Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)

FED-tWIN

Het federaal wetenschapsbeleid BELSPO heeft een nieuw federaal onderzoeksprogramma, FED-tWIN, gelanceerd ter bevordering van de duurzame samenwerking tussen de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) en de Belgische universiteiten, door de financiering van gezamenlijke onderzoeksprofielen (postdoc en ZAP) op lange termijn. De onderzoekers die worden aangeworven, zullen m.a.w. 50% tewerkgesteld worden binnen een FWI en 50% binnen UGent. 

Met betrekking tot de aanstelling langs UGent-zijde zijn er twee opties, namelijk:
- Ofwel een 50% (vaste) benoeming als ZAP-lid (desgevallend bij aanvang een aanstelling als docent Tenure Track die bij gunstige evaluatie na vijf jaar wordt omgezet in een benoeming als hoofddocent)
- Ofwel een 10% (tijdelijke) aanstelling als ZAP-lid gecombineerd met een 40% aanstelling als contractueel wetenschappelijk medewerker (postdoctoraal) met een contract van onbepaalde duur

Het FED-tWIN programma bestaat uit 5 golven, gespreid over 7 jaar. Per golf worden 25 onderzoeksprofielen gecreëerd. Dit levert in totaal 125 profielen op.
In een eerste fase van 5 jaar wordt elk profiel voor 100% door de federale overheid gefinancierd, onder de vorm van een forfaitair bedrag van 125.000 euro per jaar. In een tweede vijfjarige fase wordt het gesubsidieerd bedrag gehalveerd, waardoor de overige financiering (25%-25%) ten laste komt van de respectievelijke FWI en universiteit. Nadien zal de financiering volledig ten laste komen van de FWI en de universiteit. De mandaten aan UGent zullen aldus geheel of gedeeltelijk ten laste komen van de facultaire personeelspunten, desgevallend gedeeltelijk ten laste komen van andere budgetten (projecten of kassen binnen de faculteit of vakgroep). Het is dan ook noodzakelijk om interesse in één van de onderzoeksprofielen steeds af te stemmen met de decaan van de betrokken Faculteit.

De procedure voor de onderzoeksprofielen zal in drie opeenvolgende stappen verlopen:

  • STAP 1: Definiëring van wetenschappelijk profielen door de FWI (tot 13/12). Zie: https://fed-twin.belspo.be
  • STAP 2: Deze informatie wordt vervolgens doorgegeven aan alle Belgische universiteiten die hun interesse in één of meerdere van deze profielen kunnen tonen (tot 25/1). De interne UGent deadline is: 18 januari 2018!
  • STAP 3: Finale definiëring van het profiel door de FWI en de door haar weerhouden universiteit.

Voor alle vragen rond het FED-tWIN programma: 

Korte voorstelling FWI's  

Richtlijnen voor kandidaten 

 

Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen, BCCM

De Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen, BCCM zijn een consortium van zeven dienstverlenende cultuurverzamelingen. De zeven verzamelingen bewaren verschillende types van biologisch materiaal (bacteriën, gisten, schimmels en plasmiden). De onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten die gebaseerd worden op dit materiaal kunnen, naast een betere kennis van de biologische diversiteit, ook economische en sociale meerwaarden opleveren.

Het BCCM-consortium heeft als opdracht om het biologisch materiaal van zijn verzamelingen, de bijhorende informatie alsook zijn ervaring in knowhow in het domein van de fundamentele en toegepaste (micro)biologie ten dienste te stellen van zijn partners en klanten uit academische en industriële kringen.

Bilaterale akkoorden

Het Federaal Wetenschapsbeleid coördineert de voorbereiding en opvolging van het wetenschappelijk gedeelte van de bilaterale akkoorden voor economische, industriële, wetenschappelijke en technologische samenwerking die België heeft gesloten met een aantal staten. Het Federale Wetenschapsbeleid staat aan het hoofd van de Belgische delegatie op de periodieke vergaderingen (ongeveer om de 2 jaar) van de Gemengde Commissie voor W&T waar vertegenwoordigers van beide landen de balans opmaken van de bilaterale samenwerking en in samenspraak sturing geven aan toekomstige gemeenschappelijke projecten.

In deze kaderakkoorden fungeert het wetenschapsbeleid als hefboom voor de algemene betrekkingen en voor de bevordering van het handelsverkeer met de betrokken landen. De W&T samenwerking kan velerlei vormen aannemen: informatie-uitwisseling, verkennende zending van experts, gemeenschappelijk onderzoek en demonstratie- of valorisatieproject.

Naast het coördineren, financiert het Federale Wetenschapsbeleid bovendien zelf samenwerkingsprojecten in hun bevoegdheidsgebieden, met name projecten inzake ruimte-onderzoek of die aansluiten bij onderwerpen die aan bod komen in de nationale onderzoeksprogramma's of die uitgevoerd worden door de federale wetenschappelijke instellingen die onder de bevoegdheid vallen van de Minister van Wetenschapsbeleid. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de internationale valorisatie van dit onderzoek en de transfer van know-how.

Er werden bilaterale akkoorden afgesloten met Argentinië, Bulgarije, China, Polen, Rusland en Vietnam

Federaal Onderzoeksprogramma Drugs

Op 25 januari 2010 hebben 21 bevoegde Ministers van dit land een gezamenlijke verklaring goedgekeurd met als doel een globaal en geïntegreerd drugsbeleid op te stellen in België. Deze algemene aanpak betreft niet enkel de illegale drugs, maar ook tabak, alcohol en psychoactieve medicatie. Een van de 5 prioriteiten van deze verklaring heeft betrekking op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in het kader van een algemene en geïntegreerde aanpak van de problematiek van drugs in België. BELSPO is bevoegd voor het opstellen van een onderzoeksprogramma ter zake.

Elk jaar zal stelt BELSPO een werkplan op dat de basis vormt van een oproep tot voorstellen aan onderzoekscentra. Dit werkplan is opgesteld in samenwerking met de cel “Onderzoek en Wetenschappelijk Informatie” (Cel OWI) binnen de Algemene Cel Drugsbeleid, het orgaan dat als doel heeft de geïntegreerde aanpak ten opzichte van drugs op te volgen.

Programme for the Development of scientificEXperiments" (PRODEX)

Het "PROgramme for the Development of scientific EXperiments" is een programma van de European Space Agency (ESA) waaraan België, als lidstaat van ESA, deelneemt sinds 1988.

De doelstelling van PRODEX is het bieden van (co)financiering voor de ontwikkeling en exploitatie van wetenschappelijke instrumenten en experimenten in het kader van de ruimtevaartprogramma's van ESA, zowel als van andere ruimtevaartinstellingen.

PRODEX bestrijkt drie wetenschappelijke domeinen: Medisch-biologisch Onderzoek en Fysische Wetenschappen in de Ruimte, Aardobservatie en Ruimtewetenschappen.

Een van de belangrijkste doelstellingen van PRODEX is de samenwerking te versterken tussen wetenschappelijke instellingen en de industrie binnen ieder deelnemend land.

Technologische ontwikkelingen zonder gerelateerde wetenschappelijke exploitatie activiteiten binnen PRODEX kunnen niet gesteund worden.

Contact

Karolien Aelbrecht

Directie Onderzoek - Afdeling Onderzoekscoördinatie
tel. 09 264 30 28
Karolien.Aelbrecht@UGent.be