Bespreking in werkgroep

Overzicht werkgroepen

Voor de voorbereiding van de evaluatie van de GOA-intentieverklaringen doet de Onderzoeksraad een beroep op werkgroepen voor de wetenschappelijke evaluatie. Voor de GOA-preselectie wordt gewerkt met 4 werkgroepen, samengesteld uit de leden die de volgende faculteiten vertegenwoordigen:

  1. Werkgroep Humane, Sociale en Gedragswetenschappen (alfa-werkgroep): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
  2. Werkgroep Exacte en Toegepaste Wetenschappen (bèta-werkgroep): Faculteit Wetenschappen, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
  3. Werkgroep Biomedische en Medische Wetenschappen (gamma-werkgroep): Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Faculteit Diergeneeskunde, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
  4. Werkgroepoverschrijdende commissie (omega-werkgroep): één vertegenwoordiger per faculteit

Welke werkgroep aanduiden?

De aanvragers bepalen zelf in welke werkgroep de GOA-intentie besproken dient te worden. Deze keuze hangt af van het karakter van het projectvoorstel:

  • Indien het project zich inhoudelijk duidelijk situeert binnen de grenzen van de alfa-, bèta- of gammawerkgroep dan dient de relevante werkgroep aangeduid te worden.
  • Indien de aanvraag daarentegen qua karakter de grenzen van de traditionele werkgroepen (alfa, bèta, gamma) overschrijdt, dan dient de omega-werkgroep aangeduid te worden. Deze werkgroepoverschrijdende commissie behandelt aanvragen die zich inhoudelijk spreiden over meerdere wetenschapsgebieden en daardoor de traditionele alfa/bèta/gamma-afbakening overschrijden. Dit betekent dat een consortium met Promotoren of Copromotoren uit verschillende wetenschapsdomeinen niet noodzakelijkerwijs in de omega-werkgroep dient behandeld te worden. Om in deze overkoepelende commissie geëvalueerd te worden dient het project onderzoeksvragen uit verschillende wetenschapsdomeinen (alfa/bèta/gamma) te behandelen.
  • De dossiers die door de omega-werkgroep worden behandeld, krijgen een pre-advies vanuit de andere werkgroepen (alfa/bèta/gamma) die aansluiten bij de disciplines van de dossiers. Het is daarom nodig om naast de omega-werkgroep ook de andere werkgroepen aan te duiden van waaruit een pre-advies gewenst is.
De aanvragers dienen de keuze van de werkgroep te motiveren. Dit geldt voor elke aanvraag. 

De slaagkans ligt in elk van de 4 werkgroepen even hoog aangezien er gewerkt wordt met een verdeelsleutel die gebaseerd is op het % aanvragen per werkgroep t.o.v. het totaal aantal aanvragen.