Onderzoek en privacy

De Belgische Privacywet uit 1994 legt beperkingen en verplichtingen op met het oog op een deontologisch verantwoorde manier van het verwerken van persoonsgegevens.

De nieuwe Europese privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR), verandert in essentie weinig aan de principes, ook al worden nu een paar andere accenten gelegd.  Zo werd de vroegere verplichte aangifte bij de Privacycommissie vervangen door een interne documentatieplicht.

  • In het verleden werden vanuit de Privacycommissie drie algemene brochures ontwikkeld omtrent het toepassen van de privacywetgeving in onderzoekscontext. De eerste brochure behandelt vooral statistisch en sociologisch onderzoek (Vademecum voor de onderzoeker), de twee andere spitsen zich toe op historisch onderzoek en biomedisch onderzoek. Deze publicaties zijn nog steeds nuttig, maar er wordt nu gewerkt aan een update van de documentatie in het licht van de AVG.
  • De Generieke gedragscode voor verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie die van kracht is aan de UGent, geeft alvast de algemene principes weer die ook moeten toegepast worden bij academisch onderzoek.

Samen met de partnerinstellingen van de VLIR werkt de UGent op dit moment aan een heldere gedragscode specifiek voor academisch onderzoek (publicatie verwacht in de 2e helft van 2018). Binnenkort zullen ook meer praktische richtlijnen ter beschikking komen, bijv. voor het register van verwerkingsactiviteiten (kaderend binnen Research Data Management) en voor gedetailleerde privacy-gerelateerde risico-analyses door middel van een zogenaamde gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

Tenslotte, in afwachting van het opzetten van een duidelijke en meer uitgebreide structuur voor ondersteuning, kunnen alle vragen over de toepassing van de privacywetgeving gericht worden aan het decanaat van jouw faculteit. Het decanaat zal de vragen bundelen, en antwoorden op veel voorkomende vragen in het kader van academisch onderzoek zullen in de loop van de komende maanden hier online beschikbaar gesteld worden.