Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)

Contact

Lieve Huys
tel. 09 264 30 28
Lieve.Huys@UGent.be

1. Onderzoeksprogramma's

1.1 Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen, BCCM

De Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen, BCCM zijn een consortium van zeven dienstverlenende cultuurverzamelingen. De zeven verzamelingen bewaren verschillende types van biologisch materiaal (bacteriën, gisten, schimmels en plasmiden). De onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten die gebaseerd worden op dit materiaal kunnen, naast een betere kennis van de biologische diversiteit, ook economische en sociale meerwaarden opleveren.

Het BCCM-consortium heeft als opdracht om het biologisch materiaal van zijn verzamelingen, de bijhorende informatie alsook zijn ervaring in knowhow in het domein van de fundamentele en toegepaste (micro)biologie ten dienste te stellen van zijn partners en klanten uit academische en industriële kringen.

1.2 Bilaterale akkoorden

Het Federaal Wetenschapsbeleid coördineert de voorbereiding en opvolging van het wetenschappelijk gedeelte van de bilaterale akkoorden voor economische, industriële, wetenschappelijke en technologische samenwerking die België heeft gesloten met een aantal staten. Het Federale Wetenschapsbeleid staat aan het hoofd van de Belgische delegatie op de periodieke vergaderingen (ongeveer om de 2 jaar) van de Gemengde Commissie voor W&T waar vertegenwoordigers van beide landen de balans opmaken van de bilaterale samenwerking en in samenspraak sturing geven aan toekomstige gemeenschappelijke projecten.

In deze kaderakkoorden fungeert het wetenschapsbeleid als hefboom voor de algemene betrekkingen en voor de bevordering van het handelsverkeer met de betrokken landen. De W&T samenwerking kan velerlei vormen aannemen: informatie-uitwisseling, verkennende zending van experts, gemeenschappelijk onderzoek en demonstratie- of valorisatieproject.

Naast het coördineren, financiert het Federale Wetenschapsbeleid bovendien zelf samenwerkingsprojecten in hun bevoegdheidsgebieden, met name projecten inzake ruimte-onderzoek of die aansluiten bij onderwerpen die aan bod komen in de nationale onderzoeksprogramma's of die uitgevoerd worden door de federale wetenschappelijke instellingen die onder de bevoegdheid vallen van de Minister van Wetenschapsbeleid. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de internationale valorisatie van dit onderzoek en de tranfer van know-how.

Er werden bilaterale akkoorden afgesloten met Argentinië, Bulgarije, China, Polen, Rusland en Vietnam

1.3 Federaal Onderzoeksprogramma Drugs

Op 25 januari 2010 hebben 21 bevoegde Ministers van dit land een gezamenlijke verklaring goedgekeurd met als doel een globaal en geïntegreerd drugsbeleid op te stellen in België. Deze algemene aanpak betreft niet enkel de illegale drugs, maar ook tabak, alcohol en psychoactieve medicatie. Een van de 5 prioriteiten van deze verklaring heeft betrekking op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in het kader van een algemene en geïntegreerde aanpak van de problematiek van drugs in België. BELSPO is bevoegd voor het opstellen van een onderzoeksprogramma ter zake.

Elk jaar zal stelt BELSPO een werkplan op dat de basis vormt van een oproep tot voorstellen aan onderzoekscentra. Dit werkplan is opgesteld in samenwerking met de cel “Onderzoek en Wetenschappelijk Informatie” (Cel OWI) binnen de Algemene Cel Drugsbeleid, het orgaan dat als doel heeft de geïntegreerde aanpak ten opzichte van drugs op te volgen.

1.4 Programme for the Development of scientificEXperiments" (PRODEX)

Het "PROgramme for the Development of scientific EXperiments"is een programma van de European Space Agency (ESA) waaraan België, als lidstaat van ESA, deelneemt sinds 1988.

De doelstelling van PRODEX is het bieden van (co)financiering voor de ontwikkeling en exploitatie van wetenschappelijke instrumenten en experimenten in het kader van de ruimtevaartprogramma's van ESA, zowel als van andere ruimtevaartinstellingen.

PRODEX bestrijkt drie wetenschappelijke domeinen: Medisch-biologisch Onderzoek en Fysische Wetenschappen in de Ruimte, Aardobservatie en Ruimtewetenschappen.

Een van de belangrijkste doelstellingen van PRODEX is de samenwerking te versterken tussen wetenschappelijke instellingen en de industrie binnen ieder deelnemend land.

Technologische ontwikkelingen zonder gerelateerde wetenschappelijke exploitatie activiteiten binnen PRODEX kunnen niet gesteund worden.

2. Beurzen

2.1 Postdocbeurzen aan niet-EU onderzoekers

Het stimuleren van de mobiliteit en het aantrekken van buitenlandse onderzoekers is één van de prioriteiten van de Europese onderzoeksruimte.

In die context en met het oog op het bevorderen van W&T-samenwerkingen, stelt het Federaal Wetenschapsbeleid beurzen ter beschikking aan hooggekwalificeerde onderzoekers (doctors of een gelijkwaardige ervaring) uit bepaalde regio's om gedurende 6 tot 18 maanden te werken in een Belgische onderzoekseenheid.

De beoogde doellanden betreffen:

  • De BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika)
  • Alle Afrikaanse landen
  • Vietnam

www.belspo.be

    2.2 Terugkeermandaten

    De terugkeermandaten van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid zijn bedoeld om getalenteerde onderzoekers die in buitenlandse onderzoekscentra aan R&D doen, aan te moedigen om naar België terug te keren. Elk jaar in mei komt de jury samen en bezorgt de bevoegde minister een lijst met kandidaten die in aanmerking komen voor een financiering van 24 maanden. De selectiecriteria zijn voornamelijk gebaseerd op het wetenschappelijk niveau van de kandidaat, de kwaliteit en de haalbaarheid van het voorgestelde onderzoeksproject, de post-doc expertise verworven in het buitenland, het mogelijke gebruik en de meerwaarde ervan voor de gasteenheid alsook de loopbaanperspectieven in België.

    Er wordt ook een reservelijst opgesteld voor het geval kandidaten het aanbod weigeren. De jury is samengesteld uit Belgische en buitenlandse experten. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met de diversiteit van de voorstellen.