Gevraagde financiering

Er kan een aanvraag gedaan worden voor basisuitrusting met een maximale waarde van €150.000 (BTW inclusief).

Kostprijs van de gevraagde basisuitrusting

  • Vermeld hier de totale kostprijs van de gevraagde basisuitrusting. Indien mogelijk geef een opsplitsing tussen de basisuitrusting en mogelijke uitbreidingsmodules of opties.
  • In bijlage dient minimaal één prijsofferte toegevoegd te worden.

Gevraagde financiering aan het BOF en eventuele cofinanciering

  • In de eerste tabel dient een globaal overzicht gegeven te worden van de gevraagde financiering bij het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) en de eventuele cofinanciering via parallelle aanvragen bij andere financieringsinstanties en/of via bestaande UGent Grants codes/kassen. Vermeld in dat geval de desbetreffende kostendrager waarmee een gedeelte van de basisuitrusting gefinancierd zal worden.
  • Indien bij andere instanties (een deel van de) basisuitrusting werd gevraagd dient dit met volledige opgave van gegevens, en de eventueel reeds toegekende financiering, vermeld te worden in de tweede tabel. Eén exemplaar van de parallelle aanvraag dient bij het dossier gevoegd te worden als aparte bijlage.
  • De goedkeuring ten laste van het BOF kan gebeuren onder de opschortende voorwaarde van de toekenning van de andere (gedeeltelijke) financiering.

Parallelle aanvragen voor het volledige bedrag

  • Vermeld indien bij het BOF of andere financieringsinstanties reeds een aanvraag ingediend werd voor het volledige bedrag van dezelfde basisuitrusting. In dit geval kan de Onderzoeksraad beslissen om bij honorering slechts voorwaardelijk toe te kennen, i.e. op voorwaarde dat de parallelle financieringsaanvraag niet wordt toegekend. Eenzelfde project kan immers niet twee keer betoelaagd worden.
  • Eén exemplaar van deze parallelle aanvraag dient bij het dossier gevoegd te worden als aparte bijlage.