Doctoraatsmandaten

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) kent de Universiteit Gent jaarlijks een  50-tal nieuwe doctoraatsmandaten toe aan predoctorale onderzoekers met het oog op het behalen van een doctoraat. binnen een termijn van 48 maanden.

Eerste aanvraag

Deadline: 2 mei 2019  (23.59 uur - Belgische tijd)

Startdatum: 1 oktober 2019

Financiering en looptijd

  • Het mandaat omvat een termijn van 2 x 2 jaar. Na een positieve evaluatie van de eerste termijn kan het mandaat voor een tweede termijn van maximaal 2 jaar worden verlengd. Kandidaten die in aanmerking komen voor verlenging van hun mandaat worden gedurende het tweede mandaatjaar uitgenodigd om een verlengingsaanvraag in te dienen.
  • De toegekende financiering varieert naargelang de familiale situatie van de onderzoeker. De maandelijkse toelage van een mandaathouder bedraagt gemiddeld € 2.150. Ten behoeve van het onderzoek wordt aan de promotor een forfaitair bedrag van €310 per beursmaand aan werkingsmiddelen toegekend.

Wie kan een aanvraag indienen?

  • Deze oproep is enkel toegankelijk voor:

(1) Kandidaten die in 2019 een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend voor  de oproep FWO Aspirant Fundamenteel Onderzoek (FO) of de oproep FWO Aspirant strategisch basisonderzoek (SB), beiden met deadline 1 maart 2019.

(2) Kandidaten die in 2019 geen aanvraag hebben ingediend voor een FWO Aspirant FO of een FWO Aspirant SB, maar in 2020 (deadline 1 maart 2020) nog in aanmerking komen om een ontvankelijke aanvraag in te dienen voor één van beide oproepen.

 • Geen restricties op vlak van nationaliteit, leeftijd of onderzoeksdomein.
 • Enkel voor kandidaten met uitmuntende studieresultaten gedurende de gehele studieloopbaan.

De oproep BOF-doctoraatsmandaten is zeer competitief. Om in aanmerking te komen dient de kandidaat bij voorkeur ten minste tot de top 15% beste studenten van de cohorte van afstuderen te behoren voor wat betreft alle behaalde diploma’s. Kandidaten met een lagere kandidaatscore maken zeer weinig tot geen kans om een BOF-doctoraatsmandaat te behalen.

Bijzonderheden
  • Kandidaten met een lopende aanstelling als doctoraatsbursaal of wetenschappelijk medewerker op projectfinanciering toegekend aan de promotor, kunnen een BOF-doctoraatsmandaat aanvragen op voorwaarde dat men voldoet aan de geldende FWO regelgeving inzake diplomavereisten en wetenschappelijke anciënniteit (max. 18 maanden op het moment van de uiterste indiendatum van de FWO oproep Aspirant FO/SB).
  • Er kan geen BOF-doctoraatsmandaat aangevraagd worden voor hetzelfde onderzoek als het gefinancierd project waarop men eerder aangesteld was.
  • Mandaathouders worden, bij aanvang van het doctoraatsmandaat, steeds aangesteld in het statuut van doctoraatsbursaal. Zij kunnen gedurende hun academische carrière maximaal 48 maanden als doctoraatsbursaal (via een fiscaal vrijgestelde Dehoussebeurs) worden aangesteld. Wanneer zij dit maximum bereiken gedurende de looptijd van hun BOF-doctoraatsmandaat dan zullen zij nog maximaal 12 maanden als contractueel wetenschappelijk medewerker worden aangesteld. Dit betekent dat voor kandidaten die bij aanvang van hun mandaat reeds langer dan 1 jaar als doctoraatsbursaal werden aangesteld, de termijn van hun BOF-doctoraatsmandaat ingekort zal worden met het aantal maanden dat zij de termijn van 1 jaar als wetenschappelijk medewerker overschrijden.

FWO-herindiening

Kandidaten die in 2019 een BOF-doctoraatsmandaat behalen en in 2020 nog in aanmerking komen om (her)in te dienen voor een FWO Aspirant FO of een FWO Aspirant SB worden hiertoe verplicht.

Hoe aanvragen?

 • Kandidaten dienen samen met een  promotor van de Universiteit Gent een aanvraag in op de beschikbare invulformulieren (zie onderaan deze pagina) t.a.v. de Onderzoeksraad - Universiteit Gent.
 • De aanvraag kan naar keuze in het Nederlands of Engels worden ingediend.

UNU-CRIS label

 • Indien het doctoraatsonderwerp kadert binnen de thematiek "regionale integratie" kan een BOF-doctoraatsmandaat met UNU-CRIS label worden aangevraagd.
 • In de context van het samenwerkingsakkoord tussen de UGent, de VUB en de United Nations University (UNU), een onafhankelijk onderzoeksinstituut van de Verenigde Naties, kent de UGent sinds 2017 jaarlijks 2 BOF-doctoraatsmandaten toe met een dergelijk label. De geselecteerde mandaathouders met een UNU-CRIS label zullen hun onderzoeksactiviteiten voornamelijk (4 dagen/week) op de UNU-CRIS campus in Brugge uitvoeren, waar onderzoek wordt gevoerd naar regionale integratieprocessen en de rol van regionalisering in de geglobaliseerde wereld.
 • Er is een vereiste dat het projectvoorstel aansluit bij de UNU-CRIS strategische visienota en de daarin vermelde onderzoeksthema’s.
 • Bij de BOF aanvraag dient een verklaring van UNU-CRIS directeur prof. Madeleine Hosli toegevoegd te worden waarbij zij bevestigd de indiening van de aanvraag voor een BOF-doctoraatsmandaat met UNU-CRIS label te ondersteunen. Prof. Madeleine Hosli kan worden gecontacteerd op mhosli@cris.unu.edu, met in cc Management Assistant Pascale Vantorre (pvantorre@cris.unu.edu).
 • Meer informatie over UNU-CRIS, de afdeling van de Universiteit van de Verenigde Naties gespecialiseerd in “Comparative Regional Integration Studies” (CRIS), zie: website UNU-CRIS UGent en algemene UNU-CRIS website.

Blauwe groei Campus Oostende label

 • Indien het doctoraatsonderwerp kadert binnen de thematiek “blauwe groei” (i.e. op een duurzame wijze ontsluiten van oceanen en zeeën: hernieuwbare energie, zoetwaterproductie, duurzame zeevoeding, etc..), kan een BOF-doctoraatsmandaat met Blauwe groei Campus Oostende label worden aangevraagd.
 • De UGent draagt bij tot de verdere uitbouw van het thematisch wetenschapspark rond blauwe groei en blauwe economie op de Campus Oostende. Vanaf 2019 zal zij gedurende 4 opeenvolgende jaren telkens 2 doctoraatsmandaten met label “Blauwe Groei” toekennen via het kanaal van de BOF-doctoraatsmandaten. De geselecteerde BOF-doctoraatsmandaathouders zullen ingeschreven zijn als doctoraatsstudent aan de UGent, maar hun onderzoek voltijds uitvoeren op de Campus Oostende.
 • Voorwaarden:
 1. Onderzoeksproject situeert zich binnen het domein van de Blauwe Groei, zoals gedefinieerd door de Europese Commissie in haar EU Blue Growth Strategy, of behoort tot een domein zoals vermeld in de (Vlaamse) Blauwe Cluster Strategie.
 2. Minstens één van de promotoren van het doctoraatsmandaat aan de UGent is actief  in het domein van het marien/maritiem onderzoek. De onderzoeksgroep waartoe deze promotor behoort is opgenomen in het Compendium ‘Kust en Zee’ van het VLIZ, dat onder meer alle Belgische Onderzoeksgroepen actief in marien/maritiem onderzoek omvat.  

BOF-doctoraatmandaat met I-SITE ULNE label

 • De UGent is formeel 1 van de 14 partners in het excellentieproject van de Université de Lille (I-SITE Université Lille Nord-Europe ofwel I-SITE ULNE). Bedoeling  is om samenwerking te creëren op onderzoeksvlak tussen de Universiteit Gent en de Université de Lille of één van de andere stichtende instellingen binnen het I-SITE ULNE  excellentieproject door middel van gezamenlijke doctoraten via het kanaal van de BOF-doctoraatsmandaten. De UGent verbindt zich ertoe vanaf 2019 gedurende 3 opeenvolgende jaren telkens 2 doctoraatsmandaten met I-SITE ULNE label toe te kennen via dit kanaal.
 • Er worden geen thematische restricties opgelegd qua doctoraatsonderwerp.
 • Op het einde van het doctoraatstraject zal de kandidaat een joint diploma (diploma ondertekend door beide instellingen) of een double diploma ontvangen (apart diploma per in stelling).
 • Voorwaarden:

(1) Kandidaat moet op het moment van de indiendatum van de oproep naast een promotor aan de UGent ook over een promotor aan de ULille of aan één van de andere stichtende instellingen binnen het I-SITE ULNE  excellentieproject  beschikken.

(2) Na toekenning van het BOF-doctoraatsmandaat dient de kandidaat verplicht een joint PhD agreement af te sluiten.

(3) Kandidaat moet zich inschrijven als doctoraatsstudent aan beide instellingen, en dient minimaal 6 maanden doctoraatsonderzoek uitvoeren aan de ULille of aan één van de andere stichtende instellingen binnen het I-SITE ULNE  excellentieproject .

Evaluatieprocedure

 • Alle ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld door de werkgroepen van de Onderzoeksraad, die hun advies baseren op de evaluatie van het project en de kwalificaties van de aanvrager van het doctoraatsmandaat, het wetenschappelijk potentieel van de onderzoeksgroep(en) evenals de uitbouw van het onderzoekspotentieel van de instelling.
 • Er worden 3 scores toegekend: (1) een kandidaatsscore, (2) een projectscore en (3) een promotorscore. De kandidaatsscore is de belangrijkste parameter en is gebaseerd op de studieresultaten gedurende het ganse studietraject en de plaats in de cohorte (ranking) van de kandidaat.

Bekendmaking resultaat: Resultaten online vanaf 28 augustus 2019. Zie resultatenpagina BOF.

Verdere informatie: 

tel. 09/264.30.90

contactpersoon: mevr. Cédrique Walthoff-Borm

 

Formulieren:

Toelichting 2019 (Word-document)Toelichting 2019 (PDF-document)

Call 2019 (Word-document)Call 2019 (PDF-document)

Aanvraagformulier 2019 - Application form 2019 (Word-document)

Advies promotor - Advice promoter (Word-document) (in te vullen door de promotor)

Formulier eindverslag - Form final report (Word-document)

Verlengingsaanvraag

Na een positieve evaluatie van de eerste termijn kan het BOF-doctoraatsmandaat voor een tweede termijn van maximaal 2 jaar worden verlengd. Zowel de kandidaat als de promotor ontvangen tijdens het tweede mandaatjaar tijdig een herinnering om een verlengingsaanvraag in te dienen bij het Bijzonder Onderzoeksfonds.

Deadline: 4  maart 2019 ((23.59 uur - Belgische tijd)

Startdatum:  De tweede termijn van het mandaat start (na positieve evaluatie van de verlengingsaanvraag door de Onderzoeksraad) aansluitend op de einddatum van de eerste termijn van het mandaat.

Bekendmaking resultaat: Resultaten online vanaf 29 mei 2019. Zie resultatenpagina BOF.

Verdere informatie: 

, tel. 09/264.30.90

contactpersoon: mevr. Cédrique Walthoff-Borm

 

Formulieren:

Aanvraagformulier 2019 - Application form 2019 (Word-document)

Advies promotor - Advice promoter (Word-document) (in te vullen door de promotor)