Doctoraatsmandaten

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) kent de Universiteit Gent jaarlijks 50 nieuwe doctoraatsmandaten toe aan predoctorale onderzoekers met het oog op het behalen van een doctoraat.

Eerste aanvraag

 • Startdatum: 1 oktober 2018
 • Deadline: 3 mei 2018  (23.59 uur - Belgische tijd)
 • Financiering en looptijd:
  • Het mandaat omvat een termijn van 2 x 2 jaar. Na een positieve evaluatie van de eerste termijn kan het mandaat voor een tweede termijn van maximaal 2 jaar worden verlengd. Kandidaten die in aanmerking komen voor verlenging van hun mandaat worden gedurende het tweede mandaatjaar uitgenodigd om een verlengingsaanvraag in te dienen.
  • De toegekende financiering varieert naargelang de familiale situatie van de onderzoeker. De maandelijkse toelage van een mandaathouder bedraagt gemiddeld € 2.070. Ten behoeve van het onderzoek wordt aan de promotor een forfaitair bedrag van €310 per beursmaand aan werkingsmiddelen toegekend.
 • Wie kan een aanvraag indienen?
  • Geen restricties op vlak van nationaliteit, leeftijd of onderzoeksdomein
  • Enkel voor kandidaten met uitmuntende studieresultaten gedurende de gehele studieloopbaan

  De oproep BOF-doctoraatsmandaten is zeer competitief. Om in aanmerking te komen dient de kandidaat bij voorkeur ten minste tot de top 15% beste studenten van de cohorte van afstuderen te behoren voor wat betreft alle behaalde diploma’s. Kandidaten met een lagere kandidaatscore maken zeer weinig tot geen kans om een BOF-doctoraatsmandaat te behalen.

  • Bijzonderheden:
   • Mandaathouders worden, bij aanvang van het doctoraatsmandaat, steeds aangesteld in het statuut van doctoraatsbursaal. Zij kunnen gedurende hun academische carrière maximum 48 maanden als doctoraatsbursaal (via een fiscaal vrijgestelde Dehoussebeurs) worden aangesteld. Wanneer zij dit maximum bereiken gedurende de looptijd van hun BOF-doctoraatsmandaat dan kunnen zij nog maximum 12 maanden als contractueel wetenschappelijk medewerker worden aangesteld. Dit betekent dat voor kandidaten die bij aanvang van hun mandaat reeds langer dan 1 jaar als doctoraatsbursaal werden aangesteld, de termijn van hun BOF-doctoraatsmandaat ingekort zal worden met het aantal maanden dat zij de termijn van 1 jaar als wetenschappelijk medewerker overschrijden.
   • Parallelle aanvraag FWO-aspirantschap
  Kandidaten die een aspirant-beurs hebben aangevraagd bij het FWO en bij niet-honorering in aanmerking wensen te komen voor een doctoraatsmandaat van het BOF, moeten ook een aparte aanvraag indienen bij het BOF. Zij komen dus niet automatisch in aanmerking voor een doctoraatsbeurs bij het Bijzonder Onderzoeksfonds.
  De FWO-selectie is bekend voor de  BOF-evaluatie plaatsvindt. Dit impliceert dat kandidaten die bij beide financieringsinstanties een aanvraag indienden, en een FWO-aspirantschap behalen, niet meegenomen worden bij de BOF-competitie. Zij dienen het toegekende FWO-aspirantschap op te nemen.
  • FWO-herindiening:
  • Kandidaten die een BOF-doctoraatsmandaat behalen worden sterk aangemoedigd om in het jaar volgend op het behalen van dit mandaat, indien zij hiertoe in de mogelijkheid zijn, een aanvraag voor een FWO-aspirantschap in te dienen.
  • Hoe aanvragen?
  • Kandidaten dienen samen met een  promotor van de Universiteit Gent een aanvraag in op de beschikbare invulformulieren (zie onderaan deze pagina) t.a.v. de Onderzoeksraad - Universiteit Gent.
  • De aanvraag kan naar keuze in het Nederlands of Engels worden ingediend.
  • UNU-CRIS label:
  • Indien het doctoraatsonderwerp kadert binnen de thematiek "regionale integratie" kan een BOF-doctoraatsmandaat met UNU-CRIS label worden aangevraagd.
  • In de context van het samenwerkingsakkoord tussen de UGent, de VUB en de United Nations University (UNU), een onafhankelijk onderzoeksinstituut van de Verenigde Naties, kent de UGent sinds 2017 jaarlijks 2 BOF-doctoraatsmandaten toe. De geselecteerde BOF-doctoraatsmandaathouders met een UNU-CRIS label zullen hun onderzoeksactiviteiten voornamelijk (4 dagen/week) op de UNU-CRIS campus in Brugge uitvoeren, waar onderzoek wordt gevoerd naar regionale integratieprocessen en de rol van regionalisering in de geglobaliseerde wereld
  • Er is een vereiste dat het projectvoorstel aansluit bij de UNU-CRIS strategische visienota en de daarin vermelde onderzoeksthema’s.
  • Er dient een verklaring van UNU-CRIS directeur prof. Madeleine Hosli toegevoegd te worden waarbij zij de indiening van de aanvraag voor een BOF-doctoraatsmandaat met UNU-CRIS label ondersteunt. Prof. Madeleine Hosli kan worden gecontacteerd op mhosli@cris.unu.edu, met in cc Management Assistant Pascale Vantorre (pvantorre@cris.unu.edu).
  • Meer informatie over UNU-CRIS, de afdeling van de Universiteit van de Verenigde Naties gespecialiseerd in “Comparative Regional Integration Studies” (CRIS), zie: website UNU-CRIS UGent en algemene UNU-CRIS website.
  • Evaluatieprocedure:
   • De ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld door de werkgroepen van de Onderzoeksraad, die hun advies baseren op de evaluatie van het project en de kwalificaties van de aanvrager van het doctoraatsmandaat, het wetenschappelijk potentieel van de onderzoeksgroep(en) evenals de uitbouw van het onderzoekspotentieel van de instelling.

   • Er worden 3 scores toegekend: (1) een kandidaatsscore, (2) een projectscore en (3) een promotorscore. De kandidaatsscore is de belangrijkste parameter en is gebaseerd op de studieresultaten gedurende het ganse studietraject en de plaats in de cohorte (ranking) van de kandidaat.
  • Bekendmaking resultaat: Resultaten online vanaf 28 augustus 2018. Zie "resultaten/results" via resultatenpagina van het Bijzonder Onderzoeksfonds 
  • Verdere informatie: 
    • tel. 09/264.30.90
    • contactpersoon: mevr. Cédrique Walthoff-Borm
  • Formulieren:
  • Toelichting 2018 (Word-document)Toelichting 2018 (PDF-document)
  • Call 2018 (Word-document)Call 2018 (PDF-document)
  • Aanvraagformulier 2018 - Application form 2018 (Word-document)
  • Advies promotor - Advice promoter (Word-document) (in te vullen door de promotor)
  • Formulier eindverslag - Form final report (Word-document)

  Verlengingsaanvraag

  Na een positieve evaluatie van de eerste termijn kan het doctoraatsmandaat voor een tweede termijn van maximaal 2 jaar worden verlengd. Zowel de kandidaat als de promotor ontvangen tijdens het tweede mandaatjaar tijdig een herinnering om een verlengingsaanvraag in te dienen bij het Bijzonder Onderzoeksfonds.