Gezamenlijk doctoraat

Een gezamenlijk doctoraat (ook wel een "Joint PhD" of "co-tutelle doctoraat" genoemd) is een doctoraat dat uitgereikt wordt door twee (of meer) verschillende instellingen die gezamenlijk de verantwoordelijkheid opnemen inzake de begeleiding, coördinatie, en evaluatie van het doctoraatsonderzoek.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een samenwerkingsovereenkomst tussen de doctoraatsstudent, de promotoren (een aan elke betrokken instelling) en de verschillende instellingen voor hoger onderwijs. Er wordt ofwel een gezamenlijk ofwel een dubbel diploma uitgereikt. In beide gevallen wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partnerinstellingen duidelijk vermeld op het officiële diploma.

Overweegt u een gezamenlijk doctoraat?

Overeenkomsten voor gezamenlijke doctoraten kunnen afgesloten worden

 • Aan het begin van het doctoraatsonderzoek,
 • Terwijl het doctoraatsonderzoek al lopende is,
 • En zelfs aan het einde van het doctoraatsonderzoek, op voorwaarde dat er voldaan is aan de minimumvereisten van de Universiteit Gent en de partnerinstelling(en) (zie hieronder)

Zowel UGent studenten als studenten die ingeschreven zijn aan andere universiteiten kunnen de procedure voor een gezamenlijk doctoraat opstarten.

De Universiteit Gent kan ook de diplomerende partner zijn bij gezamenlijke doctoraten tussen partnerinstellingen van de Associatie Universiteit Gent enerzijds en Vlaamse, Belgische, of internationale universiteiten anderzijds.

Omdat de specifieke tewerkstellingssituatie aan de UGent en alle gerelateerde sociale zekerheid kwesties afhankelijk zijn van de manier waarop het doctoraatsonderzoek gefinancierd wordt, vragen wij aan de doctoraatsstudent om de Directie Personeel en Organisatie (dpo@ugent.be) te contacteren.

Bepalingen en voorwaarden

De Universiteit Gent heeft een set van minimumvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn vooraleer een overeenkomst voor een gezamenlijk doctoraat afgesloten kan worden.

De doctoraatsstudent moet

 • Een doctoraatsonderzoeksvoorstel hebben dat goedgekeurd werd door de UGent. In het contract wordt gespecificeerd wanneer de faculteit goedkeuring gegeven heeft
 • Een promotor hebben aan elke partnerinstelling
 • Zich inschrijven aan elke partnerinstelling en dus het studiegeld betalen
 • Minstens 6 maanden aan elke partnerinstelling onderzoek doen
 • Het proefschrift verdedigen aan een van de partnerinstellingen

Bij een samenwerking met een andere Vlaamse universiteit kan de student vrijgesteld worden van het inschrijvingsgeld aan een van de partnerinstellingen. Als dit het geval is, dan wordt dit opgenomen in het contract.

Het diploma kan ofwel een gezamenlijk diploma (een diploma dat door elke partnerinstelling getekend wordt) ofwel een dubbeldiploma (twee diploma's met de naam van de partnerinstelling duidelijk vermeld zodat ze niet voor twee aparte diploma's kunnen worden gehouden) zijn.

Meer informatie: Besluit m.b.t. gezamenlijke doctoraten

Mensenrechtentoets

Mensenrechtenbeleid Universiteit Gent

Om er voor te zorgen dat de UGent geen onderzoek voert dat potentieel zou kunnen leiden tot schendingen van mensenrechten worden (kandidaat)-promotoren gevraagd om de Mensenrechtentoets Meldingsfiche in te vullen.

Voor vragen of advies over deze meldingsfiche kunnen (kandidaat-)promotoren terecht bij de UGent Commissie Mensenrechtenbeleid (mensenrechtenbeleid@ugent.be)

De Universiteit Gent kiest er bewust voor om geen samenwerkingen uit te sluiten op basis van het land waarin een partnerinstelling zich bevindt. Dit sluit echter niet uit dat de UGent zich in de toekomst kan aansluiten bij een academische boycot van een bepaald land.

Procedure

A. Controleer bevoegdheid

Neem eerst contact op met de centrale administratie van de partnerinstelling om na te vragen of zij gezamenlijke doctoraten kunnen uitreiken.

B. Promotor

Zorg ervoor dat je een promotor hebt aan beide partnerinstellingen.

C. Goedkeuring (incl. aanvraagprocedure)

Er zijn twee processen die je moet doorlopen om jouw doctoraatsonderzoek te laten goedkeuren. Wij raden je aan om deze processen parallel op te starten.

1. Academische inschrijving, goedkeuring van het onderzoeksplan, en promotor

Alle internationale kandidaten moeten een (voornamelijk administratieve) toelatingsprocedure doorlopen waarbij de academische aspecten van jouw aanvraag geëvalueerd zullen worden (diploma equivalenties, onderzoeksvoorstel, taalcompetenties).

Na afloop van die procedure krijg je een toelatingsbrief van de studentenadministratie. Dat bewijs heb je nodig voor eventuele visumaanvragen en voor de inschrijving aan de UGent. Het is ook mogelijk dat jouw beursinstelling of financierder bewijs wil van het feit dat je toegelaten bent als doctoraatsstudent

Deze toelatingsprocedure kan online worden opgestart door (kandidaat-)promotoren procedure door registratie van de kandidaat in OASIS.

 

2. Opstellen van het "joint PhD" contract

Om het contract op te stellen moet ofwel de student ofwel de promotor contact opnemen met jointPhD@UGent.be.

Geef altijd de volgende gegevens mee:

 • Namen van beide promotoren (inclusief contactgegevens)
 • Partnerinstellingen (inclusief contactgegevens)
 • Naam van het doctoraat aan de Universiteit Gent

Elk contract wordt afzonderlijk opgesteld, en getekend door de student, de promotoren, de decaan van de betrokken UGent faculteit, en de rector van elke deelnemende universiteit. Het bevat elementen zoals: vorm van het diploma, auteursrechten bij publicaties en intellectueel eigendom, de plaats van verdediging, studiegelden, enzovoort.

Financiering voor doctorandi

Op de onderzoeksfinanciering pagina staat een overzicht van de verschillende financieringsmogelijkheden voor onderzoek aan de UGent.

Meer informatie over de richtlijnen en procedures voor financiering voor inkomende mobiliteit kan u op deze pagina terugvinden.

Contact

jointPhD@UGent.be

Related content