Bespreking in werkgroep

Overzicht werkgroepen

Voor de voorbereiding van de evaluatie van de GOA-intentieverklaringen doet de Onderzoeksraad een beroep op werkgroepen voor de wetenschappelijke evaluatie. Voor de GOA-preselectie wordt gewerkt met 4 werkgroepen, samengesteld uit de leden die de volgende faculteiten vertegenwoordigen:

  1. Werkgroep Humane, Sociale en Gedragswetenschappen (alfa-werkgroep): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
  2. Werkgroep Exacte en Toegepaste Wetenschappen (bèta-werkgroep): Faculteit Wetenschappen, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
  3. Werkgroep Biomedische en Medische Wetenschappen (gamma-werkgroep): Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Faculteit Diergeneeskunde, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
  4. Werkgroepoverschrijdende commissie (omega-werkgroep): één vertegenwoordiger per faculteit

Welke werkgroep aanduiden?

De aanvragers bepalen zelf in welke werkgroep de GOA-intentie besproken dient te worden. Deze keuze hangt af van het karakter van het projectvoorstel:

  • Indien het project zich inhoudelijk duidelijk situeert binnen de grenzen van de alfa-, bèta- of gammawerkgroep dan dient de relevante werkgroep aangeduid te worden.
  • Indien de aanvraag daarentegen qua karakter de grenzen van de traditionele werkgroepen (alfa, bèta, gamma) overschrijdt, dan dient de omega-werkgroep aangeduid te worden. Deze werkgroepoverschrijdende commissie behandelt aanvragen die zich inhoudelijk spreiden over meerdere wetenschapsgebieden en daardoor de traditionele alfa/bèta/gamma-afbakening overschrijden. Dit betekent dat een consortium met Promotoren of Copromotoren uit verschillende wetenschapsdomeinen niet noodzakelijkerwijs in de omega-werkgroep dient behandeld te worden. Om in deze overkoepelende commissie geëvalueerd te worden dient het project onderzoeksvragen uit verschillende wetenschapsdomeinen (alfa/bèta/gamma) te behandelen.
  • De dossiers die door de omega-werkgroep worden behandeld, krijgen een pre-advies vanuit de andere werkgroepen (alfa/bèta/gamma) die aansluiten bij de disciplines van de dossiers. Het is daarom nodig om naast de omega-werkgroep ook de andere werkgroepen aan te duiden van waaruit een pre-advies gewenst is.
De aanvragers dienen de keuze van de werkgroep te motiveren. Dit geldt voor elke aanvraag. De werkgroepvoorzitters kunnen, indien nodig, nog correcties aanbrengen aan de toewijzing van de werkgroep.

De slaagkans ligt in elk van de 4 werkgroepen even hoog aangezien er gewerkt wordt met een verdeelsleutel die gebaseerd is op het % aanvragen per werkgroep t.o.v. het totaal aantal aanvragen.