FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: oproep tot het indienen van nieuwe onderzoeksprojecten – dienstjaar 2012

De cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid biedt aan de wetenschappelijke wereld twee mogelijkheden aan om in de loop van het jaar 2012 een toelage te bekomen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, gezondheidsbeleid dieren en planten én dierenwelzijn: RT (Targeted Research) projecten en RF (Free Research) projecten.

Procedure Thematische oproep: RT projecten

Er wordt een 'Top-Down' benadering gevolgd op basis van gerichte onderzoeksthema’s opgesteld door de FOD-DG4, het FAVV en de beleidscel der bevoegde Ministers, waarop de wetenschappelijke wereld kan inschrijven via het indienen van projectvoorstellen. De beoordeling en selectie van projectvoorstellen gebeurt in één fase op basis van volledig uitgewerkte en gedetailleerde projectvoorstellen (maximum 30 bladzijden). Voor het indienen van een voorstel dient u het daartoe bestemde formulier te gebruiken.

Procedure vrije oproep: RF projecten

Er wordt een 'Bottom-up' benadering gevolgd, met een beoordeling in twee fasen. In een eerste fase worden de onderzoeksvoorstellen ingediend onder de vorm van een intentieverklaring ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid, dier- en plantenziekten-bescherming en welzijn van dieren (maximum 6 bladzijden exclusief identificatie van de (co)promotoren). In deze fase bestaat de beoordeling uit een preselectie die hoofdzakelijk zal gebeuren op basis van het belang en de relevantie voor het volksgezondheidsbeleid. Daarnaast wordt ook de wetenschappelijke kwaliteit beoordeeld. Voor het indienen van de intentieverklaring dient gebruik te worden gemaakt van de template die ter beschikking wordt gesteld door de cel Contractueel Onderzoek (bijlage 3 van de oproep 2012).
De voorstellen die worden weerhouden tijdens deze preselectie worden onderworpen aan een tweede evaluatie (tweede fase). Hiertoe dient een volledig uitgewerkt en gedetailleerd projectvoorstel (max. 30 bladzijden) ingediend te worden dat meer diepgaand zal geëvalueerd worden voor wat betreft de wetenschappelijke inhoud.
Voor de tweede fase is een invulformulier voorzien.
Opgelet: RF intentieverklaringen die een overlap vertonen met één van de thema’s in de RT-oproep zullen uit de prioritaire lijst worden geschrapt.

De uiterste indiendatum voor beide type projecten (RT-projecten en intentieverklaringen RF-projecten) is 25 november 2011 om 24u00 bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. U dient uiteraard ook een kopie van uw voorstel te bezorgen aan de afdeling Onderzoekscoördinatie, tav Lieve Huys. De uitgewerkte voorstellen in het kader van de RF-projecten dienen te zijn ingediend tegen uiterlijk 20 april 2012 om 24u00. U dient voor het indienen van een voorstel, voor beide fasen, gebruik te maken van de daartoe bestemde formulieren.

Belangrijk voor zowel de RT als de RF projecten:

De tussenkomst van de FOD kan 100% van de aanvaardbare uitgaven voor de realisatie van een project dekken wanneer de promotor van het project een universitaire onderzoeks- of onderwijseenheid is of een federaal onderzoekscentrum. In alle andere gevallen mag dit betoelagingspercentage van de FOD niet meer dan 80% van de aanvaardbare uitgaven voor een project bedragen.

Er worden overhead kosten aanvaard tot maximaal 10% van de personeelskosten.

Aandachtspunten bij het opstellen van uw budget

  • De Directie Financiën vraagt om bij voorkeur de regeling van 80% subsidiëring en 20% cofinanciering aan te vragen. Hiermee bent u niet BTW-plichtig.
  • Indien u toch kiest voor de regeling met 100% subsidiëring door de FOD Volksgezondheid worden de promotoren gevraagd om in de oproep aan te geven dat het onderzoek werd uitgevoerd in een partnerschap met de FOD-volksgezondheid, maar dat de resultaten bestemd zijn voor het algemeen belang.  Deze formulering moet absoluut in uw projectvoorstel worden opgenomen indien u gebruik maakt van de mogelijkheid van 100% financiering door de FOD Volksgezondheid. U dient ook uitdrukkelijk te vermelden dat het gevraagde bedrag exclusief BTW is.


De volledige oproep is beschikbaar via de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu: http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/ourorganisation/Recherchecontractuelle/index.htm