Toelichting kandidaatgegevens

Toelichting bij luik I, punt 2 van het aanvraagformulier

Studies

Kandidaten worden geëvalueerd op basis van:

 • Studieresultaten;
 • Plaats in de cohorte (zowel voor het verworven resultaat in de bachelor- als in de masteropleiding, bij voorkeur per diploma, indien niet mogelijk eventueel opgesplitst per studiejaar): vb. Master in de Criminologie, behaald in 2017, 7de van de 145 studenten.
 • Percentielen (zowel voor de bachelor- als de masteropleiding, bij voorkeur per diploma, indien niet mogelijk eventueel opgesplitst per studiejaar ). Vb.  Master in de Criminologie, behaald in 2017, 7/145 = 4,8% = top 4,8%

 

Aan alle kandidaten wordt gevraagd de studieresultaten op te geven in het aanvraagformulier:

 • Per diploma indien per diploma een eindresultaat beschikbaar.
 • Per studiejaar indien jaarlijks een eindresultaat beschikbaar.

 

Kandidaten die enkel aan de UGent studeerden dienen geen bewijsstukken van de studieresultaten toe te voegen, zij moeten ook geen plaats in de cohorte en percentielwaarden op te geven of resultaten na te sturen van de eerste zittijd. Deze gegevens worden ons aangeleverd door de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit Gent. 

Kandidaten die diploma's (Bachelor en/of Master) hoger onderwijs behaalden die niet werden uitgereikt door de UGent (inclusief interuniversitaire opleidingen die voor een deel aan de UGent werden gevolgd):

 • Dienen per diploma alle bewijsstukken toe te voegen die de studieresultaten bevestigen: diploma's en puntenbriefjes. Gelieve ook de nodige documenten toe te voegen die per diploma de plaats in de cohorte en/of de percentielwaarden vermelden. Indien de plaats in de cohorte en/of de percentielwaarden niet aangeleverd kunnen door de instelling, gelieve dit dan te staven met een officieel document (e-mail of brief). Dit document dient als annex toegevoegd te worden aan de aanvraag.
 • Wanneer nog geen masterdiploma behaald werd op het moment van de deadline, dan moeten uiterlijk tegen 12 juli 2021 de verworven resultaten (met toevoeging van een bewijsstuk) van de laatste zittijd van het jaar van indiening bezorgd worden aan Kandidaat en promotor zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig nasturen van deze documenten. Bij de beoordeling door de werkgroep zal enkel rekening worden gehouden met de beschikbare documenten.
De studieresultaten (met inbegrip van de plaats in de cohorte en de percentielwaarden), hebben de grootste impact op de beoordeling van de aanvraag. Enkel door bewijsstukken van deze gegevens toe te voegen, beschikken de evaluatiecommissies over alle informatie om de kandidaten op hun waarde te beoordelen.

!! Er wordt benadrukt dat onvolledige dossiers onontvankelijk zijn !!

Onderzoeksbeurzen of aanstellingen binnen de UGent

Indien de kandidaat sinds het behalen van het diploma reeds onderzoeksbeurzen of aanstellingen binnen de UGent had dienen deze vermeld te worden (inclusief eventuele huidige aanstelling met aanduiding of deze verlengbaar is en of de verlenging reeds werd aangevraagd).

Informatie over inhoud van de eerdere bursaal- en/of WP aanstelling aan de UGent (indien van toepassing) (max. 0,5 blz.)

Indien de kandidaat reeds eerder tewerkgesteld was als bursaal en/of wetenschappelijk medewerker (WP) aan de UGent gelieve  aan te geven in welke mate de eerder uitgevoerde onderzoeksactiviteiten al dan niet aansluiten bij het aangevraagde BOF-doctoraatsmandaat.
Zie hiervoor ook bijzonderheden kandidaten

Onderzoeksbeurzen of aanstellingen buiten de UGent

Indien de kandidaat sinds het behalen van het diploma reeds onderzoeksbeurzen of aanstellingen buiten de UGent had dienen deze vermeld te worden (inclusief eventuele huidige aanstelling met aanduiding of deze verlengbaar is en of de verlenging reeds aangevraagd werd).

Afstudeerscriptie

Geef de afstudeerscriptie met volledige vermelding van de gevraagde gegevens op.

Wetenschappelijke onderscheidingen

Indien de kandidaat wetenschappelijke onderscheidingen kreeg, kan vermeld worden waarvoor en wanneer deze behaald werden.

Studieverblijven doorgevoerd in het buitenland

Indien de kandidaat studieverblijven in het buitenland heeft doorgebracht kunnen deze vermeld worden alsook waar en wanneer deze plaatsvonden. Ook buitenlandse verblijven als onderdeel van een uitwisselingsprogramma voor studenten (vb. Erasmus) vallen hieronder. Bijwonen van buitenlandse conferenties niet vermelden.

Eventuele geplande opleidingen

Indien de kandidaat opleidingen gepland heeft tijdens de duur van het mandaat kunnen deze vermeld worden.

Eventuele geplande studieverblijven

Indien de kandidaat studieverblijven gepland heeft tijdens de duur van het mandaat kunnen deze vermeld worden.

Wetenschappelijke publicaties van de kandidaat


GEEF IN DE TABEL DE TOTALEN PER PUBLICATIE CATEGORIE WEER

Geef alle publicaties weer, opgesplitst in de hiernavolgende categorieën met vermelding van alle auteurs per publicatie. Gelieve de publicaties per categorie chronologisch en genummerd weer te geven. Vermeld enkel de effectieve, in druk of aanvaarde publicaties. Geef tevens aan welke publicaties in druk zijn of aanvaard werden. Indien een A1 artikel zowel werd opgenomen in Web of Science als het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand (VABB) gelieve deze dan enkel te vermelden als A1 artikel.
Om alle kandidaten gelijke kansen te bieden, zullen na de uiterlijke indiendatum geen bibliografische aanvullingen meer aanvaard worden.

Web of Science

 • A1 A1-artikels opgenomen in ISI Web of Knowledge (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index) - beperkt tot artikels van het type: article, review, letter, note, proceedings paper. Verplicht aan te vullen met het kwartiel, de ranking en impactfactor van het tijdschrift - bij voorkeur de impactfactor en de ranking van het jaar van publicatie, of indien (nog) niet beschikbaar de meest recente impactfactor en de ranking. Indien het tijdschrift verschillende rankings heeft, dient de hoogste vermeld te worden. (voor kwartiel, impactfactor en ranking zie Web of Science).
 • P1 Artikels in Proceedings opgenomen in één van de ISI Web of Science databanken 'Conference Proceedings Citation Index – Science'of 'Conference Proceedings Citation Index – Social Science and Humanities' en beperkt tot publicaties van het type: article, review, letter, note, proceedings paper, met uitzondering van de publicaties die reeds onder de rubriek (A1) zijn opgenomen. Volledige artikels met uitsluiting van abstracts, vermeld het eerste en laatste paginanummer.

VABB

Overige

 • A2 Artikels in ruim verspreide wetenschappelijke tijdschriften waarvan de ingezonden manuscripten beoordeeld zijn door internationale deskundigen en die niet inbegrepen zijn in A1 of VABB/ A.
 • B1 Auteur of co-auteur van boeken (beperkt tot boeken uitgegeven bij een wetenschappelijke uitgeverij – geen syllabi, geen scripties) niet inbegrepen in VABB/ B1.
 • B2 Hoofdstukken in boeken (geen proceedings van conferenties) niet inbegrepen in VABB/ B2.
 • B3 Boeken als editor (inclusief editor van proceedings) niet inbegrepen in VABB/ B3.
 • C1 Artikels in Proceedings van wetenschappelijke congressen, niet inbegrepen in vorige rubrieken - A1, VABB/ A, A2, A3 of P1. Volledige artikels met uitsluiting van abstracts, vermeld het eerste en laatste paginanummer.
 • C2 Octrooien, chronologisch geordend