Universitaire Stichting

De Universitaire Stichting heeft sinds haar oprichting bijdragen geleverd tot de ontwikkeling van het universitair onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, onder meer door financiële steunverlening aan minder bemiddelde studenten en door betoelaging van wetenschappelijke publicaties, gerealiseerd door Belgische onderzoekers. Alhoewel de middelen hiertoe nu beperkter zijn dan in het verleden blijft de Stichting nog actief op verschillende domeinen:

Commissie voor Publicaties en Subsidies

Wetenschappelijke boeken

De Universitaire Stichting kan subsidies verlenen om de kosten voor het uitgeven van wetenschappelijke werken gedeeltelijk te dekken. Deze subsidies worden toegekend aan personen die verbonden zijn aan één van de Belgische instellingen voor Hoger Onderwijs of voor Onderzoek.

De Stichting behandelt uitsluitend subsidieaanvragen die het publiceren moeten vergemakkelijken van oorspronkelijke, onuitgegeven en wetenschappelijk hoogstaande werken. Voor verhandelingen en verzamelbundels is het belangrijk dat de inleiding de wetenschappelijke relevantie en de samenhang van de bijdragen uiteenzet. Daarnaast moet de kwaliteit van de bijdragen van hoog wetenschappelijk niveau zijn. Vertalingen naar een forumtaal komen slechts in aanmerking indien de auteur een contract toevoegt van een internationaal erkende uitgever.

Er worden geen subsidies verleend voor:

 • gewone leerboeken
 • vulgariserende werken
 • herdrukken
 • indices
 • werken die gepubliceerd moeten worden voor de toekenning van academische graden

De Universitaire Stichting behandelt alleen subsidieaanvragen die haar vóór 15 september, 15 januari of 15 april op een speciaal formulier werden toegestuurd. De aanvragers worden zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

Meer info, reglement en aanvraagformulier: www.universityfoundation.be (Wetenschappelijke boeken)

  Wetenschappelijke tijdschriften

  De Universitaire Stichting kan subsidies verlenen om het uitgeven te bevorderen van tijdschriften met hoogstaand wetenschappelijk niveau waarvan de wetenschappelijke redactie in gevestigd is.

  De Stichting houdt voor het toekennen van de subsidie, vooral rekening met de volgende beschouwingen:

  • tijdschriften met referees, bij voorkeur extern aan het tijdschrift;
  • tijdschriften met internationale erkenning en verspreiding;
  • tijdschriften die regelmatig verschijnen en geen langdurige achterstanden kennen;
  • tijdschriften die zich bevinden in een gezonde financiële situatie of waarvan geoordeeld wordt dat de financiële situatie gezond zal worden;
  • tijdschriften met een specifiek project (bijvoorbeeld: plaatsing op internet, … ).

  De subsidie kan worden toegekend voor drie jaren. De subsidies voor de tijdschriften zijn uitsluitend bedoeld om de productie- of distributiekosten te helpen dekken.

  De Universitaire Stichting neemt slechts die aanvragen tot subsidie in aanmerking die haar vóór 15 maart op een speciaal formulier worden toegestuurd.

  Meer info, reglement en aanvraagformulier: www.universityfoundation.be (Wetenschappelijke tijdschriften)

   Wetenschappelijke artikels

   De Universitaire Stichting kan geheel of gedeeltelijk de kosten dekken voor het publiceren van artikels in internationaal gereviewde tijdschriften.

   Deze subsidies worden enkel toegekend aan personen die verbonden zijn aan één van onze instellingen voor Hoger Onderwijs of Onderzoek.

   Aan de auteurs die artikels willen publiceren in wetenschappelijke tijdschriften die reeds door de Universitaire Stichting gesteund worden, kunnen dergelijke subsidies slechts in uitzonderlijke gevallen worden verleend.

   De Stichting neemt alleen de aanvragen in overweging m.b.t. de illustratie van onuitgegeven artikels. In uitzonderlijke gevallen kan ze echter van deze regel afwijken.

   De Universitaire Stichting neemt alleen de subsidieaanvragen in overweging die haar vóór 15 september, 15 januari of 15 april op een speciaal formulier worden toegestuurd.

   Meer info, reglement en aanvraagformulier: www.universityfoundation.be (Wetenschappelijke artikels)

    Fernand Collin-prijs voor Recht

    Een tweejaarlijkse Fernand Collin-prijs, ter waarde van € 7.500, werd ingesteld tot aanmoediging van onderzoekers van wie het werk aanzienlijk bijdraagt tot de bevordering van rechtswetenschap in België. Het werk moet in het Nederlands zijn opgesteld.

    Worden slechts in aanmerking genomen: werken die een oorspronkelijke bijdrage leveren tot de rechtswetenschap in België en van de hand zijn van een auteur die op 1 januari van het jaar van de toekenning van de prijs, de leeftijd van 40 jaar niet heeft bereikt. Komen enkel in aanmerking: werken die gedurende de tweejaarlijkse periode voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend, werden uitgegeven. Onder 'uitgegeven' wordt ook verstaan: in een definitieve vorm bij de uitgever voorhanden zijn. Doctoraatsproefschriften die nog niet werden uitgegeven, komen in aanmerking wanneer zij tijdens de voornoemde periode in het openbaar zijn verdedigd; uitgegeven doctoraatsproefschriften die nog niet in het openbaar werden verdedigd in de voornoemde periode, komen niet in aanmerking.

    De kandidaturen moeten worden voorgedragen door een hoogleraar behorend tot een faculteit Recht en Criminologie van één der Vlaamse universiteiten. De uiterste indiendatum is 15 januari van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt.

    Meer info, reglement en aanvraagformulier: www.universityfoundation.be

    Biermans-Lapôtre Stichting

    De Biermans-Lapôrte Stichting Parijs ("Maison des Étudiants belges") werd opgericht in 1925 en maakt deel uit van de "Cité Internationale Universitaire de Paris" (C.I.U.P.) een internationale campus ten zuiden van Parijs.

    Het is zeker geen studentenhotel of een jeugdherberg, maar een universitaire instelling met een heel eigen karakter. U kunt een logement verkrijgen in krijgen in het Huis zelf, of in het kader van een uitwisseling, in een ander huis van de C.I.U.P.

    In eerste instantie worden Belgen en Luxemburgers er toegelaten op basis van een universitair of gelijkgesteld diploma om hun studies of onderzoek aan een erkende instelling te Parijs verder te zetten of om een opleiding te volgen die in België niet bestaat.

    Algemene voorwaarden voor residerende studenten:

    • minder dan 30 jaar oud zijn en tenminste een universitaire graad of een wetenschappelijke titel kunnen voorleggen die overeenstemt met de eerste cyclus (kandidaturen) hoger onderwijs (bac+2);
    • het bewijs van inschrijving voor een tweede of derde cyclus in een Parijse universiteit of instelling voor hoger onderwijs kunnen voorleggen;
    • zich ertoe verbinden tenminste zes opeenvolgende maanden van het academiejaar (van 1 oktober tot 30 juni) in de Stichting te verblijven. Studenten met een Europese beurs (Socrates, Erasmus, …) kunnen hierop een uitzondering genieten;
    • men kan ten hoogste drie jaar als residerende student in de C.I.U.P. verblijven.

    Algemene voorwaarden voor stagiairs:

    • twee jaar beroepsactiviteit in zijn specialiteit achter de rug hebben;
    • een bewijs voorleggen van verblijf in een Parijse instelling voor hoger onderwijs of wetenschappelijk onderzoek, of van een professionele stage in een bedrijf, die telkens verband houden met zijn specialiteit;
    • zich ertoe verbinden tenminste drie opeenvolgende maanden (van datum tot datum) in de Stichting te verblijven. Men kan ten hoogste twee jaar als stagiair in de C.I.U.P. verblijven.

    Algemene voorwaarden voor Postdoctorandi:

    • houder zijn van een doctoraal diploma;
    • tenminste drie jaar niet als residerende student in de C.I.U.P. verbleven hebben;
    • ingeschreven zijn voor een postdoctoraal project in een Parijse universiteit (Paris Créteil, Versailles) of een door het Ministerie van Nationale Opvoeding, Onderzoek en Industrie of door een ander Ministerie erkende wetenschappelijke instelling;
    • tenminste drie opeenvolgende maanden (van datum tot datum) in de Stichting verblijven. Anderzijds kan men maximum twee jaar als postdoctorandus in de C.I.U.P. verblijven.

    Algemene voorwaarden voor een tijdelijk verblijf:

    • tenminste 18 jaar oud zijn;
    • een universitaire of gelijkwaardige opleiding volgen of gevolgd hebben;
    • het bewijs kunnen voorleggen dat men ingeschreven is voor universitaire stage, een congres, een lessenreeks of examen aan een Parijse universiteit, een instelling van hoger onderwijs of een wetenschappelijk onderzoekscentrum. Behalve in uitzonderlijke gevallen wordt een verblijf toegelaten van minimum drie nachten en maximum drie maanden

    Dossiers voor residerende studenten kunnen bekomen worden bij de Universitaire Stichting.

    Aanvragen voor stagiairs, postdoctorandi en tijdelijke verblijven moeten tenminste veertien dagen op voorhand gericht worden door een brief of fax te richten aan de Directeur van de Biermans-Lapôrte Stichting.

    Meer info: www.universityfoundation.be (Stichting Biermans-Lapôtre)