Lagrangiaanse analyse van massa-uitwisseling en een optische refractie-gebaseerde oppervlakte-reconstructietechniek) ontworpen, gevalideerd en geïmplementeerd om de 3D stroomsnelheden, het deeltjes-transport en de tijdsafhankelijke vorm van het vrij wateroppervlak op te meten. De ontwikkelde methodes worden toegepast in twee laboratorium-proefopstellingen om zo nauwkeurig de belangrijkste 3D stromingsfenomenen en transport-karakteristieken te onderzoeken en zo meer fundamenteel inzicht te verkrijgen. Daarnaast wordt in huidig werk een meer betrouwbare onderzoeksmethodologie ontwikkeld om de massa-uitwisselingscoëfficiënt te bepalen en zodoende 1D modelleringresultaten te verbeteren.

Praktisch

Datum
Maandag 28 september 2020, 16:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be