Ethische en bioveiligheidsimplicaties

Geef aan of het projectvoorstel eventueel ethische en/of bioveiligheidsimplicaties heeft. 

Meer bepaald:

  • of het onderzoek experimenten op de mens betreft? (eventueel ethisch advies nodig)
  • of het onderzoek experimenten op gewervelde dieren betreft? (eventueel ethisch advies nodig)
  • of er een verwerking van persoonsgegevens gebeurt (AGV/GDPR wetgeving: verplichte registratie in het register van verwerkingsactiviteiten)
  • of er gewerkt wordt met genetisch gemodificeerde organismen? (eventueel bioveiligheidsattest nodig)
  • of er gewerkt wordt met biologische agentia, fytopathogenen en/of zoöpathogenen? (eventueel bioveiligheidsattest nodig)
Bij een eventuele toekenning zal gevraagd worden om een positief advies van de voor het onderzoeksdomein bevoegde ethische commissie voor te leggen en/of een bioveiligheidsdossier te attesteren vooraleer het project kan starten. Ook de registratie van de verwerking van persoonsgegevens moet gebeurd zijn.

Bij negatieve evaluatie van de ethische commissie wordt het project in principe niet opgestart. Enkel indien na aanpassing van het project waardoor de ethische en/of bioveiligheidsimplicaties niet meer relevant zijn, het innovatiedoel haalbaar blijft kan het herwerkte project alsnog uitgevoerd worden.


Het is aan de promotor(en) van de aanvraag om het positief advies tijdig te bezorgen en/of het bioveiligheidsdossier tijdig te attesteren.


Gelieve voor het bioveiligheidsdossier de SBB-code (of AMV-code) van uw bioveiligheidstoelating op te geven zoals geregistreerd bij de dienst van de Milieucoördinator. Het bioveiligheidsdossier hoeft bijgevolg niet in bijlage toegevoegd te worden.