Gegevens met betrekking tot de gevraagde basisuitrusting

Betreft de aanvraag vervanging of uitbreiding van bestaande basisuitrusting of de aanschaf van nieuwe basisuitrusting? (max 0,5 blz.)

Geef aan of er in de aanvraag vervanging van bestaande basisuitrusting door basisuitrusting van hetzelfde type (of een meer actuele versie) wordt gevraagd, de uitbreiding van bestaande basisuitrusting of de aanschaf van nieuwe basisuitrusting (v.b. introductie van nieuwe techniek). Licht toe.

Beschrijving van de gevraagde basisuitrusting (max 1,5 blz.)

Beschrijf de aangevraagde basisuitrusting met opgave van technische specificaties.
Vermeld of er vergelijkbare basisuitrusting aanwezig is in de onmiddellijke omgeving van de onderzoeksgroep(en) van de aanvrager of aan de UGent in het algemeen. Specificeer in dat geval nader in welke mate de aanvrager(s) al dan niet toegang hebben tot de bestaande uitrusting en verduidelijk de noodzaak/meerwaarde om zelf over deze basisuitrusting te beschikken voor de uitvoering van het onderzoekswerk.

Gebruik en potentiële gebruikers van de gevraagde basisuitrusting (max 1 blz.)

Geef aan welke potentiële personen/onderzoeksgroepen aan de UGent gebruik zullen kunnen maken van de basisuitrusting, in welk kader (onderzoek/onderwijs/dienstverlening) en licht dit kort toe.

Kwalificaties van de voorgestelde onderzoeksgroep

Context en strategie in relatie tot het ingediende voorstel (max 1 blz.)

Situeer de gevraagde basisuitrusting in het kader van de verschillende onderzoeksonderwerpen die relevant zijn voor de aanvraag en die momenteel door de onderzoeksgroep(en) worden bestudeerd of in de toekomst bestudeerd zullen worden. Eventuele andere onderzoeksonderwerpen die tot de expertise van de onderzoeksgroep(en) behoren kunnen hier ook opgelijst worden. Wanneer het een volledig nieuw onderwerp betreft voor de onderzoeksgroep(en) dan moet dit kort toegelicht en gemotiveerd worden.


Desgevallend afzonderlijk in te vullen door de promotor en de copromotor(en).

Eventuele andere elementen die uw aanvraag ondersteunen (max 0,5 blz.)

Vermeld eventuele speciale capaciteiten of opportuniteiten van de gevraagde basisuitrusting, die eerder in de aanvraag nog niet aan bod kwamen, en het voorstel kracht bij zetten (vb. innovatief karakter van de gevraagde basisuitrusting, uitzonderlijk rendement, etc..).