Interdisciplinaire Onderzoeksconsortia gericht op het realiseren van Maatschappelijke Impact (IDC)

Interdisciplinaire Onderzoeksconsortia (IDC-consortia) hebben als doel thematisch gerichte samenwerking met een maatschappelijk, niet-exclusief economisch doel te ondersteunen

De BOF-Interdisciplinaire Onderzoeksconsortia consortia (IDC) zijn niet gericht op economische valorisatie en bijgevolg complementair t.a.v. de IOF-valorisatieconsortia. De BOF-consortia (IDC) willen bijdragen aan een meer robuuste organisatie van het onderzoek in grotere groepen en een sterkere visibiliteit van het onderzoek in de maatschappij te realiseren.

Deze consortia zullen de UGent beter in staat stellen in te spelen op grote, thematisch-gerichte financieringsopportuniteiten zoals H2020 en zijn opvolger, waarin “impact” steeds belangrijker wordt. Algemeen willen deze consortia de maatschappelijke betrokkenheid van het onderzoek en de onderzoekers een sterkere onderbouw geven.

Om dit te realiseren wordt een budget uitgetrokken dat voldoende is om aan een tiental consortia (opgelet: via een eerdere oproep werden reeds 4 IDC’s geselecteerd) een coördinator (postdoctoraal wetenschappelijk medewerker) toe te kennen, ter ondersteuning van de realisatie van deze doelstellingen – naar analogie met de IOF-managers die een specifieke economische valorisatiedoelstelling ondersteunen. Deze oproep is gericht op de selectie en erkenning van de consortia zelf, en niet op de selectie en aanstelling van deze coördinator.

Wie kan kandideren?

Deze consortia staan open voor alle onderzoekers in alle faculteiten.

Deze oproep richt zich op consortia van onderzoekers die samen over een brede combinatie van vakspecifieke en/of methodologische expertise beschikken. Door te kandideren nemen ze de uitdaging aan om via interdisciplinaire samenwerking en specifiek geplande valorisatietrajecten een grotere maatschappelijke impact van hun onderzoek te bewerkstelligen.

Deze onderzoeksconsortia beschikken over een voldoende grote kritische massa én zijn een voldoende sterke thematische of methodologische eenheid zodat een managementfunctie op postdoc niveau een meerwaarde kan betekenen . Eén ZAP-lid treedt op als woordvoerder (hoofdpromotor) van het consortium.

Deze oproep staat niet open voor kandidaten die zich voor deze coördinerende functies willen aanmelden, maar voor onderzoeksconsortia die een plan uitwerken gericht op de realisatie van bovenstaande doelstellingen.

Financiering

De geselecteerde consortia krijgen een erkenning van onbepaalde duur, onder voorbehoud van een positieve evaluatie om de vijf jaar. Zij krijgen voor het ondersteunen van hun ambities een onderzoekscoördinator op postdoc niveau toegewezen. De wedde van de onderzoekscoördinator wordt centraal vanuit BOF-middelen betaald maar hij/zij wordt aangesteld binnen de vakgroep van de woordvoerder.

Aan elke onderzoekscoördinator zal jaarlijks een forfaitaire bench fee van € 15.000 worden toegekend voor dagelijkse werkingskosten. De bench fee is bedoeld als primair werkingskrediet, waarbij de onderzoekscoördinator zelf als budgethouder optreedt.

Hoe indienen

  • De IDC voorstellen moeten worden ingediend op de voorziene invulformulieren t.a.v. de Onderzoeksraad - Universiteit Gent. 
  • De voorstellen voor IDC kunnen in het Nederlands of het Engels worden ingediend.

Selectie 

De selectie van de consortia gebeurt in twee rondes:

  • In de eerste ronde (preselectie) buigt de omegawerkgroep zich in eerste instantie over de wetenschappelijke excellentie en interdisciplinaire kenmerken van de voorstellen. Op basis hiervan wordt het aantal dossiers dat doorgaat naar de tweede ronde (definitieve selectie) gereduceerd tot maximum 15 dossiers. De omegawerkgroep kan aan deze 15 dossiers een niet-bindend advies verstrekken voor eventuele aanpassingen met het oog op de definitieve selectie. Het staat de aanvragers vrij om dit advies al dan niet te volgen.
  • Voor de tweede ronde bestaat de selectiecommissie van de consortia uit een gemengde commissie van interne en externe leden. Een belangrijke rol is weggelegd voor de externe leden die als stakeholders geschikt zijn om de potentiële maatschappelijke impact van onderzoek vanuit gebruikersstandpunt te beoordelen. Elk kandidaat-consortium zal gevraagd worden een presentatie te geven. De selectie wordt gemaakt op basis van het ingediende dossier en een dialoog tussen vertegenwoordigers van het voorgestelde IDC en de selectiecommissie. Het secretariaat van deze selectiecommissie wordt verzorgd door de directie Onderzoeksaangelegenheden.

Deadline

  • De deadline voor het indienen van nieuwe IDC voorstellen is: 4 juni 2019 om 23u59 (Belgische tijd).
  • De deadline voor het indienen van herwerkte IDC voorstellen is: 25 oktober 2019 om 23.59 uur (Belgische tijd)-enkel voor gepreselecteerde voorstellen

Meer info

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie
Esther De Smet

E T 09 264 30 23