Hernieuwing BOF-ZAP Mandaten

Wie kan een aanvraag indienen?

BOF-ZAP-mandaathouders krijgen een aanstelling of benoeming als lid van het Zelfstandig Academisch Personeel met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht en de loonkosten worden ten laste gelegd van de middelen van het BOF. Deze mandaten zijn voor een beperkte groep mandaathouders hernieuwbaar voor een nieuwe termijn van 5 jaar.

Een deel BOF-ZAP-mandaathouders komt automatisch in aanmerking voor een verlenging van dit mandaat (1), voor een ander deel dient de verlenging van het BOF-ZAP-mandaat ingeschreven te zijn in de onderzoeksbeleidsplannen van de faculteit (2).

  1. BOF-ZAP-mandaathouders aan wie een verlengbaar BOF-ZAP-mandaat werd toegekend komen in aanmerking voor een verlenging met een bijkomende termijn van 5 jaar als BOF ZAP, mits gunstige evaluatie door de Onderzoeksraad. Zij zullen door de Afdeling Onderzoekscoördinatie worden uitgenodigd om een verlengingsaanvraag in te dienen.
  2. De andere houders van een BOF-ZAP-mandaat kunnen slechts in aanmerking komen voor een verderzetting van hun specifieke taakomschrijving (professor met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht) als een verlenging van hun mandaat ingeschreven werd in het onderzoeksbeleidsplan van hun faculteit. Alle faculteiten beschikken over een contingent aan BOF-ZAP-mandaten die zij, in een vooraf bepaald kalenderjaar, kunnen laten invullen. De faculteiten kunnen deze gecontingenteerde BOF-ZAP-mandaten aanwenden om een nieuw ZAP-lid aan te stellen of om een mandaathouder van een lopend BOF-ZAP-mandaat, te verlengen voor een periode van 5 jaar. De vakgebieden waarin de gecontingenteerde BOF-ZAP-mandaten kunnen toegekend worden, worden vermeld in het facultair onderzoeksbeleidsplan.

Ook houders van een BOF-TT-mandaat (TT = tenure track) kunnen door hun faculteit in aanmerking worden genomen voor een verlenging van hun mandaat met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht. Voor de toekenning van een BOF-ZAP-mandaat aansluitend op een BOF-TT-mandaat is het uiteraard vereist dat:

  1. de BOF-TT-mandaathouder een gunstige beoordeling gekregen heeft bij de evaluatie van zijn of haar gepersonaliseerde doelstellingen en benoemd wordt als hoofddocent, en
  2. dat diens vakgebied overeenstemt met een van de vakgebieden waarin, conform het onderzoeksbeleidsplan van de faculteit, een gecontingenteerd BOF-ZAP-mandaat ingevuld kan worden in het jaar waarin het tijdstip van de benoeming tot hoofddocent valt.

Hoe aanvragen?

Verlengingsaanvragen dienen altijd te worden voorgelegd aan de Onderzoeksraad. De BOF-ZAP-mandaathouder vraagt aan de hand van de onderstaande formulieren elektronisch de verlenging aan via

Er dient geen versie op papier te worden ingediend.

Deadline

Verlenging vanaf 1/10/2018

  • Deadline voor indiening verlengingsaanvraag: 30 maart 2018 
  • Facultair advies: juni 2018
  • Advies Onderzoeksraad: 2 juli 2018

Verdere informatie

BOF@ugent.be